Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 2843/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-16 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lutego 2018 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu I Wydział Cywilny

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Debt Traiding Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Marzenie Jakubas

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym z dnia 13 października 2016 roku;
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2018-04-13 12:06:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2816/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-16 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2018 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu I Wydział Cywilny

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Robertowi Grząba

o zapłatę

  postanawia:

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-13 12:04:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 300/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-16 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2018 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu I Wydziale Cywilnym

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 roku r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Marianowi Figarskiemu

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie prawomocnemu orzeczeniu klauzuli prawomocności

 

postanawia

zawiesić postępowanie klauzulowe (art. 174 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-13 11:31:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 269/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 21:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 09 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodnicząca SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

przeciwko Czesławowi Giermazińskiemu (Giermaziński)

o zapłatę

 

postanawia:

 1. uchylić punkt 3 postanowienia z dnia 13 lutego 2018 roku;
 2. zwrócić powodowi kwotę 15,00 (piętnaście i 00/100) złotych uiszczoną na rachunek Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie tytułem połowy opłaty od pozwu.

(pobierz - strona 1)

(pobierz - strona 2)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 21:12:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 392/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 20:00:00

OSTANOWIENIE

 
Dnia 12 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący SSR Bartosz Mainka
po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 r. w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Jolanty Golec oraz Marka Golca(Golec)
z udziałem Karin Łaty (Łata), Elfrydy Dec, Kingi Janusz, Kariny Helikerovej (Helikerova), Annemarie Zientek, Jenifer Zientek, Brygitte Specht, Anety Janusz oraz Beate Zientek
o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia


postanawia:

na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. wzywać do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania: Renate Horst, Svena Bayera (Bayer), Sonję Bayer, Mirko Bayera, Karola Zientka (Zientek), Monikę Wojtaszak i Natalię Janusz.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 21:03:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1136/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 20:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 13 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w dniu 13 marca 2018 roku w Zabrzu
sprawy z wniosku Emiliana Ciereszko, Juliana Ciereszko, i Mateusza Pileckiego
z udziałem Ryszarda Banaszaka, Daniela Banaszaka, Grażyny Sobieroj (poprzednio Dymarczyk) i Krystyny Hoszwy
oraz sprawy z wniosku Floriana Kytzia i Makimiliana Kytzia
z udziałem Ryszarda Banaszaka, Daniela Banaszaka, Grażyny Sobieroj (poprzednio Dymarczyk) i Krystyny Hoszwy
o uchylenie się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po Zofii Banaszak

 
postanawia: wezwać do udziału w sprawie Anielę Kitę, Adama Dymarczyka, Artura Sobieroja, Paulinę Kujawę, Aleksandra Leksa i Justynę Bogacz.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:51:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 63/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 20:00:00

OGŁOSZENIE

 

         W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 63/17  toczy się sprawa z wniosku Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po: Henryku Berbeś s. Jana i Jadwigi, zmarłemu 6 lutego 2016 r., ostatnio stale zamieszkałemu w Zabrzu.   

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:47:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2319/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 20:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                        Dnia 26 lutego 2018 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu  26 lutego 2018 roku

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Romanowi Dąbrowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 października 2017 roku;
 2. zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:38:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2581/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-12 20:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 15 marca 2018 roku

 • Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
 • w składzie następującym
 • Przewodniczący SSR Bartosz Mainka
 • po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018 roku
 • na posiedzeniu niejawnym
 • sprawy z powództwa HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie
 • przeciwko Aleksandrze Kuchcie
 • o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:35:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3914/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 20:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                       Dnia 28 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 roku

na posiedzeniu niejawnym, w postępowaniu upominawczym

na skutek pozwu wniesionego w 25 września 2017 roku

przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniowa Luiza w Zabrzu

przeciwko Stanisławie Budzalewicz i Bogusławowi Budzalewiczowi

o zapłatę

postanawia:

 • podjąć zawieszone postępowanie;
 • umorzyć postępowanie w stosunku do Bogusława Budzalewicza.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:31:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1618/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 20:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                            Dnia 27 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

przeciwko Helenie Dąbkowskiej, Danucie Dąbkowskiej i Monice Dąbkowskiej

 

postanawia:

na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie w stosunku do pozwanej Heleny Dąbkowskiej.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:28:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3134/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-12 20:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 28 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodnicząca SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Tomasza Bachura i Marka Dybowskiego

przeciwko Kazimierzowi Bielasiewiczowi (Bielasiewicz)

o zapłatę

postanawia

u m o r z y ć   p o s t ę p o w a n i e .

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:19:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 480/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-12 20:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 29 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Stefanowi Korzyńcowi (Korzyniec)

 

postanawia:

 1. odrzucić pozew;
 2. zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zabrzu kwotę 30 (trzydzieści) złotych uiszczoną tytułem opłaty sądowej od pozwu.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:14:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4594/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 20:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                       Dnia 28 marca 2018 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu  28 marca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko Ryszardowi Bieleckiemu (Bielecki)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:11:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4234/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-13 20:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                        Dnia 28 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu  28 marca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Tomasza Bachura i Marka Dybowskiego

przeciwko Edycie Kolczyk

o zapłatę

 postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2018-04-10 20:08:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 14 882
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry