Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 264/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-23 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 października 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu

przeciwko Klaudiuszowi Kruszynie

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391  § 2 k.p.c.

 

 

do pobrania - pouczenie postanowienie_73

Opublikowano dnia: 2021-10-21 13:08:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 125/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-23 10:00:00

Postanowienie

Dnia 20 września 2021r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2021r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Marek Siwiec

 

postanawia:.

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie

 

 

POUCZENIE

Skarga na orzeczenie referendarza nie przysługuje.

Opublikowano dnia: 2021-10-21 12:38:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: Co 363/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-22 10:00:00

Sygn. akt I Co 363/21

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 października 2021 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni

przeciwko dłużnikowi Piotrowi Kopce (Kopka)

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie wniosku dłużnika o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej ustalonej w postanowieniu z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt Km 8757/18, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdę

 

 

postanawia:

 

oddalić wniosek.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Postanowieniem z dnia 5 marca 2021 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Gołda, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt Km 8757/18 umorzył postępowanie egzekucyjne w jego punkcie pierwszym na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. i ustalił w punkcie drugim tego postanowienia koszty postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.015,02 zł, przy czym na w pkt 4 wskazanego postanowienia Komornik wezwał wierzyciela do zapłaty reszty kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.905,02 zł

W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia Komornik wskazał, iż na wyliczone w postępowaniu koszty składały się opłaty i wydatki, w tym między innymi kwota:

- 1.898,97 zł tytułem opłaty stosunkowej, ustalonej na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (dalej „u.k.k.”);

            W dniu 1 kwietnia 2021 r. wierzyciel złożył wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej, wnioskując o jej ustalenie w wysokości 1/3 wysokości opłaty należnej wynikającej z normy art. 48 ust. 5 u.k.k. W swoim wniosku dłużnik wskazał, że egzekucja nie generowała wysokich kosztów po stronie Komornika. Jednocześnie wierzyciel wskazał, że opłata w wysokości 5% jest rażąco wygórowana.

W odpowiedzi na wniosek Komornik wskazał, iż opłatę w prowadzonym przezeń postępowaniu ustalił zgodnie z przepisami ustawy. Ponadto obniżenie opłaty do wysokości 1/3 opłaty należnej nie znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Komornik wskazał, że opłata egzekucyjna stanowi rodzaj daniny publicznoprawnej, od której zgodnie z nowymi regulacjami odprowadzany jest podatek, który zasila konto Skarbu Państwa. 

 

Referendarz sądowy ustalił, co następuje:

 

Na podstawie akt egzekucyjnych Km 8757/18 ustalono, że dnia 18 listopada 2021 r. wierzyciel wystąpił do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdę z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi. We wniosku wskazano, iż egzekucję należy prowadzić z:

- wszelkich wierzytelności dłużnika (w tym przysługujących mu w stosunku do NFZ),

- rachunków bankowych,

- innych praw majątkowych.

Komornik zawiadomił dłużnika o wszczęciu egzekucji, a następnie zażądał udzielenia wyjaśnień  poprzez wypełnienie załączonego do wezwania. Następnie Komornik dokonał zajęcia wierzytelności oraz rachunków bankowych dłużnika. Komornik wystąpił również do CEPiK celem poszukiwania pojazdów mechanicznych będących własnością dłużnika. W toku postępowania ustalono, że dłużnik zmarł dnia 14 grudnia 2019 r., w wyniku czego postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r. Komornik zawiesił postępowanie, a następnie w konsekwencji na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. umorzył postępowanie, z uwagi na brak dalszych wniosków wierzyciela  w ciągu 6 miesięcy od daty zawieszenia postępowania. 

Odpis postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania doręczono wierzycielowi w dniu 25 marca 2021 r. W przepisanym terminie, tj. w dniu 1 kwietnia 2021 r., wierzyciel wniósł o obniżenie opłaty egzekucyjnej.

 

 

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

 

Wniosek dłużnika nie zasługiwał na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, że stosownie do art. 29 ust. 1 u.k.k. w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Zgodnie zaś z art. 48 ust. 1 u.k.k. dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów.

Odnosząc powyższe uwagi do realiów niniejszej sprawy należy wskazać, że referendarz sądowy nie znalazł podstaw do obniżenia wysokości opłaty stosunkowej.

W niniejszej sprawie przede wszystkim nie może ostać się zarzut dłużnika, iż zmniejszenie rzeczonej opłaty uzasadnione jest niewielkim nakładem pracy komornika. Komornik podjął bowiem działania, niezbędne dla wyegzekwowania roszczeń wierzyciela, zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Zasadniczym celem postępowania egzekucyjnego jest zaś właśnie doprowadzenie do zaspokojenia objętych tytułem wykonawczym roszczeń wierzyciela. Nakład pracy komornika był zaś adekwatny do żądania wierzyciela, jak zresztą słusznie zauważył komornik w odpowiedzi na skargę.

Opłata egzekucyjna nie jest świadczeniem ekwiwalentnym za usługi komornika, lecz publicznoprawną daniną  określoną w ustawie co do wysokości i trybu jej uiszczenia oraz  rozliczenia, niezależną od nakładu pracy komornika lub jego woli. Z kolei nakład pracy komornika w danym postępowaniu to nie sam wysiłek intelektualny, lecz działanie w ramach organizacyjnych wymaganych przez ustawę. Komornik prowadzi działalność na własny rachunek i nakład pracy obejmuje całościowo i kompleksowo niezbędne koszty działania komornika, w tym konieczność zatrudniania pracowników, wynajmowanie lokalu i wyposażenie kancelarii. Dlatego też pobierane przez komornika opłaty egzekucyjne powinny służyć nie tylko pokryciu kosztów danego postępowania, ale również umożliwić pokrycie działalności egzekucyjnej komornika.

Dlatego też Referendarz sądowy nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia Komornika przez obniżenie opłat stosunkowych. W konsekwencji wniosek dłużnika należało oddalić, o czym orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

 POUCZENIE

 

 art. 126 k.p.c. § 1. (48) Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.
 • li. (^9) Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
 • 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

1*) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,

 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
 • 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.
 • 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-21 12:07:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 583/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-22 08:00:00

Sygn. akt I Co 583/21

 

POSTANOWIENIE

 

Zabrze, 07 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 07 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Best III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Gdyni   

przeciwko dłużnikowi Bogusławowi Basińskiemu   

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniewa Rudlickiego pod sygn. Km 5936/15

o świadczenie pieniężne

na skutek skargi wierzyciela na czynności komornika sądowego

 

postanawia:

 

oddalić skargę.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 27 lipca 2021 roku wierzyciel złożył skargę na czynność komornika polegającą na wydaniu postanowienia w części dotyczącej obciążenia wierzyciela opłatą stosunkową naliczoną w trybie art. 29.1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie przepisów art. 29.1 ustawy o kosztach komorniczych poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i obciążenie wierzyciela opłatą egzekucyjną, podczas gdy w sprawie nie zaistniała przesłanka do obciążenia wierzyciela wskazaną opłatą, bowiem postępowanie zostało umorzone w oparciu o art. 823 k.p.c., Wierzyciel wniósł o uchylenie postanowienia komornika w zaskarżonej części.

W uzasadnieniu wierzyciel wskazał, że postępowanie umorzone zostało na podstawie art. 823 k.p.c. Zaznaczył, że skoro podstawa umorzenie jest art. 823 k.p.c. to podstawą rozstrzygnięcia o kosztach nie może być art. 29 ukk.

 

W odpowiedzi na skargę komornik wniósł o jej oddalenie w całości. Podniósł, że do umorzenia postępowania doszło w związku ze zgonem dłużnika. Natomiast obciążenie wierzyciela opłatą nastąpiło na podstawie art. 29 ust 1 ustawy o kosztach komorniczych. Nieumieszczenie w jego treści wzmianki iż stanowi on podstawę do obciążenia opłatą w przypadku umorzenia ma postawie 823 k.p.c. doprowadziło do luki prawnej, ale przepis 823 k.p.c. został zastąpiony art. 824 §1 pkt 4 k.p.c. Przedstawioną lukę należy uzupełniać w regulacji intertemporalnej.  

 

Sąd ustalił, co następuje:

 

Postępowanie egzekucyjne w sprawie o sygn. akt Km 5936/15 było wszczęte
i prowadzone na podstawie wniosku wierzyciela, który to wniosek wpłynął do kancelarii komorniczej Komornika Sądowego w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

W dniu 7 maja 2020 roku postanowieniem komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne z uwagi na śmierć dłużnika.

Następnie w dniu 14 lipca  2021 roku komornik stwierdził umorzenie postępowania z mocy prawa  w trybie art. 823 k.p.c. Tego samego dnia wydał postanowienie o kosztach, w którym obciążył wierzyciela opłatą stosunkową na podst. art. 29.1. ukk.

Odpis ww. postanowienie doręczono wierzycielowi w dniu 20 lipca 2021 roku, zaś skarga na czynności komornika została wniesiona do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu w dniu 27 lipca 2021 roku.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że postępowanie egzekucyjne w sprawie o sygn. akt Km 5936/15 zostało wszczęte na podstawie wniosku egzekucyjnego wierzyciela, który wpłynął do kancelarii komorniczej w dniu 17 sierpnia 2015 roku. W toku postępowania postępowanie zostało zawieszone i następnie umorzone na podstawie art. 823 k.p.c.

Wskazać także trzeba, że zgodnie z art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c., postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Przepis ten został wprowadzony ustawą z 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie w dniu 8 września 2016 roku jednakże z przepisów przejściowych wynika, że przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy (art. 21. 1. Ustawy).

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy podkreślić należy, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte w sierpniu 2015 roku, a zatem przed dniem wejścia w życie ustawy, co oznacza, że zastosowanie mają przepisy w brzmieniu dotychczasowym. A zatem do umorzenia postępowania należy stosować art. 823 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 8.09.2016 roku. Zgodnie z tym, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Zatem wierzyciel chcąc dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne powinien podjąć czynności zmierzające do usunięcia przeszkody i podjęcia postępowania w określonym w ustawie terminie tj w ciągu roku od zawieszenia postępowania, w przeciwnym razie postępowanie takie podlegać będzie umorzeniu z mocy prawa. 

Zauważyć należy, że wierzyciel, w niniejszej sprawie, w ciągu roku nie podjął żadnych czynności zmierzających do ustalenia następców prawnych dłużnika i usunięcia przeszkody w dalszym prowadzeniu postępowania, choć było to w jego interesie. Koniecznym zatem było stwierdzenie umorzenia postępowania z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c.

Odnosząc się do ustalenia przez komornika kosztów postępowania podkreślić należy, że umorzenie postępowania z uwagi na bezczynność wierzyciela nastąpiło na podstawie art. 823 k.p.c., który został uchylony, jednakże ma tożsame brzmienie (pomijając wskazany w tym przepisie termin bezczynności) co obowiązujący art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.  W przypadku umorzenia postępowania na podstawie art. 823 k.p.c. należy zatem stosować w drodze analogii art. 29 ust. 1 u.k.k. Przepis art. 823 k.p.c. znajduje bowiem nadal zastosowanie w sprawach wszczętych przed 8 września 2016 r., a brak jest podstaw aby różnicować sytuację prawną wierzycieli, którzy dopuścili się bezczynności w postępowaniu egzekucyjnym w zależności od daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego (zob. M. Klonowski, w: Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, red. R. Reiwer, Legalis; postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 8 lipca 2019 r., II 1 Co 4806/19). A zatem w zakresie ustalenia i obciążenia opłatą egzekucyjną zastosowanie mają przepisy art. 29 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych (DZ.U. 2018.770), a to wobec treści art. 52 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.k.k. w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
- Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia
o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem
a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

 

Sąd ocenił, że komornik prawidłowo zastosował przepisy i orzekł o kosztach postępowania, dlatego też skargę oddalił jak w sentencji orzeczenia. 

 POUCZENIE

 1. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.


Opublikowano dnia: 2021-10-21 10:40:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 62/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-23 07:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                      Dnia 29 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń  Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Bytomiu

przeciwko Pawłowi Szadkowskiemu

o eksmisję

 

 

postanawia:

 

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie.

 

 1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-21 09:43:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2460/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-22 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 11 października 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Bierza 

po rozpoznaniu w dniu  11  października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Budowlanej 113

przeciwko Natalia Kraśniewska, Arkadiusz Kraśniewski

 

postanawia

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc w stosunku do Natalia Kraśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-20 14:33:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 541/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-22 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 12 października 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Katarzynie Małek 

o zapłatę

 

 

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391  § 2 k.p.c.

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_72

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-20 14:27:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 321/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-22 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 października 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu

przeciwko Jadwidze Gaczyńskiej 

o zapłatę

 

 

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391  § 2 k.p.c.

 

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_71

 

Opublikowano dnia: 2021-10-20 14:13:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2350/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-22 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 11 października 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Bierza

po rozpoznaniu w dniu  11 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa EVEREST FINANSE Spółce Akcyjnej siedzibą w Poznaniu

przeciwko Magdalena Matecka

 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1) 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-20 14:03:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 361/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-22 09:00:00

POSTANOWIENIE
Dnia 12 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia Magdalena Machorowska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2021 roku w Zabrzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Krzysztofa Zdeb, Agnieszki Zdeb przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności – Bank Polski Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę w przedmiocie grzywny postanawia: uchylić postanowienie z 19 lutego 2021 roku w przedmiocie skazania świadka Bogumiły Schonbach na karę grzywny w kwocie 300 (trzysta) złotych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na terminie rozprawy 19 lutego 2021 roku.

Opublikowano dnia: 2021-10-20 11:14:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: test

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-21 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2021-10-20 11:08:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 539/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-21 07:00:00

                                                          

Sygn. akt I Co 539/21

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 7 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący: sędzia Bartłomiej Marchlewski

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Józefowi Krzemykowi

o miarkowanie opłaty egzekucyjnej

w przedmiocie wniosku dłużnika o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej ustalonej w postanowieniu z dnia 21 maja 2021r. w sprawie o sygn. akt Km 1274/19, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolantę Morys

w przedmiocie skargi wierzyciela na orzeczenie Referendarza Sądowego

 

 

postanawia

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu z dnia 22 czerwca 2021 roku.

 W załączeniu Sąd doręcza odpis skargi na orzeczenie referendarza - Pobierz

 

POUCZENIE

 1. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje;
 2. Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia;
 3. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 4. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 5. Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

 

Opublikowano dnia: 2021-10-20 09:23:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 817/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-21 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 01 października 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny w składzie:

            Przewodnicząca: Sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 01 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Dorocie Jakóbczak

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-19 11:07:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 312/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-21 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 października 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EVEREST FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

przeciwko Magdalenie Bilskiej

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.).

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-10-19 10:38:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 286/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-21 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 października 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Marcinowi Sikorze (Sikora)

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.).

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-10-19 09:35:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 66 427
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry