Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 3626/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-27 06:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zabrzu

przeciwko Grażynie Tomko i Sławomirowi Tomko

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-27 08:38:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 372/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-28 05:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                             

Dnia 14 lutego 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Częstochowie

z udziałem Stanisława Wyspiańskiego

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

 

postanawia:

 

stwierdzić swoją niewłaściwość i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Częstochowie jako sądowi miejscowo właściwemu.

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-05-27 07:21:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 404/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-28 05:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny 

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Andrzeja Hubickiego

przy udziale Dariusza Maciejewskiego

o zwrot przedmiotu z depozytu sądowego

 

 

postanawia:

 

 1. zwrócić Andrzejowi Hubickiemu kwotę 40.770,00 (czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt i 00/100) złotych, zaksięgowaną pod pozycją 3782/1575/19, złożoną do depozytu sądowego przez Andrzeja Hubickiego w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygnatura akt I Ns 286/17, której wydania nie zażądał wierzyciel;
 2. oddalić wniosek dłużnika Andrzeja Hubickiego o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania;

 

 

Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-27 07:05:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 833/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-30 12:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          Dnia 20 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 20 kwietnia 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Mariuszu Ganity

przeciwko Katarzynie Bieniek

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

 

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177  § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-26 15:02:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1022/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-30 12:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                         Dnia 14 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodnicząca:

asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - Zarządu Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach

przeciwko Rafałowi Szewczykowi (Szewczyk)

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-26 14:56:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 785/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-29 12:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          Dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 24 kwietnia 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Honesta Inkaso Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko Krzysztofowi Kuśmierkowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177  § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-26 14:50:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 77/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-27 08:00:00

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I Ns 77/20 tutejszego Sądu ustanowiono Marka Przygrodzkiego – pracownika Sądu Rejonowego w Zabrzu - kuratorem dla reprezentowania nieznanych z  miejsca pobytu uczestników postępowania Ewy Thiele (uprzednio Nalewajek) oraz Dariusza Maryniaka. Kurator będzie reprezentował uczestników postępowania w sprawie o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym 12 lutego 2015 roku Dariuszu Maryniaku.

 

 

Opublikowano dnia: 2020-05-26 10:26:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 4529/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-26 15:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 4529/17

POSTANOWIENIE

Dnia 2 kwietnia 2020r.

Referendarz sądowy Barbara Kula – Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2020r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa JSW KOKS S.A.

przeciwko Dariuszowi Podbrożnemu

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

?

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego, wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4.07.19r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1469) w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Mając na uwadze podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie umorzyć.

?
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-05-26 10:19:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 3349/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-26 15:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 3349/17

POSTANOWIENIE

Dnia 2 kwietnia 2020r.

Referendarz sądowy Barbara Kula – Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2020r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjny

przeciwko Dawidowi Mika

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego, wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4.07.19r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1469) w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Mając na uwadze podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie umorzyć.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-05-26 09:53:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 330/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-26 05:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

OGŁOSZENIE

 

           

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 330/19 toczy się sprawa z wniosku Urszuli Gołąbek o stwierdzenie nabycia spadku po Teodorze Gołąbku, synu Jana i Apolonii, urodzonym 7 listopada 1908r. w Zabrzu, zmarłym 27 maja 1976r. w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu. W skład spadku po Teodorze Gołąbku wchodzi nieruchomość położona w Zabrzu przy ul. Działkowej 27, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00000434/4.

            Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Załączniki:

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2020-05-26 07:58:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2499/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-30 12:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia  19 maja 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Grzegorzowi Ginter

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia  10 maja 2018r
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,

 

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-25 14:02:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 3313/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-30 11:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 12 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Piotrowi Godlewskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 16 grudnia 2019 roku,
 2. umorzyć postępowanie w sprawie,
 1. zwrócić powodowi kwotę 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu, z kwoty zaksięgowanej pod pozycją 500054695002.

 

 oryginał dokumentu-pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2020-05-25 13:21:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1047/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-28 10:00:00

Sygn. akt I C 1047/19

 

POSTANOWIENIE

 

                        Dnia 18 maja 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka  

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w Warszawie

przeciwko Damianowi Posłowi (Poseł), Arkadiuszowi Hadrysiowi (Hadryś)

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.), albowiem powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika nie wykonał w ustawowym terminie nałożonego na niego zobowiązania.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-25 13:07:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 287/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-28 10:00:00

Sygn. akt I C 287/20

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 18 maja 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Kazimierzowi Dudzie (Duda) 

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-05-25 12:59:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 433/03

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-27 10:00:00

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

           W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 23 czerwca 2005 roku sygn. akt I Ns 433/03 dokonano zabezpieczenia spadku po zmarłym Czesławie Bylicy.

W dniu 16 lutego 2016 roku złożono do depozytu następujące przedmioty stanowiące własność zmarłego Czesława Bylicy: trzy małe kluczyki z opisem „Grzybowska 23/4”, legitymację członkowską niezależnego samorządnego związku zawodowego pracowników wojska nr 40, legitymację członka związku zawodowego pracowników państwowych
i społecznych nr 0351050, książeczkę oszczędnościową PKO o nr 00233727, książeczkę oszczędnościową na wkłady terminowe PKO nr 31169061, Kartę Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych ID kraty 12918571430012, Kartę Bankową PKO Bank Polski nr 4251670051382636, wizytówkę lekarską Przychodni Leczenia Żylaków, kartę telefoniczną Telekomunikacji Polskiej SA oraz osiem karteczek z zapiskami.

            Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału I Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji.

 

 

Opublikowano dnia: 2020-05-25 12:53:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 34 280
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry