Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 301/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                           Dnia 30 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa T-Mobile Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Szczepanowi Sikorskiemu (Sikorski)

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 10:55:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1049/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 08:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                            Dnia 1 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa  Janusza Zdybskiego, Mai Reszelewskiej

przeciwko Piotrowi Rakoczy

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

Orygniał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 10:51:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 910/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 06 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w Warszawie

przeciwko Aleksandrze Kurtoglu 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 19 listopada 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek
o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 10:38:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 192/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-01 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

           

           Dnia 23 czerwca 2020 roku

Sąd Rejonowym w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Zabrzu Piotra Weiss, sygn. akt Km 4829/12 oraz Km 4832/12

z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie 

przeciwko dłużnikowi Andrzejowi Szumskiemu (Szumski)

o świadczenie pieniężne

ze skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Zabrzu Piotra Weissa w postaci postanowień z 6 maja 2020 roku w zakresie obciążającym wierzyciela opłatami (pkt 3 i 4 orzeczeń)

 

postanawia:

 

oddalić skargę.

 

Uzasadnienie

 

            Pismem z 22 maja 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie  wniósł skargę na pkt 3 i 4 postanowienia Komornika Sądowego Piotra Weissa z 6 maja 2020 roku o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego, wydane w sprawie o sygn. akt  Km 4829/12 oraz Km 4832/12. W sprawie Km 4829/12 Komornik Sądowy obciążył wierzyciela opłatą egzekucyjną z art. 29 ust. 1 ukk w kwocie 458,15 zł, zaś w sprawie Km 4832/12 opłatą egzekucyjną z art. 29 ust. 1 ukk w kwocie 468,95 zł i wezwał do ich zapłaty. Skarżący zarzucił nieprawidłowe obciążenie go opłatami egzekucyjnymi w sytuacji, gdy do umorzenia postępowania doszło z mocy prawa w oparciu o art. 823 k.p.c. Skarżący wniósł o uchylenie pkt 3 i 4 zaskarżonych postanowień w części dotyczącej ustalenia opłat egzekucyjnych na łączną kwotę 927,10 zł.

W uzasadnieniu wskazał nadto, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta – na podstawie art. 114 ust. 4m art. 24 ust. 2 i art. 68 ust. 1 pkt 1c ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ze zwolnienia z opłat sądowych, a zatem korzysta również ze zwolnienia z opłaty, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych. Ostatecznie wierzyciel podniósł nadto, że zgodnie z art. 45 ustawy o kosztach komorniczych zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje stronie z mocy ustawy albo przyznane w postępowaniu rozpoznawczym rozciąga się na koszty komornicze.

W odpowiedzi na skargę komornik wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej wskazując, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie prowadzonej działalności określonej w ustawie, wierzyciel nie ponosi opłat skarbowych i sądowych, tymczasem opłata z art. 29 ust. 1 ukk,
do uiszczenia której wierzyciel został wezwany, jest opłatą egzekucyjną. Ponadto komornik wskazał, iż gdyby intencją ustawodawcy było zwolnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze wskazanych opłat, dałby temu wyraźny wyraz.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

 

Postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi prowadzone były na podstawie tytułów wykonawczych o numerach Rb-20671/2009 z 28 maja 2009 roku oraz Rb-19990/2009 z 28 maja 2009 roku, doręczonych komornikowi 27 listopada 2012 roku (data prezentaty).

Postanowieniami z dnia 23 kwietnia 2019 roku Komornik zawiesił postępowanie komornicze z uwagi na zgon dłużnika.

            Postanowieniem z 6 maja 2020 roku wydanym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu w sprawie o sygn. akt Km 4829/12 komornik ten w punkcie pierwszym stwierdził umorzenie postępowanie na podstawie art. 823 k.p.c., w punkcie drugim postanowił zwrócić tytuł wykonawczy, po uprawomocnieniu się postanowienia
o umorzeniu postępowania, w punkcie trzecim ustalił koszty postępowania na kwotę 926,72 zł i obciążył nimi dłużnika do kwoty 486,17 zł oraz wierzyciela do kwoty 440,55 zł.
W związku z tym, iż Komornik Sądowy ustalił koszty postępowania egzekucyjnego na kwotę 926,72 zł, a dłużnik uiścił koszty do kwoty 468,57 zł, to w punkcie czwartym postanowienia pobrał od wierzyciela tytułem niepokrytych kosztów postępowania kwotę 458,15 złotych
i wezwał go do ich uiszczenia.

Postanowieniem z 6 maja 2020 roku wydanym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu w sprawie o sygn. akt Km 4832/12 komornik ten w punkcie pierwszym stwierdził umorzenie postępowanie na podstawie art. 823 k.p.c., w punkcie drugim postanowił zwrócić tytuł wykonawczy, po uprawomocnieniu się postanowienia
o umorzeniu postępowania, w punkcie trzecim ustalił koszty postępowania na kwotę 911,84 zł i obciążył nimi dłużnika do kwoty 442,89 zł oraz wierzyciela do kwoty 468,95 zł.
W związku z tym, iż Komornik Sądowy ustalił koszty postępowania egzekucyjnego na kwotę 911,84 zł, a dłużnik uiścił koszty do kwoty 442,89 zł, to w punkcie czwartym postanowienia pobrał od wierzyciela tytułem niepokrytych kosztów postępowania kwotę 468,95 złotych
i wezwał go do ich uiszczenia.

Skarga okazała się bezzasadna, w związku z czym podlegała oddaleniu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w 2012 r., a zgodnie z normą intertemporalną zawartą w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2363, dalej jako „ukk”), w przypadku umorzenia postępowania zastosowanie znajdzie art. 29 i 30 ukk, zaś pozostałym zakresie - przepisy dotychczasowe, tj. regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

             W sprawach Km 4829/12 oraz Km 4832/12 postępowania egzekucyjne prowadzone były na wniosek wierzyciela złożony 27 listopada 2012 roku przeciwko dłużnikowi Andrzejowi Szumskiemu (Szumski). W toku postępowania egzekucyjnego, tj. 24 grudnia 2018 roku  dłużnik zmarł (dowód: k.27v akt Km 4829/12). Postanowieniami z 23 kwietnia 2019 roku Komornik postanowił zawiesić postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z art. 819 § 1 k.p.c. (w brzmieniu z chwili wydania postanowienia), organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. Przy czym bezczynność  wierzyciela, który w określonym czasie (zależnie od daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego) nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania oraz nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania (tutaj nie podjął czynności mających na celu ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłym dłużniku) musi skutkować umorzeniem postępowania.  

            W niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie zatem (obecnie już uchylony) art. 823 k.p.c. w zw. 21 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 87 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), który przewidywał roczny termin na podjęcie przez wierzyciela czynności niezbędnych do dalszego prowadzenia egzekucji. Przy czym w przedmiotowej sprawie termin ten liczony jest od daty zwieszenia postępowania egzekucyjnego, tj. 23 kwietnia 2019 roku, który upłynął z dniem 23 kwietnia 2020 roku. Przedmiotowe postępowania egzekucyjne umorzyły się zatem z mocy prawa w dniu następnym – 24 kwietnia 2020 roku.

            Komornik Sądowy w sposób prawidłowy co do wysokości, obciążył wierzyciela opłatami egzekucyjnymi w łącznej kwocie  w kwocie 927,10 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ukk, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się
ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

            Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy,
iż umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pk 4 k.p.c. jest tożsame
z umorzeniem postępowania w oparciu o art. 823 k.p.c. Oba przepisy odnoszą się bowiem
do bezczynności wierzyciela. Niemniej jednak z uwagi na nowelizację, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1311), ustawodawca postanowił uchylić
art. 823 k.p.c. i przenieść jego treść do art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. Wydane w obecnym stanie prawnym postanowienie komornika w tym zakresie będzie miało zatem charakter konstytutywny, a nie deklaratoryjny jak miało to miejsce w przypadku art. 823 k.p.c. Jednocześnie przewidziano skrócenie (do sześciu miesięcy) okresu, z upływem którego będzie wydawane postanowienie o umorzeniu postępowania. Czas ten uznano bowiem za wystarczający do podjęcia przez wierzyciela czynności koniecznych do dalszego prowadzenia postępowania.

            Jak słusznie wskazują komentatorzy (R. Reiwer oraz M. Walasik) nieobjęcie w art. 29 ukk przepisem przejściowym egzekucji sytuacji bezczynności wierzyciela, w których z uwagi na moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego zastosowanie może jeszcze mieć art. 823 k.p.c., jest efektem przeoczenia ustawodawcy. Przy czym proponują oni, aby istniejącą lukę
w regulacji intertemporalnej uzupełnić w drodze analogicznego stosowania art. 29 ukk, także w przypadku stwierdzenia przez komornika umorzenia postępowania z mocy prawa
na podstawie art. 823 k.p.c. Rozwiązanie to jest również aprobowane przez tutejszy Sąd, gdyż żadne racje nie przemawiają za różnicowaniem sytuacji prawnej wierzycieli, którzy dopuścili się bezczynności w postępowaniu egzekucyjnym, których odróżnia jedynie chwila wszczęcia postępowania egzekucyjnego (zob. R. Reiwer (red.), Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz [w:] R. Reiwer (red.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, Warszawa 2019; Legalis).

            W aktualnym stanie prawnym brak jest uregulowań, które zwalniałyby Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku uiszczenia opłaty egzekucyjnej określonej w art. 29 u.k.k. Wierzyciel nie jest Skarbem Państwa, lecz jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Nie rozciąga się zatem na wierzyciela zwolnienie od ponoszenia opłat egzekucyjnych na podstawie art. 45 ust 2 u.k.k. Zgodnie bowiem z art. 114 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ponosi jedynie opłat skarbowych i sądowych.  Nie należy mylić pojęcia opłat sądowych z opłatami powstałymi w toku postępowania egzekucyjnego. Gdyby bowiem ustawodawca wyraził wolę zwolnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z kosztów powstałych w toku egzekucji, tak jak czyni to w art. 45 ust. 2
w odniesieniu do Skarbu Państwa, dałby temu wyraz w treści przepisów ustawy o kosztach komorniczych, czego jednak nie uczynił.     

 

  Mając więc na uwadze powyższe, skargę należało oddalić, o czym orzeczono w sentencji postanowienia na podstawie wyżej powołanych przepisów.

 

 

 Oryginały do pobrania:

pobierz

pobierz

pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2020-07-01 12:33:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 325/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-01 10:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Ns 325/18

                                                 OGŁOSZENIE

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 325/18 toczy się sprawa z wniosku Romana Rączki o stwierdzenie nabycia spadku po Zuzannie Pyce-Czyżowskiej, córce Franciszka i Marii, zmarłej 26 marca 2008 roku w Dreźnie na terenie Republiki Federalnej Niemiec, ostatnio stale zamieszkałej w Dreźnie. W skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość położona w Zabrzu przy ul. Wawelskiej 2/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1Z/00009347/0.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-07-01 12:16:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2420/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 12:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

16 czerwca 2020

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020r w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

przeciwko Piotr Zmudzinski, Anna Zmudzinska

o zapłatę

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 19 września 2019r w stosunku do Piotr Zmudziński
 2. umorzyć postępowanie w sprawie w stosunku do Piotr Zmudziński

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 14:42:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3530/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 17 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Credit Agricole Bank Polska Spółkę Akcyjną we Wrocławiu

przeciwko Justynie Kacica  

 

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 12:29:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3219/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

 

Zabrze, 5 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko Andrzejowi Lachowi (Lach)

o zapłatę

 

postanawia:

 • oddalić wniosek o zobowiązanie powoda do doręczenia pozwanemu korespondencji w trybie art. 1391 § 1 k.p.c.;
 • umorzyć postępowanie w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:52:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 484/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą Gdańsku

przeciwko: Mirosława Kalka

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:39:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 488/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą Gdańsku

przeciwko: Bożena Petryka

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:31:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3260/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Ewelinie Ołdak (poprzednio Trela)

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:30:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3260/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Ewelinie Ołdak (poprzednio Trela)

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:22:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3262/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A w Luksemburgu

przeciwko Bartoszowi Dziaduch

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:15:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3459/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Angelice Kunze  

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:09:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3756/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Eques Pożyczek Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku

przeciwko: Andrzej Chojak

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:02:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 35 131
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry