Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 466/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                       Dnia 2 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 2 wrzesnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius S.A w restrukturyzacji  w Krakowie

przeciwko Magdalena Marciniak 

 

 

postanawia:

 

uchylić  zarządzenie z dnia 30.08.2021r o ustanowieniu kuratora dla pozwanej

 

 

 Pouczenie

Skarga na orzeczenie referendarza nie przysługuje.

Opublikowano dnia: 2021-09-24 14:08:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 197/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-26 12:00:00

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 10 września 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

SSR Daniel Gierak

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 września 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Vectra Spółki Akcyjnej w Gdyni

przeciwko Andrzejowi Igleńcowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie – art. 177 § 1 pkt 6 kpc.

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-24 14:06:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 466/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 12:00:00

Postanowienie

Dnia 2 września 2021

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalen Czakon

po rozpoznaniu w dniu 2  września 2021r

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius S.A w restrukturyzacji  w Krakowie

przeciwko Magdalena Marciniak 

 

 

o zapłatę

  1. zawiesić postępowanie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

  1. zasądzić od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 118,15 zł (sto osiemnaście 15/100 ) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia prawomocności przedmiotowego orzeczenia do dnia zapłaty 

 

 

do pobrania- pouczenie postanowienie_28

 

Opublikowano dnia: 2021-09-24 14:06:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2211/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 6 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   6 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Provident Polska S.A w Warszawie

przeciwko Piotr Matusiak

 

 

 

 

 

o zapłatę

Opublikowano dnia: 2021-09-24 11:31:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 147/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-23 09:00:00

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I Ns 147/21 tutejszego Sądu ustanowiono adw. Pawła Szybko kuratorem dla reprezentowania nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Heleny Mańki (Mańka). Kurator będzie reprezentował wskazaną uczestniczkę w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Mańce (Mańka).

Opublikowano dnia: 2021-09-23 11:14:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 147/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-23 09:00:00

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                              Dnia 31 sierpnia 2021 roku

 

Przewodnicząca: Asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Asekuracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie

z udziałem: Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie,  Santander Consumer Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, Gminy Miejskiej Zabrze, Heleny Mańki

o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Mańce

 

zarządza:

  1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Heleny mańki (Mańka) kuratora w osobie adw. Pawła Szybko;
  1. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieznanego z miejsca pobytu pozwanego ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

 Pouczenie

W/w zarządzenie jest niezaskarżalne.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-23 11:04:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 403/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-23 07:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

                                                                                                        OGŁOSZENIE

 

     W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 403/21 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy Dawidzie Geisler, posiadającym numer PESEL xxxxxxxxxxx, zmarłym w dniu 28 lutego 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu przy ul. xxxxxxxxxxx, mającym pod tym adresem ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

            W dniu 8 września 2021 roku Referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-09-23 09:13:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2067/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-27 10:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 6 września 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

przeciwko: Czesław Łechtański

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_27

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-20 12:48:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 986/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-27 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  16 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  MM INV Sp. z o.o. we Wrocławiu

przeciwko: Rafał Stachowiak

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie oraz postępowanie klauzulowe ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-20 10:46:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 576/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-27 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  16 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Alektum Capital II AG Zug ( Szwajcaria)

przeciwko Artur Janik

 

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-20 10:18:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 67/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-27 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  16 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Gminę Zabrze

przeciwko Andrzejowi Lamla

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-20 10:03:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2306/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-27 07:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 6 września 2021 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Katarzyna Trela-Russer

przeciwko Roksana Kuczyńska, Piotr Wieloszyński

o zapłatę

 

postanawia:

                                    

  1. zawiesić postępowania w stosunku do pozwanego Piotra Wieloszyńskiego na zasadzie art. art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.;
  2. odrzucić sprzeciw pozwanej Roksany Kuczyńskiej od nakazu zapłaty z dnia 2 marca 2021 r.

 

 

do pobrania- pouczenie postanowienie_26

 

Opublikowano dnia: 2021-09-20 09:40:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 136/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-24 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 13.09 2021

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

 sprawy z powództwa Gminy Zabrze

przeciwko Dariusz Bijok

 

 

o zapłatę

 

postanawia :

 

 

  1. podjąć zawieszone postępowanie wobec Dariusza Bijok
  2. umorzyć postępowanie wobec Dariusza Bijok

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_25

Opublikowano dnia: 2021-09-17 12:30:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 260/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-25 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 23 lipca 2021 r.

Referendarz sądowy Magdalena Kabut

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie{CF_LISTA_STRON02}

przeciwko Teofilowi Bałasz

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.).

 

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_24

Opublikowano dnia: 2021-09-17 12:20:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 174/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-03-14 10:00:00

         

              W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 4 kwietnia 1990 roku wydane w sprawie o sygn. akt Ns 4/90 o zabezpieczenie spadku po Marii Szymczyk zmarłej w dniu 17 lutego 1990 r., ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu przy ul. Napieralskiego 17, nastąpiło złożenie do depozytu sądowego wartościowego pod poz. 14/05 kwoty 8 zł (po denominacji) i do depozytu dokumentarnego nr 1/90 przedmiotów w postaci dowodu osobistego nr GC 367303 oraz 4 kluczy.

              Wzywa się uprawnionych następców prawnych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania zgłosił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału I Cywilnego z wnioskiem o wydanie z depozytu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do depozytu wraz z pożytkami na rzecz Skarbu Państwa.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-14 12:20:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 66 425
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry