Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 2438/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 11:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 29 września 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Marcin Poloczek

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie_53

Opublikowano dnia: 2021-10-14 13:26:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 598/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Mirosław Jeżak

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_52

Opublikowano dnia: 2021-10-14 13:18:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 601/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu

przeciwko: Agnieszka Wojciechowska

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania -pouczenie postanowienie_51

Opublikowano dnia: 2021-10-14 12:56:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: Inc 591/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Sebastian Machnik

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie_50

Opublikowano dnia: 2021-10-14 12:28:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 525/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 09:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 27 września 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko: Nicole Majchrzak, Grzegorz Milewski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.

 

 

do pobrania - pouczenie postanowienie_49

Opublikowano dnia: 2021-10-14 11:50:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 929/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-15 09:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Dariusza Maza

 

Sygn. akt VIII C 929/20

 

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 8 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

 

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Dariuszowi Maza

o zapłatę

 

postanawia

 

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie, albowiem wobec oddalenia wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego nie można nadać sprawie dalszego biegu.

 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-10-14 11:45:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 127/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Patrycja Wolanin, Damian Wolanin

przeciwko: Patrycja Grzonkowska, Dawid Zabłocki

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie_48

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-14 11:37:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2440/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 20 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   20  września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gmina Zabrze

przeciwko Remigiusz Kajdas

 

 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Opublikowano dnia: 2021-10-14 11:16:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 371/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 20 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  20 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Vectra S.A w Gdyni

przeciwko Piotr Stopa

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-14 10:56:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 1867/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-14 08:00:00

Sygn. akt VIII Nc 1867/20

 

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Gen. De Gaulle’a 98 w Zabrzu

przeciwko Jackowi Sołtysikowi i Sebastianowi Sołtysikowi

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. podjąć postępowanie w stosunku do pozwanego Jacka Sołtysika,
 2. ustanowić dla pozwanego Jacka Sołtysika, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Pawła Dłócioka,
 3. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego Jacka Sołtysika ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Opublikowano dnia: 2021-10-14 10:27:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 385/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-15 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 6 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Zuzanna Rucka, Piotr Rucki

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

do pobrania - pouczenie postanowienie_47

Opublikowano dnia: 2021-10-13 14:16:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1977/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-15 11:00:00

Postanowienie

                                                                                  Dnia 6 września 2021 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydział I Cywilny:

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Grzegorz Senderowicz

 o zapłatę

 

 

postanawia

 1. umorzyć postępowanie na podstawie art. art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.;
 2. oddalić wniosek powoda o zasądzenie od strony pozwanej zwrotu kosztów poniesionych przez powoda w związku z doręczeniem pozwu wraz z nakazem zapłaty przez Komornika sądowego.

 

 

 do pobrania -pouczenie postanowienie_46

Opublikowano dnia: 2021-10-13 14:09:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 394/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-14 11:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Eweliny Nowak

 

Sygn. akt VIII Ns 394/20

 

POSTANOWIENIE

                                                                                                                                                        Dnia 7 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                                      Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

z udziałem Eweliny Nowak

o stwierdzenie nabycia spadku Jolancie Kurzepa

 

postanawia

umorzyć postępowanie, albowiem postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021  roku postepowanie zostało zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-10-13 14:01:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 444/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-15 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 6 września 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  6 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Vindix Investments Sp. z o.o. w Warszawie

przeciwko  Marta Malicki

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-13 13:55:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2417/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-15 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 6 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Wojciech Kowalczyk

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie na zasadzie art. art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
  1391  § 2 k.p.c.;
 2. oddalić wniosek powoda o zasądzenie od strony pozwanej zwrotu kosztów poniesionych przez powoda w związku z doręczeniem pozwu wraz z nakazem zapłaty przez Komornika sądowego.

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_45

Opublikowano dnia: 2021-10-13 13:39:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 66 420
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry