Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 282/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-21 07:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 października 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Zabrze

przeciwko Dorocie Sznajder i Timowi Sznajderowi

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.).

 

 

 

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-10-19 09:23:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 282/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-21 07:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 października 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Zabrze

przeciwko Dorocie Sznajder i Timowi Sznajderowi

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.).

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-10-19 09:22:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 209/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 11:00:00

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 6 października 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

Sędzia Magdalena Machorowska

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 października 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  VECTRA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

przeciwko Angelice Smykla

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-10-18 13:53:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2065/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 1 października 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

przeciwko: Dawid Gościński

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

do pobrania - pouczenie postanowienie_70

Opublikowano dnia: 2021-10-18 13:43:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 548/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 7 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu

przeciwko Paulinie Połetek

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391  § 2 k.p.c.

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie_69

Opublikowano dnia: 2021-10-18 13:10:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1548/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 10:00:00

 

                                                                                   Dnia 01 października 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 01 października 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Vindix Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Wojciechowi Pawłowiczowi

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 27 czerwca 2019 r.;
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

           

            Postanowieniem z dnia 09 lipca 2020 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym przed 07 listopada 2019 r., jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie mogło nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym przed 07 listopada 2019 r., sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono  punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

 

 

 

 

 

do pobrania- pouczenie postanowienie_68

Opublikowano dnia: 2021-10-18 12:34:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1059/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 31 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Kazimierz Dawid, Damian Dawid, Mateusz Pisarek

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
  1391  § 2 k.p.c. w stosunku do pozwanego Mateusza Pisarek;
 2. oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 26 maja 2020 r., w stosunku do pozwanego Mateusza Pisarek.

 

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_67

Opublikowano dnia: 2021-10-18 12:04:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 872/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Bierza

po rozpoznaniu w dniu  27 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Zabrzu przy ul Zaolziańskiej 21

przeciwko Żanecie Pawlonka, Ewie Wójtowicz

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)  w stosunku do Ewy Wójtowicz

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-18 10:55:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 347/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Bierza

po rozpoznaniu w dniu   27 września  2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A w Luksemburgu

przeciwko Łukasz Wycisk

 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

 • Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

 

 1. umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-18 10:47:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2391/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Bierza

po rozpoznaniu w dniu   27 września  2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Santander Consumer Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu

 

przeciwko Mateusz Borkowski

 

 

 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-18 09:52:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 262/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-20 06:00:00

Postanowienie

Dnia 20 września 2021r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2021r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PRETORIUS Sp. z o.o.  w Kielcach

przeciwko Andrzej Antonik

 

 

 

 

postanawia:.podjąć zawieszone postępowanie w sprawie

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-18 08:54:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2116/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 6 września 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Honesta Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko: Rafał Kropkowski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_66

Opublikowano dnia: 2021-10-15 14:45:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 514/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   30 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie

przeciwko  Paweł Gułaj

 

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 13:51:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1753/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30  sierpnia  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   30  sierpnia  2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agart Finanse sp z.o.o w Jastrzębiu Zdrój

przeciwko Kamil Urbaniak

 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 13:00:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 3736/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  30 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Vectra S.A w Gdyni

przeciwko Denisowi Miller

 

 

o zapłatę

postanawia:

 

postanawia

 1. podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie

 

 

 

 

Uzasadnienie

Powód wniósł przeciwko stronie  pozwanej pozew o zapłatę. Postanowieniem z   dnia 24 sierpnia 2020r r zawieszono postępowanie w sprawie.

Zgodnie zaś z treścią art. 5021 § 1 k.p.c. jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 (miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju), sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmie odpowiednie czynności.

Dlatego też mając powyższe na uwadze na podstawie art. 5021 § 1 k.p.c. w zw. z art. 4971 § 3 k.p.c. referendarz sądowy orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Zgodnie z dyspozycją art. 4971 § 3 k.p.c. czynności w postępowaniu upominawczym może wykonywać referendarz sądowy.

            Mając na uwadze podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że wniosek
o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie niniejsze umorzyć.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 do pobrania-pouczenie postanowienie_65

 POUCZENIE

Skarga na orzeczenie referendarza przysługuje na pkt 2i 3 orzeczenia

Opublikowano dnia: 2021-10-15 12:37:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 66 415
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry