Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 1099/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-21 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 1 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria)

przeciwko: Roksana Sikorska

o zapłatę

postanawia:

 

 1. odmówić podjęcia umorzonego postępowania;
 2. umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.;
 3. oddalić wniosek powoda o zasądzenie od strony pozwanej zwrotu kosztów poniesionych przez powoda w związku z doręczeniem pozwu wraz z nakazem zapłaty przez Komornika sądowego;

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_19

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-14 10:56:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2073/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-21 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 1 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko: Daniel Zysk

o zapłatę

postanawia:

 

 1. odmówić podjęcia umorzonego postępowania;
 2. umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.;

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_18

Opublikowano dnia: 2021-09-14 10:45:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2169/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-21 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   1 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

 

przeciwko Klaudiusz Latosik

 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Opublikowano dnia: 2021-09-14 09:59:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 35/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-15 06:00:00

                                                          

Sygn. I Co 35/19

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 3 września 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

SSR Agnieszka Monikowska - Biela

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 września 2021 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku

 Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

z udziałem

Adriana Kaczorowskiego, Roberta Kaczorowskiego

O nadanie klauzuli wykonalności przeciwko następcy prawnemu

 

postanawia:

 

uchylić postanowienie z dnia 20 sierpnia 2021 roku (art. 395§ 1 k.p.c.) i umorzyć postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko następcom prawnym Anny Kaczorowskiej

 

albowiem

 

 

postanowieniem  z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie VIII Nc 1494/11 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczy, którego dotyczy postanowienie z dnia 20 sierpnia 20219 został uchylony.

 

 POUCZENIE

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-09-14 08:54:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 500/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-15 06:00:00

Sygn. akt I Co 500/21

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko dłużnikowi Janowi Behrze (Behra)

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolanty Morys, sygn. akt Km 217/19

o świadczenie pieniężne

na skutek skargi Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolanty Morys na postanowienie Referendarza sądowego w tutejszym Sądzie z dnia 31 maja 2021 roku, sygn. akt I Co 259/21

 

postanawia:

 

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

 

 POUCZENIE

 1. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje;
 2. Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia;
 3. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 4. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 5. Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
Opublikowano dnia: 2021-09-14 08:28:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 302/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-13 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

                                                                                                   OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 302/21 toczy się sprawa z wniosku Katarzyny Koloszek reprezentowanej przez przed. ust. Monikę Marczak  o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy Blance Koloszek, posiadającej numer PESEL     XXXXXXXXX, zmarłej w dniu 20 kwietnia 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu przy ul. Xxxxxxxxxxxx   mającej pod tym adresem ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

            W dniu 27 sierpnia 2021 roku Referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłej.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 Opublikowano dnia: 2021-09-13 13:22:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 130/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-10 12:00:00

Sygn. akt  I Co 130/21

POSTANOWIENIE

           

     Dnia 19 lipca 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca  2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST IV Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni

przeciwko dłużnikowi Wiesław Rudy

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Marcina Gołda w sprawie egzekucyjnej Km 10307/20

postanawia:

 

 1, uchylić postanowienie komornika z dnia 7 grudnia 2020r

 1. nakazać dalsze prowadzenie postepowania egzekucyjnego
 2. zasądzić od Komornika na rzecz wierzyciel koszty postępowania skargowego w wysokości 130 zł ( sto trzydzieści złotych)

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  w sprawie egzekucyjnej Km 10307/20. Wierzyciel zaskarży postanowienie Komornika Sądowego z dnia 7 grudnia 2020r. w przedmiocie umorzenia postępowania oraz obciążenia wierzyciela kosztami postępowania.  Zarzucił, iż komornik błędnie uznał iż postepowanie egzekucyjne było prowadzone niecelowo. Wierzyciel nie posiadał informacji o zgonie dłużnika

             W odpowiedzi Komornik wskazał iż dłużnik nie żył już na etapie postepowania sądowego Fakt zgonu ustalono w oparciu o informację z ZUS. Postępowanie było wszczęte jako niecelowe.

 

Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w dniu 23 września 2010r.  Z informacji uzyskanej z ZUS wynika iż dłużnik zmarł w dniu 24 listopada 2012r. Z informacji uzyskanej z USC wynika iż nie istnieje akt zgonu dłużnika. Zgodnie art. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego -  akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.

Z uwagi na brak aktu zgonu dłużnika i wyżej cytowanego przepisu orzeczono jak na wstępie.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-09 14:39:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 445/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-10 12:00:00

Sygn. akt I Co 445/21

POSTANOWIENIE

                                                                                                                 

Dnia 14 lipca 2021r

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST IV Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni

przeciwko dłużnikowi Sławomir Wawrzyńczyk

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Tomasza Dziagacz w sprawie egzekucyjnej Km  2353/19

postanawia:

 

 1. oddalić skargę.
 2. oddalić wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego.

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  w sprawie egzekucyjnej Km 2353/19  zaskarżając postanowienie Komornika z dnia 11 maja 2021 w przedmiocie umorzenia postępowania i ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel wskazał iż komornik nie wyczerpał wszystkich możliwości w zakresie  wyegzekwowania wierzytelności. Umorzenie postępowania  nastąpiło przedwcześnie. Komornik nie ustalił rzeczywistej wartości majątku dłużnika, wiec nie mógł stwierdzić czy majątek dłużnika pozwala na zaspokojenie wierzyciela.  Komornik z urzędu ma obowiązek podjąć czynności zmierzające do ustalenia majątku dłużnika oraz wezwać go do złożenia wykazu majątku. Komornik ma możliwość nałożyć grzywnę na dłużnika, który takiego wykazu nie chce złożyć a nawet wystąpić do Sadu o jego doprowadzenie. Nadto Komornik nie wysłuchał wierzyciela przed umorzeniem postępowania, pomimo iż ten o to wnosił oraz nie uwzględnił pisma wierzyciela z października 2020r.

 

W odpowiedzi na skargę Komornik sądowy podał, że wnosi o oddalenie skargi w całości jako oczywiście bezzasadnej. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nie zachodziły również w sprawie przesłanki do obligatoryjnego  wysłuchania wierzyciela. Komornik ustalił majątek dłużnika z wszelkich dostępnych źródeł i nie ustalono majątku pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku.

 

Referendarz Sądowy ustalił co następuje:

 

Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w dniu 27 listopada 2019r.  Wierzyciel wskazał sposoby egzekucji zastrzegając, lecz  nie zlecił w pierwotnym wniosku  poszukiwania majątku. Komornik prowadził sprawę zgodnie z wnioskiem. Jak wynika z bazy pesel sad dłużnik  nie posiada stałego miejsce zamieszkania . Komornik dokonał zajęcia wierzytelności Dłużnika z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku, zajął rachunki bankowe dłuznika oraz wezwał dłużnika do złożenia wykazu majątku, złożył zapytania w systemie ognivo, Komornik ustalił również, że Dłużnik nie posiada nieruchomości, pojazdów mechanicznych. Dłużnik nie  jest zgłoszony do ubezpieczenia. Postanowieniem z dnia 11 maja 2021r Komornik umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji i ustalił koszty tegoż postępowania.

 

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

 

Skarga  nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu  jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nadto zgodnie z art. 801 kpc.  jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu:

1)   ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;

2)   wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników majątku dłużnika i podjęcia czynności przewidzianych w § 1 pkt 1 oraz odebrania od dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych, komornik wysłucha wierzyciela w sposób przewidziany w art. 827 § 1. W takim przypadku warunkiem żądania przez wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika ( art. 801 §  3 kpc)

 

Komornik jest związany wnioskiem wierzyciela co do sposobu prowadzenia egzekucji . Jak wynika z treści  akt komorniczych Komornik wykonał wszystkie czynności zlecone przez wierzyciela. Wszelkimi dostępnymi sposobami starał się ustalić stan majątku dłużnika. Wierzyciel nie zlecił komornikowi poszukiwania majątku. I  nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku. Nie można zatem uznać iż komornik przedwcześnie umorzył postępowanie wobec dłużnika. Należy zaznaczyć, że Komornik nie jest zobligowany do realizacji wszelkich wniosków Wierzyciela, gdyż powinien ocenić je wpierw pod kontem legalności i celowości, bowiem prawo wierzyciela do dysponowania postępowaniem egzekucyjnym doznaje ograniczeń, właśnie przez wspominany zakaz szykany dłużnika oraz niecelowego zwiększania kosztów postępowania np. o koszty doręczeń korespondencji. W świetle poczynionych ustaleń referendarz sądowy podziela osąd Komornika, że pismo Wierzyciela zmierzało jedynie do szykany Dłużnika oraz pozwalałaby gromadzić szereg niepotrzebnych dla postępowania egzekucyjnego danych.

Brak opłaty z poszukiwanie majątku dłużnika sprawiło, iż komornik nie miał możliwości skutecznego prowadzenia postępowania.

            Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 8011 § 2 k.p.c. komornik może ukarać dłużnika grzywą, jeżeli bez usprawiedliwienia nie złoży wykazu majątku. Sankcja nałożenia grzywny ma jednak charakter fakultatywny i jej zastosowanie zależy wyłącznie od woli organu egzekucyjnego. Komornik powinien uwzględnić dotychczasowy przebieg postępowania i celowość nałożenia grzywny w przypadku prognozowanej bezskuteczności egzekucji, gdyż niezapłacone grzywny i tak ulegają umorzeniu wraz z wydaniem postanowiona o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (art. 8011 k.p.c. w zw. z art. 916 k.p.c.).Wobec powyższego na podstawie art. 7672 k.p.c. oddalono skargę Wierzyciela.

            Zgodnie z art. 767 § 6 k.p.c. w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez Komornika, Sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skarg.

            Wobec oddalenia skargi wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego również oddalono.

Na końcu należy zaznaczyć, że referendarz sądowy nie znalazł również podstawy do wydania zarządzeń nadzorczych w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-09 14:37:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 449/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-10 12:00:00

Sygn. akt I Co 449/21

POSTANOWIENIE

                                                                                                                 

Dnia 14 lipca 2021r

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST IV Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni

przeciwko dłużnikowi Sandra Kozak

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Tomasza Dziagacz w sprawie egzekucyjnej Km 1807/20

postanawia:

 

 1. oddalić skargę.
 2. oddalić wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  w sprawie egzekucyjnej Km 1807/20  zaskarżając postanowienie Komornika z dnia 11 maja 2021 w przedmiocie umorzenia postępowania i ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel wskazał iż komornik nie wyczerpał wszystkich możliwości w zakresie  wyegzekwowania wierzytelności. Umorzenie postępowania  nastąpiło przedwcześnie. Komornik nie ustalił rzeczywistej wartości majątku dłużnika, wiec nie mógł stwierdzić czy majątek dłużnika pozwala na zaspokojenie wierzyciela.  Komornik z urzędu ma obowiązek podjąć czynności zmierzające do ustalenia majątku dłużnika oraz wezwać go do złożenia wykazu majątku. Komornik ma możliwość nałożyć grzywnę na dłużnika, który takiego wykazu nie chce złożyć a nawet wystąpić do Sadu o jego doprowadzenie. Nadto Komornik nie wysłuchał wierzyciela przed umorzeniem postępowania, pomimo iż ten o to wnosił oraz nie uwzględnił pisma wierzyciela z października 2020r.

 

W odpowiedzi na skargę Komornik sądowy podał, że wnosi o oddalenie skargi w całości jako oczywiście bezzasadnej. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nie zachodziły również w sprawie przesłanki do obligatoryjnego  wysłuchania wierzyciela. Komornik ustalił majątek dłużnika z wszelkich dostępnych źródeł i nie ustalono majątku pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku.

 

Referendarz Sądowy ustalił co następuje:

 

Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w dniu 15 kwietnia 2020 r. Wierzyciel wskazał sposoby egzekucji zastrzegając, lecz  nie zlecił w pierwotnym wniosku  poszukiwania majątku. Komornik prowadził sprawę zgodnie z wnioskiem. Dłużnik  nie podejmował korespondencji w toku postępowania. Jak wynika z bazy pesel sad dłużnik posiada stałe miejsce zamieszkania . Komornik dokonał zajęcia wierzytelności Dłużnika z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku oraz wezwał dłużnika do złożenia wykazu majątku, złożył zapytania w systemie ognivo, zajął rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK. Komornik ustalił również, że Dłużnik nie posiada nieruchomości, pojazdów mechanicznych . Przeciwko dłużnikowi toczą się liczne postepowania egzekucyjne. Postanowieniem z dnia 11 maja 2021r Komornik umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji i ustalił koszty tegoż postępowania.

 

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

 

Skarga  nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu  jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nadto zgodnie z art. 801 kpc.  jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu:

1)   ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;

2)   wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników majątku dłużnika i podjęcia czynności przewidzianych w § 1 pkt 1 oraz odebrania od dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych, komornik wysłucha wierzyciela w sposób przewidziany w art. 827 § 1. W takim przypadku warunkiem żądania przez wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika ( art. 801 §  3 kpc)

 

Komornik jest związany wnioskiem wierzyciela co do sposobu prowadzenia egzekucji . Jak wynika z treści  akt komorniczych Komornik wykonał wszystkie czynności zlecone przez wierzyciela. Wszelkimi dostępnymi sposobami starał się ustalić stan majątku dłużnika. Wierzyciel nie zlecił komornikowi poszukiwania majątku. I  nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku. Nie można zatem uznać iż komornik przedwcześnie umorzył postępowanie wobec dłużnika. Należy zaznaczyć, że Komornik nie jest zobligowany do realizacji wszelkich wniosków Wierzyciela, gdyż powinien ocenić je wpierw pod kontem legalności i celowości, bowiem prawo wierzyciela do dysponowania postępowaniem egzekucyjnym doznaje ograniczeń, właśnie przez wspominany zakaz szykany dłużnika oraz niecelowego zwiększania kosztów postępowania np. o koszty doręczeń korespondencji. W świetle poczynionych ustaleń referendarz sądowy podziela osąd Komornika, że pismo Wierzyciela zmierzało jedynie do szykany Dłużnika oraz pozwalałaby gromadzić szereg niepotrzebnych dla postępowania egzekucyjnego danych.

Brak opłaty z poszukiwanie majątku dłużnika sprawiło, iż komornik nie miał możliwości skutecznego prowadzenia postępowania.

            Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 8011 § 2 k.p.c. komornik może ukarać dłużnika grzywą, jeżeli bez usprawiedliwienia nie złoży wykazu majątku. Sankcja nałożenia grzywny ma jednak charakter fakultatywny i jej zastosowanie zależy wyłącznie od woli organu egzekucyjnego. Komornik powinien uwzględnić dotychczasowy przebieg postępowania i celowość nałożenia grzywny w przypadku prognozowanej bezskuteczności egzekucji, gdyż niezapłacone grzywny i tak ulegają umorzeniu wraz z wydaniem postanowiona o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (art. 8011 k.p.c. w zw. z art. 916 k.p.c.).Wobec powyższego na podstawie art. 7672 k.p.c. oddalono skargę Wierzyciela.

            Zgodnie z art. 767 § 6 k.p.c. w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez Komornika, Sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skarg.

            Wobec oddalenia skargi wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego również oddalono.

Na końcu należy zaznaczyć, że referendarz sądowy nie znalazł również podstawy do wydania zarządzeń nadzorczych w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-09 14:35:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 448/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-10 12:00:00

Sygn. akt I Co 448/21

POSTANOWIENIE

                                                                                                                 

Dnia 14 lipca 2021r

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST IV Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni

przeciwko dłużnikowi Marek Chojnacki

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Tomasza Dziagacz w sprawie egzekucyjnej Km  2104/20

postanawia:

 

 1. oddalić skargę.
 2. oddalić wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  w sprawie egzekucyjnej Km 2104/20 zaskarżając postanowienie Komornika z dnia 11 maja 2021 w przedmiocie umorzenia postępowania i ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel wskazał iż komornik nie wyczerpał wszystkich możliwości w zakresie  wyegzekwowania wierzytelności. Umorzenie postępowania  nastąpiło przedwcześnie. Komornik nie ustalił rzeczywistej wartości majątku dłużnika, wiec nie mógł stwierdzić czy majątek dłużnika pozwala na zaspokojenie wierzyciela.  Komornik z urzędu ma obowiązek podjąć czynności zmierzające do ustalenia majątku dłużnika oraz wezwać go do złożenia wykazu majątku. Komornik ma możliwość nałożyć grzywnę na dłużnika, który takiego wykazu nie chce złożyć a nawet wystąpić do Sadu o jego doprowadzenie. Nadto Komornik nie wysłuchał wierzyciela przed umorzeniem postępowania, pomimo iż ten o to wnosił oraz nie uwzględnił pisma wierzyciela z października 2020r.

 

W odpowiedzi na skargę Komornik sądowy podał, że wnosi o oddalenie skargi w całości jako oczywiście bezzasadnej. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nie zachodziły również w sprawie przesłanki do obligatoryjnego  wysłuchania wierzyciela. Komornik ustalił majątek dłużnika z wszelkich dostępnych źródeł i nie ustalono majątku pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku.

 

Referendarz Sądowy ustalił co następuje:

 

Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w dniu 15 maja 2020 r. Wierzyciel wskazał sposoby egzekucji zastrzegając, lecz  nie zlecił w pierwotnym wniosku  poszukiwania majątku. Komornik prowadził sprawę zgodnie z wnioskiem. Jak wynika z bazy pesel sad dłużnik posiada stałe miejsce zamieszkania . Komornik dokonał zajęcia wierzytelności Dłużnika z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku, zajął rachunki bankowe dłuznika oraz wezwał dłużnika do złożenia wykazu majątku, złożył zapytania w systemie ognivo, Komornik ustalił również, że Dłużnik nie posiada nieruchomości, pojazdów mechanicznych. Dłużnik nie  jest zgłoszony do ubezpieczenia. Postanowieniem z dnia 11 maja 2021r Komornik umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji i ustalił koszty tegoż postępowania.

 

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

 

Skarga  nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu  jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nadto zgodnie z art. 801 kpc.  jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu:

1)   ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;

2)   wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników majątku dłużnika i podjęcia czynności przewidzianych w § 1 pkt 1 oraz odebrania od dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych, komornik wysłucha wierzyciela w sposób przewidziany w art. 827 § 1. W takim przypadku warunkiem żądania przez wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika ( art. 801 §  3 kpc)

 

Komornik jest związany wnioskiem wierzyciela co do sposobu prowadzenia egzekucji . Jak wynika z treści  akt komorniczych Komornik wykonał wszystkie czynności zlecone przez wierzyciela. Wszelkimi dostępnymi sposobami starał się ustalić stan majątku dłużnika. Wierzyciel nie zlecił komornikowi poszukiwania majątku. I  nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku. Nie można zatem uznać iż komornik przedwcześnie umorzył postępowanie wobec dłużnika. Należy zaznaczyć, że Komornik nie jest zobligowany do realizacji wszelkich wniosków Wierzyciela, gdyż powinien ocenić je wpierw pod kontem legalności i celowości, bowiem prawo wierzyciela do dysponowania postępowaniem egzekucyjnym doznaje ograniczeń, właśnie przez wspominany zakaz szykany dłużnika oraz niecelowego zwiększania kosztów postępowania np. o koszty doręczeń korespondencji. W świetle poczynionych ustaleń referendarz sądowy podziela osąd Komornika, że pismo Wierzyciela zmierzało jedynie do szykany Dłużnika oraz pozwalałaby gromadzić szereg niepotrzebnych dla postępowania egzekucyjnego danych.

Brak opłaty z poszukiwanie majątku dłużnika sprawiło, iż komornik nie miał możliwości skutecznego prowadzenia postępowania.

            Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 8011 § 2 k.p.c. komornik może ukarać dłużnika grzywą, jeżeli bez usprawiedliwienia nie złoży wykazu majątku. Sankcja nałożenia grzywny ma jednak charakter fakultatywny i jej zastosowanie zależy wyłącznie od woli organu egzekucyjnego. Komornik powinien uwzględnić dotychczasowy przebieg postępowania i celowość nałożenia grzywny w przypadku prognozowanej bezskuteczności egzekucji, gdyż niezapłacone grzywny i tak ulegają umorzeniu wraz z wydaniem postanowiona o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (art. 8011 k.p.c. w zw. z art. 916 k.p.c.).Wobec powyższego na podstawie art. 7672 k.p.c. oddalono skargę Wierzyciela.

            Zgodnie z art. 767 § 6 k.p.c. w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez Komornika, Sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skarg.

            Wobec oddalenia skargi wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego również oddalono.

Na końcu należy zaznaczyć, że referendarz sądowy nie znalazł również podstawy do wydania zarządzeń nadzorczych w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-09 14:32:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 308/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-11 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                               Dnia 12 sierpnia 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Magdalena Machorowska 

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą                    w Bytomiu

przeciwko Żanecie Jach, Piotrowi Romanowskiemu, Wiktorowi Romanowskiemu                    i Marcinowi Romanowskiemu

o eksmisję

 

 

postanawia:

podjąć postępowanie.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-09 12:34:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Cz 37/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-10 09:00:00

    Sąd Rejonowy  w Zabrzu, Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa Open Finanse Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Janowi Jaszkowi doręcza odpis zażalenia z dnia 26 lipca 2021 roku następcom prawnym dłużnika i zakreśla termin 14 dni na złożenia odpowiedzi na zażalenie, pod rygorem pominięcia.

Odpis zażalenia - Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-09-09 11:43:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 2/06

Termin zakończenia publikacji: 2022-03-10 09:00:00

Sygn. akt VII Ns 2/06

 

OGŁOSZENIE

 

             Sąd Rejonowy w Zabrzu w sprawie o sygn. akt VII Ns 2/06 w dniu 27 lutego  2006 roku wydał postanowienie o zezwoleniu dłużnikowi Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 21 600,00 złotych tytułem odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Weteranów (d. nr 10) obejmującej działkę nr 7 o powierzchni 600 m2 z zastrzeżeniem, że kwota może być wypłacona Franzowi Wieczorek bądź jego spadkobiercom i spadkobiercom Marii Wieczorek na ich wniosek.

             Wzywa się uprawnionych wierzycieli do odbioru złożonej do depozytu kwoty wraz z dalszymi odsetkami w ciągu trzech lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2021-09-09 11:03:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 794/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-12 07:00:00

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                                          Dnia 18 sierpnia 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 18 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Provident Polska Spółki Akcyjnej z siedziba w Bielsku - Białej

przeciwko Krzysztofowi Osięgłowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-09-09 09:51:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 229/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-10 07:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 18 sierpnia 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

Sędzia Magdalena Machorowska

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 18 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa AXA Ubezpieczenia Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.              z siedzibą w Warszawa

przeciwko Grzegorzowi Kowalczykowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 maja 2021 roku Sąd zawiesił postepowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. bowiem możliwość nadania sprawie biegu zależała od uzyskania danych do uzupełnienia których powód został zobowiązany, na mocy zarządzenia z dnia 26 marca 2021 roku, doręczonego pełnomocnikowi powoda 06 kwietnia 2021 roku, zakreślającego stronie powodowej 21 dniowy termin na wskazanie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. Termin ten upłynął bezskutecznie. Zgodnie natomiast z regulacją art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1469) Sąd umarza postepowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6, jeżeli wniosek o podjęcie postepowania nie został złożony w terminie 3 miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu.

W rozpoznawanej sprawie nie został skutecznie złożony wniosek o podjęcie postepowania mając to na uwadze Sąd na mocy wyżej przywołanych przepisów orzekł, jak w sentencji postanowienia.

 

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-09 09:10:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 63 751
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry