Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 45/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-30 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

     Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 45/22 toczy się sprawa z wniosku Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Magdalenie Wandzik, córce Jana i Małgorzaty, zmarłej 27 kwietnia 2019 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.  Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2022-04-29 09:27:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 481/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-30 06:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 22 kwietnia 2022 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

SSR Agnieszka Monikowska-Biela

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku

Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej, Grzegorza Czebotara

z udziałem

Aliny Rosa

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177§1pkt6 k.p.c. w zw. z art. 139/1/§2k.p.c.)

 

   Pouczenie
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2022-04-29 08:47:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 728/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-06-02 06:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 28 kwietnia 2022 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący sędzia Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Andrzejowi Lach

o zapłatę

 

 

postanawia:

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 kpc).

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2022-04-29 08:40:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 372/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-30 06:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku Alior Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przy udziale Klaudii Glanc, Dominika Glanca (Glanc), Karoliny Thiel, Filipa Gwoździa (Gwóźdź), Julii Gwóźdź, Emilii Gwóźdź

o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Glancu (Glanc)

 

postanawia:

 

 • umorzyć postępowanie wobec cofnięcia wniosku (art. 355 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.);
 • zwrócić wnioskodawczyni ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zabrzu kwotę 20 (dwadzieścia) zł stanowiącą połowę opłaty sądowej uiszczonej od wniosku w znaku opłaty sądowej o numerze 21588455199533, pomniejszonej o wartość opłaty minimalnej.

 

 

   Pouczenie
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2022-04-29 08:38:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 750/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-06-02 06:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 28 kwietnia 2022 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący Sędzia Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

przeciwko Annie Kamińskiej

o zapłatę

 

 

postanawia:

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 kpc)

 

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2022-04-29 08:31:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 63/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-28 12:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Tablica ogłoszeń

           na okres 1 miesiąca

 

Sygn. akt VIII Ns 63/22

 

 

OGŁOSZENIE

            W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 30 marca 2022 roku sygn. akt VIII Ns 63/22 zezwolono wnioskodawczyni Nikoli Bale (Bała) na złożenie             do depozytu sądowego kwoty 2400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych i 00/100) tytułem należności przysługujących zmarłemu Bogdanowi Dobrowolskiemu tytułem czynszu najmu nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Korczoka 60/20 za miesiące styczeń, luty i marzec 2022r. oraz na składanie kolejno co miesiąc, licząc od miesiąca kwietnia 2022 r., kwot po 800,00 zł (osiemset złotych i 00/100) stanowiących każdorazowo miesięczną należność czynszową za najem w/w nieruchomości w chwili, gdy staną się one wymagalne.

Depozyt może być wydany spadkobiercom zmarłego Bogdana Dobrowolskiego, na ich wniosek, po wykazaniu ich uprawnienia prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

            Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału VIII Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji, a jego przedmiot przejdzie na własność Skarbu Państwa

Opublikowano dnia: 2022-04-28 14:32:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Co 680/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-28 10:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Co 680/21

POSTANOWIENIE

 

Dnia 26 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Popławska

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

przeciwko: Monice Tyburskiej

o: wyjawienie majątku

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182§ 1 pkt 1 kpc  w zw. z art.13 § 2 kpc).

 POUCZENIE

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (art. 357 § 21 zd. 1 k.p.c.).
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem (art. 357 § 21 zd. 2 k.p.c.).
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia (art. 25b pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25b pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu (art. 394 § 1 k.p.c.).
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 394 § 2 k.p.c.)
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów (art. 394 § 2 w zw. z art. 126 § 2 k.p.c.).
 8. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu (art. 136 § 1, 2 i 4 k.p.c.).
 9. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 165 § 2 k.p.c.).

 

Opublikowano dnia: 2022-04-28 13:22:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 409/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-30 11:00:00

Sygn. akt I Co 409/22

POSTANOWIENIE

           

     Dnia 26 kwietnia 2022 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale
I Cywilnym Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  w Gdyni

przeciwko Romanowi Mirga

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie wniosku wierzyciela o obniżenie opłaty egzekucyjnej ustalonej w postanowieniu z dnia 18 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. Km 10501/18, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdę

 

 

postanawia:

 

 

oddalić wniosek.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wierzyciel domagał się obniżenia opłaty egzekucyjnej ustalonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdę postanowieniem z dnia 22 stycznia 2022 r., w sprawie sygn. akt Km 10501/18 z kwoty 1.794,31 zł do wysokości 1/3 opłaty należnej, tj. stosownie do treści art. 48 ust 5 ustawy  o kosztach komorniczych (dalej również jako u.k.k.). Zdaniem wierzyciela, wysokość opłaty ustalonej przez komornika jest nieadekwatna do nakładu pracy organu egzekucyjnego, tym bardziej, iż nawet
z zastosowaniem instytucji miarkowania do wysokości ustalonej zgodnie z art. 48 ust. 5 u.k.k. opłata należna komornikowi wyniosłaby 592,02 zł, co nie jest kwotą niską
i w opinii wierzyciela pozwoli komornikowi nie tylko na pokrycie kosztów poniesionych w toku tej konkretnej egzekucji, ale również sfinansowanie ogólnych kosztów swojej działalności. Na poparcie swojego stanowiska wierzyciel powołał poglądy doktryny
i orzecznictwa.

Komornik sądowy wniósł o oddalenie wniosku.

Wierzyciel złożył wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w dniu 6 grudnia 2018 r. Wniósł o prowadzenie egzekucji ze świadczenia rentowego lub emerytalnego. Nadto z rachunku bankowego, ruchomości, wierzytelności. Dnia 6 maja 2021 r. dłużnik zmarł. Postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. na zasadzie art. 819 k.p.c. komornik zawiesił postępowanie. Z uwagi na bezczynność wierzyciela, Komornik postanowieniem z dnia 18 lipca 2021 r. umorzył postępowanie i ustalił koszty postępowania na kwotę1.794,31  zł i wezwał wierzyciela do zapłaty.

Wniosek o miarkowanie opłaty nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie
z art. 48 ust. 1 zd. 2 ustawy  o kosztach komorniczych, w przypadku, o którym mowa w art. 29 albo art. 30, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może złożyć wierzyciel, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej wierzyciela oraz wysokości jego dochodów. Opłata obniżona nie może być niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy, nie niższa jednak niż 200 złotych (art. 48 ust. 5 u.k.k.).

Wierzyciel nie wykazał, by był w złej sytuacji majątkowej lub też miał niskie dochody. Wierzyciel, jako fundusz zajmujący się skupowaniem wierzytelności, powinien dysponować kwotami umożliwiającymi regulowanie należności publicznoprawnych. Nie sposób również stwierdzić, że nakład pracy komornika był niewielki. Jak wynika z akt sprawy egzekucyjnej komornik terminowo podjął wszystkie czynności jakie powinien był podjąć w sprawie Fakt, iż niniejsza sprawa  zakończyła się umorzeniem nie może prowadzić do wniosku, że komornik nie poniósł w sprawie dużego nakładu pracy. Opłata egzekucyjna jest należnością Skarbu Państwa. Nie może być traktowana jako cena za czynności komornika. Wysokość opłat publicznoprawnych jest kalkulowana w różnorodny sposób w zależności od rodzaju opłaty. Kryterium ustalania wysokości opłaty publicznoprawnej nie jest co do zasady wartość konkretnych czynności czy świadczeń, które podlegają opłacie. Obniżenie opłaty egzekucyjnej ma charakter wyjątkowy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2022-04-28 13:21:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Co 350/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-28 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Co 350/21

POSTANOWIENIE

 

Dnia 25 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Popławska

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku: Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu

przeciwko: Markowi Piątkowskiemu

o: wyjawienie majątku

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182§ 1 pkt 1 kpc  w zw. z art.13 § 2 kpc).

 

POUCZENIE

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (art. 357 § 21 zd. 1 k.p.c.).
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem (art. 357 § 21 zd. 2 k.p.c.).
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia (art. 25b pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25b pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu (art. 394 § 1 k.p.c.).
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 394 § 2 k.p.c.)
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów (art. 394 § 2 w zw. z art. 126 § 2 k.p.c.).
 8. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu (art. 136 § 1, 2 i 4 k.p.c.).
 9. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 165 § 2 k.p.c.).

 

Opublikowano dnia: 2022-04-28 13:08:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 407/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-30 10:00:00

Sygn. akt  I Co 407/22

POSTANOWIENIE

           

     Dnia 26 kwietnia 2022 roku

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Bierza w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

przeciwko dłużnikowi Beata Szwarc

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Marcina Gołda w sprawie km 9158/19

 

postanawia:

 

oddalić skargę. 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  w sprawie egzekucyjnej km 9158/19. Wierzyciel zaskarży postanowienie Komornika Sądowego z dnia  22 stycznia 2022r. w przedmiocie umorzenia postępowania oraz obciążenia wierzyciela kosztami postępowania.  Zarzucił, iż komornik przedwcześnie zakończył postępowanie w sprawie. Dłużnik zmarł w toku postępowania egzekucyjnego. Nie było podstaw do zastosowania art. 824§1 pkt 4 kpc.  . Komornik powinien zastosować art. 824§1 pkt 2 kpc i opłatę w wysokości 150 zł.

             W odpowiedzi Komornik wskazał iż zgodnie z trybem art. 824§1 pkt 4 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. O kosztach przeczono zgodnie z art. 770 kpc. Utrzymywanie postepowania w ciągu 6 miesięcy od zawieszenia jest niedopuszczalne. Wierzyciel może złożyć nowy wniosek.

 

 

Referendarz Sądowy ustalił co następuje:

 

 

 

Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi toczy się od dnia 19 listopada 2019r .  Dłużnik zmarł 21 stycznia 2021r. Komornik sądowy postanowieniem z dnia 8 lutego 2021r zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 819 kpc.  Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2022r komornik umorzył postępowanie na podstawie art. 824§1 pkt 4 kpc. ,a następnie na podstawie art 29 ust 1 ustawy o kosztach komorniczych obciążył wierzyciela kosztami postępowania  w wysokości  951,52zł.

 

 

 

Skarga  nie zasługuje na uwzględnienie.

 

Zgodnie z art. 824§1 pkt 4 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Wierzyciel może wszcząć ponownie postępowanie egzekucyjne po ustaleniu spadkobierców.  Nadto z treści 824§1 pkt 4 kpc wynika iż postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu. Komornik postąpił więc prawidłowo.

Nadto nie było podstaw do zastosowania jako przyczyny umorzenia art. 824§1 pkt 2 kpc, gdyż jak wynika z przepisów art. 819 kpc Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego albo - w zakresie w jakim dotyczy ono praw i obowiązków wynikających z działalności gospodarczej - zarządcy sukcesyjnego, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny. W konsekwencji należało jako podstawę umorzenia przyjąć art. art. 824 § 1 pkt 4 kpc. Komornik nie mógł zastosować art. 824§1 pkt 2 kpc gdyż z treści przepisu wynika, iż jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna. Przepis ten dotyczy niezdolności pierwotnej , a nie wtórnej.  Nadto z treści akt nie wynika by wierzyciel podjął jakąkolwiek próbę ustalenia kręgu spadkobierców oraz nie kwestionował ( w skardze) podstawy zawieszenia.

 W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Przepisy przejściowe na mocy  art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018r o kosztach komorniczych  przewidują iż po dniu 1 stycznia 2019r komornik celem ustalenia wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego umorzonego na podstawie 824 pkt 4 k.p.c stosuje przepisy art. 29 i art. 30 cyt ustawy. Przepisy art. 29 i art. 30 cyt ustawy są wyjątkami, wyjątków nie można interpretować rozszerzająco. Komornik prawidłowo zatem naliczył opłatę w sprawie.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2022-04-28 12:39:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 722/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-28 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII C 722/21

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Popławska

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Stanisławie Francikowskiej

o: zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art.177§ 1 pkt 6 kpc.

 

Opublikowano dnia: 2022-04-28 11:59:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2211/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-29 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 12 kwietnia 2022 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Bierza 

po rozpoznaniu w dniu  12 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EVEREST FINANSE Spółce Akcyjnej siedzibą w Poznaniu

przeciwko Karol Więch

 

 

o zapłatę

 

 

postanawia

 

 zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc

Opublikowano dnia: 2022-04-28 11:51:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 529/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-29 06:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Damiana Korus

 

Sygn. akt VIII C 529/21

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 14 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu

przeciwko Patrykowi Korus, Damianowi Korus, Natanowi Uracz, Klaudii Korus, Mai Uracz, Anety Uracz

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

postanawia

 

umorzyć postępowanie w stosunku do pozwanych Patryka Korus oraz Damiana Korus. 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2022-04-28 08:35:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 529/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-29 06:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Patryka Korus

 

Sygn. akt VIII C 529/21

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 14 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu

przeciwko Patrykowi Korus, Damianowi Korus, Natanowi Uracz, Klaudii Korus, Mai Uracz, Anety Uracz

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

postanawia

 

umorzyć postępowanie w stosunku do pozwanych Patryka Korus oraz Damiana Korus. 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2022-04-28 08:34:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 529/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-05-29 06:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Damiana Korus

 

Sygn. akt VIII C 529/21

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 6 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu

przeciwko Patrykowi Korus, Damianowi Korus, Natanowi Uracz, Klaudii Korus, Mai Uracz, Anety Uracz

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

postanawia

 

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2022-04-28 08:11:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 87 042
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry