Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 341/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 08:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 26 sierpnia 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

SSR Agnieszka Monikowska-Biela

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku

Prezydenta Miasta Zabrze

z udziałem

Patryka Koszczki

o orzeczenie przepadku rzeczy

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177§1pkt6 k.p.c. w zw. z art. 139/1/ § 2 k.p.c., w zw. z art. 13 §2 k.p.c.

 

 

  Pouczenie
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-09-01 10:42:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 577/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-02 08:00:00

Sygn. akt I Co 577/20

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 czerwca 2021r

 

Referendarz sądowy Radosław Kminikowski w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku  Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą Koszalinie 

przeciwko dłużnikowi Roxanie Piolka

w przedmiocie skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Tomasza Dzigacza w sprawie egzekucyjnej km 2662/20

 

skargi   na czynność komornika

 

postanawia:

 

odrzucić skargę.

 

Uzasadnienie

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynności Komornika. Postanowienie oddalające wniosek wierzyciela w przedmiocie zwolnienia od opłaty od skargi uprawomocniło się 25 lutego 2020 r., zaś postanowienie oddalające wniosek wierzyciela o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu egzekucyjny zyskało przymiot prawomocności z dniem 15 kwietnia 2021 r. Do dnia dzisiejszego wierzyciel reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika nie uiścił opłaty  Zgodnie z art. 7673 k.p.c. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie

Skarżący mimo prawidłowego wezwania nie uzupełnił braków skargi , w związku z czym wniesioną skargę należało odrzucić na podstawie art. 7673 k.p.c. o czym orzeczono jak w sentencji.

Brak również podstaw do wydania zarządzeń w trybie art. 759§2 k.p.c.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-01 10:29:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 22/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 07:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                                          Dnia 30 sierpnia 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

sędzia Bartosz Mainka

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku  Gminy Miejskiej Zabrze - Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu

z udziałem Haliny Ficoń, Ewy Napierały, Beaty Sudoł,  Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu

o likwidację niepodjętego depozytu

 

postanawia:

1. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.);

2. oddalić wniosek o ustanowienie kuratora procesowego dla uczestniczki postępowania Beaty Sudoł.

 

 

  Pouczenie na pkt 1 postanowienia
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-09-01 09:40:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 267/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 06:00:00

 OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 267/21  toczy się sprawa z wniosku Haliny Wojtasik, Marka Wojtasik o sporządzenie spisu inwentarza po Czesławie Wojtasik synu Stefana i Władysławy  , zmarłym  w dniu  7 czerwca 2019 roku i ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu obejmujący cały majątek spadkowy; W dniu 31 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.  Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-09-01 08:07:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 157/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 10:00:00

Sygn. akt VIII Nc 157/21

 

POSTANOWIENIE

Dnia 16 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Prawnej Exire Sp. z o.o. w Łodzi

przeciwko Aleksandrze Drozdzowskiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 2. ustanowić dla pozwanej Aleksandry Drozdzowskiej, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Pawła Dłócioka,
 3. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnej pozwanej Aleksandry Drozdzowskiej ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Opublikowano dnia: 2021-08-31 12:23:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 4192/15

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 11:00:00

W związku z zarządzniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku publikujemy odpis postanowienia tut. Sądu z dnia 24 sierpnia 2021 roku:

 

Sygn. akt VIII Nc 4192/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu VIII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Magdalena Tavares

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Tadeuszowi Pikuła

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

 

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 16 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu zawiesił postępowanie w sprawie, na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.

Zgodnie z treścią przepisu art. 182 § 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z powodu śmierci strony po upływie pięciu lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny. Powód nie wskazał spadkobierców pozwanego oraz nie wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie. Na skutek umorzenia postępowania na podstawie art. 182 k.p.c. bezskuteczne stają się nieprawomocne orzeczenia wydane w umorzonym postępowaniu, a więc także nakazy zapłaty i wyroki zaoczne (postanowienie SN z dnia 23 września 1969 r., II CZ 94/69, LEX nr 6559).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Warunkiem złożenia zażalenia jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzeniem uzasadnienia postanowienia.

Pisemne uzasadnienie postanowienia sporządza się na wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.

We wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne lub placówce pocztowej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Opublikowano dnia: 2021-08-30 13:35:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 137/12

Termin zakończenia publikacji: 2022-03-01 08:00:00

 OGŁOSZENIE

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 137/12 części depozytu wynoszącego 453 324,80 złotych, należnego tytułem spłaty świadczenia z tytułu wykupu przymusowego następujących 48 640 akcji na okaziciela serii A spółki Huta „Zabrze” Spółka Akcyjna o numerach:

od nr 1 do nr 304 (304 akcji), od nr 0000782 do nr 0000816 (35 akcji), od nr 0001446 do nr 0001464 (19 akcji), od nr 0002635 do nr 0002716 (82 akcji), od nr 0003006 do nr 0003048 (43 akcji), od nr 3542 do nr 36204 (169 akcji), od nr 0004195 do nr 0004244 (50 akcji), od nr 0004895 do nr 0004921 (27 akcji), od nr 0005553 do nr 00005618 (66 akcji), od nr 5747 do nr 5852 (106 akcji), od nr 5964 do nr 6116 (153 akcji), od nr 0006462 do nr 0006493 (32 akcji), od nr 0006687 do nr 0006934 (248 akcji), od nr 0002717 do nr 0002717 (1 akcji), od nr 0007288 do nr 0007322 (35 akcji), od nr 0007956 do nr 0008005 (50 akcji), od nr 8006 do nr 8182 (177 akcji), od nr 0007225 do nr 0007243 (19 akcji), od nr 0009122 do nr 0009122 (1 akcji), od nr 9333 do nr 9435 (103 akcji), od nr 10933 do nr 11051 (119 akcji), od nr 11530 do nr 11679 (150 akcji), od nr 0012058 do nr 0012107 (50 akcji), od nr 12955 do nr 13068 (114 akcji), od nr 0013156 do nr 0013356 (201 akcji), od nr 14465 do nr 14594 (130 akcji), od nr 0015754 do nr 0015985 (232 akcji), od nr 0016501 do nr 0016558 (58 akcji), od nr 16379 do nr 16500 (122 akcji), od nr 16560 do nr 16717 (158 akcji), od nr 0018061 do nr 0018110 (50 akcji), od nr 18686 do nr 18827 (142 akcji), od nr 0018930 do nr 0019161 (232 akcji), od nr 0019562 do nr 0019580 (19 akcji), od nr 0020134 do nr 0020176 (43 akcji), od nr 20210 do nr 20328 (119 akcji), od nr 0020329 do nr 0020355 (27 akcji), od nr 0020847 do nr 0020862 (16 akcji), od nr 0021165 do nr 0021381 (217 akcji), od nr 21895 do nr 22060 (166 akcji), od nr 22073 do nr 22206 (134 akcji), od nr 0022586 do nr 0022635 (50 akcji), od nr 0022947 do nr 0022989 (43 akcji), od nr 23041 do nr 23233 (193 akcji), od nr 0023277 do nr 0023311 (35 akcji), od nr 23312 do nr 23449 (138 akcji), od nr 0023508 do nr 0023713 (206 akcji), od nr 0023962 do nr 0023962 (1 akcji), od nr 0024941 do nr 0025172 (232 akcji), od nr 0025432 do nr 0025458 (27 akcji), od nr 0025916 do nr 0025934 (19 akcji), od nr 0025985 do nr 0026027 (43 akcji), od nr 0026391 do nr 0026391 (1 akcji), od nr 26269 do nr 26390 (122 akcji), od nr 0026721 do nr 0026763 (43 akcji), od nr 26894 do nr 27007 (114 akcji), od nr 27008 do nr 27137 (130 akcji), od nr 0027807 do nr 0027864 (58 akcji), od nr 24141 do nr 24285 (145 akcji), od nr 23964 do nr 24140 (177 akcji), od nr 0028641 do nr 0028706 (66 akcji), od nr 0028988 do nr 0029011 (24 akcji), od nr 0030080 do nr 0030177 (98 akcji), od nr 30178 do nr 30283 (106 akcji), od nr 0030284 do nr 0030357 (74 akcji), od nr 0030358 do nr 0030358 (1 akcji), od nr 0030359 do nr 0030401 (43 akcji), od nr 0029456 do nr 0029498 (43 akcji), od nr 0029758 do nr 0029823 (66 akcji), od nr 0031233 do nr 0031520 (288 akcji), od nr 0031217 do nr 0031232 (16 akcji), od nr 31095 do nr 31216 (122 akcji), od nr 0220004 do nr 0220022 (19 akcji), od nr 0031918 do nr 0031918 (1 akcji), od nr 32455 do nr 32644 (190 akcji), od nr 0033305 do nr 0033362 (58 akcji), od nr 33646 do nr 33972 (327 akcji), od nr 34446 do nr 34567 (122 akcji), od nr 0035421 do nr 0035439 (19 akcji), od nr 0035791 do nr 0035809 (19 akcji), od nr 0035810 do nr 0035836 (27 akcji), od nr 0036232 do nr 0036297 (66 akcji), od nr 0038125 do nr 0038148 (24 akcji), od nr 0038075 do nr 0038124 (50 akcji), od nr 0038302 do nr 0038344 (43 akcji), od nr 0038364 do nr 0038369 (24 akcji), od nr 0038891 do nr 0038909 (19 akcji), od nr 39088 do nr 39224 (137 akcji), od nr 0039420 do nr 0039477 (58 akcji), od nr 0039479 do nr 0039528 (50 akcji), od nr 39695 do nr 39863 (169 akcji), od nr 0039864 do nr 0039906 (43 akcji), od nr 0039907 do nr 0040138 (232 akcji), od nr 0044395 do nr 0044444 (50 akcji), od nr 0044598 do nr 0044624 (27 akcji), od nr 44625 do nr 44814 (190 akcji), od nr 0045666 do nr 0045700 (35 akcji), od nr 45903 do nr 46100 (198 akcji), od nr 0046754 do nr 0046827 (74 akcji), od nr 0046519 do nr 0046519 (1 akcji), od nr 48108 do nr 48276 (169 akcji), od nr 0048726 do nr 0048775 (50 akcji), od nr 0048776 do nr 0048794 (19 akcji), od nr 0048961 do nr 0048995 (35 akcji), od nr 0049764 do nr 0049790 (27 akcji), od nr 0049791 do nr 0049814 (24 akcji), od nr 0050202 do nr 0050251 (50 akcji), od nr 0050252 do nr 0050317 (66 akcji), od nr 50728 do nr 50830 (103 akcji), od nr 0050937 do nr 0050986 (50 akcji), od nr 0051840 do nr 0051866 (27 akcji), od nr 0054688 do nr 0054753 (66 akcji), od nr 0054754 do nr 0054819 (66 akcji), od nr 0054981 do nr 0055007 (27 akcji), od nr 0055288 do nr 0055330 (43 akcji), od nr 0055731 do nr 0055812 (82 akcji), od nr 0055998 do nr 0056063 (66 akcji), od nr 0056675 do nr 0056732 (58 akcji), od nr 56733 do nr 56835 (103 akcji), od nr 0057416 do nr 0057632 (217 akcji), od nr 57633 do nr 57762 (130 akcji), od nr 0058211 do nr 0058300 (90 akcji), od nr 0059720 do nr 0059936 (217 akcji), od nr 0060202 do nr 0060228 (27 akcji), od nr 0060891 do nr 0060953 (63 akcji), od nr 61548 do nr 61708 (161 akcji), od nr 0062490 do nr 0062690 (201 akcji), od nr 0062691 do nr 0062717 (27 akcji), od nr 0062719 do nr 0062768 (50 akcji), od nr 0063268 do nr 0063354 (87 akcji), od nr 0064076 do nr 0064110 (35 akcji), od nr 0064111 do nr 0064111 (1 akcji), od nr 64220 do nr 64393 (174 akcji), od nr 65249 do nr 65362 (114 akcji), od nr 65364 do nr 65524 (161 akcji), od nr 65892 do nr 66068 (177 akcji), od nr 0066901 do nr 0066911 (11 akcji), od nr 0067049 do nr 0067049 (1 akcji), od nr 0067682 do nr 0067700 (19 akcji), od nr 0067940 do nr 0068029 (90 akcji), od nr 68030 do nr 68215 (186 akcji), od nr 68712 do nr 68904 (193 akcji), od nr 0068905 do nr 0068939 (35 akcji), od nr 0068940 do nr 0068950 (11 akcji), od nr 0069408 do nr 0069418 (11 akcji), od nr 0069419 do nr 0069461 (43 akcji), od nr 0069462 do nr 0069511 (50 akcji), od nr 0071808 do nr 0072013 (206 akcji), od nr 0072033 do nr 0072098 (66 akcji), od nr 0072157 do nr 0072183 (27 akcji), od nr 0072916 do nr 0072981 (66 akcji), od nr 0074373 do nr 0074488 (66 akcji), od nr 0074616 do nr 0074650 (35 akcji), od nr 74717 do nr 74830 (114 akcji), od nr 75363 do nr 75504 (142 akcji), od nr 0075506 do nr 0075563 (58 akcji), od nr 75614 do nr 75774  (161 akcji), od nr 77374 do nr 77526 (153 akcji), od nr 0077881 do nr 0077912 (32 akcji), od nr 0078412 do nr 0078412 (1 akcji), od nr 0078645 do nr 0078710 (66 akcji), od nr 0078712 do nr 0078754 (43 akcji), od nr 0078999 do nr 0079017 (19 akcji), od nr 79186 do nr 79489 (304 akcji), od nr 0079491 do nr 0079522 (32 akcji), od nr 0079724 do nr 0079727 (74 akcji), od nr 0079861 do nr 0080100 (240 akcji), od nr 0080283 do nr 0080356 (74 akcji), od nr 0080357 do nr 0080392 (36 akcji), od nr 0080893 do nr 0080958 (66 akcji), od nr 0081002 do nr 0081075 (74 akcji), od nr 0082449 do nr 0082464 (16 akcji), od nr 0082465 do nr 0082514 (50 akcji), od nr 0085019 do nr 0085084 (66 akcji), od nr 85085 do nr 85245 (161 akcji), od nr 0085534 do nr 0085534 (1 akcji), od nr 0085535 do nr 0085535 (1 akcji), od nr 85536 do nr 85862 (327 akcji), od nr 0086103 do nr 0086121 (19 akcji), od nr 0084457 do nr 0084506 (50 akcji), od nr 84850 do nr 85018 (169 akcji), od nr 0086122 do nr 0086140 (19 akcji), od nr 0087343 do nr 0087353 (11 akcji), od nr 0087961 do nr 0088161 (201 akcji), od nr 0088413 do nr 0088431 (19 akcji) od nr 0088432 do nr 0088455 (24 akcji), od nr 0088456 do nr 0088482 (27 akcji), od nr 0088712 do nr 0088766 (55 akcji), od nr 0089399 do nr 0089433 (35 akcji),  od nr 89589 do nr 89710 (122 akcji), od nr 89436 do nr 89588 (153 akcji), od nr 0089711 do nr 0089726 (16 akcji), od nr 0089727 do nr 0089761 (35 akcji), od nr 90079 do nr 90181 (103 akcji), od nr 0092469 do nr 0092708 (240 akcji), od nr 0094581 do nr 0094612 (32 akcji), od nr 0094818 do nr 0094818 (1 akcji), od nr 0095558 do nr 0095797 (240 akcji), od nr 0096390 do nr 0096416 (27 akcji), od nr 96417 do nr 96546 (130 akcji), od nr 0094771 do nr 0094817 (47 akcji), od nr 0096547 do nr 0096770 (224 akcji), od nr 0097292 do nr 0097310 (19 akcji), od nr 97311 do nr 97447 (137 akcji), od nr 0097756 do nr 0097756 (1 akcji), od nr 0098199 do nr 0098233 (35 akcji), od nr 0099103 do nr 0099145 (43 akcji), od nr 99252 do nr 99404 (153 akcji), od nr 0100027 do nr 0100124 (98 akcji), od nr 0100125 do nr 0100167 (43 akcji), od nr 100414 do nr 100574 (161 akcji), od nr 0101042 do nr 0101099 (58 akcji), od nr 0088162 do nr 0088243 (82 akcji), od nr 101392 do nr 101502 (111 akcji), od nr 0101967 do nr 0101977 (11 akcji), od nr 0102179 do nr 0102197 (19 akcji), od nr 102198 do nr 102319 (122 akcji), od nr 0102320 do nr 0102543 (224 akcji), od nr 0103695 do nr 0103982 (288 akcji), od nr 0104290 do nr 0104290 (1 akcji), od nr 104476 do nr 104673 (198 akcji), od nr 0105946 do nr 0105995 (50 akcji), od nr 105816 do nr 105945 (130 akcji), od nr 0106046 do nr 010627 (82 akcji), od nr 106230 do nr 106406 (177 akcji), od nr 0106482 do nr 0106531 (50 akcji), od nr 0106408 do nr 0106481 (74 akcji), od nr 107105 do nr 107218 (114 akcji), od nr 0107780 do nr 0107829 (50 akcji), od nr 0108028 do nr 0108067 (40 akcji), od nr 108498 do nr 108674 (177 akcji), od nr 109561 do nr 109697 (137 akcji), od nr 0110217 do nr 0110448 (232 akcji), od nr 0110449 do nr 0110715 (267 akcji), od nr 0111553 do nr 0111571 (19 akcji), od nr 113491 do nr 113656 (166 akcji), od nr 0115112 do nr 0115112 (1 akcji), od nr 0115380 do nr 0115414 (35 akcji), od nr 0116602 do nr 0116675 (74 akcji), od nr 117484 do nr 117602 (119 akcji), od nr 117832 do nr 117992 (161 akcji), od nr 0117993 do nr 0118035 (43 akcji), od nr 118036 do nr 118225 (190 akcji), od nr 0118868 do nr 0118883 (16 akcji), od nr 0119075 do nr 0119101 (27 akcji), od nr 0120053 do nr 0120076 (24 akcji), od nr 0120093 do nr 0120135 (43 akcji), od nr 0120199 do nr 0120407 (209 akcji), od nr 0120750 do nr 0120784 (35 akcji), od nr 0120970 do nr 0121001 (32 akcji), od nr 0121002 do nr 0121083 (82 akcji), od nr 120785 do nr 120696 (185 akcji), od nr 121228 do nr 121349 (122 akcji), od nr 0121574 do nr 0121597 (24 akcji), od nr 0121598 do nr 0121640  (43 akcji), od nr 113877 do nr 113979 (103 akcji), od nr 0116060 do nr 0116086 (27 akcji), od nr 0116087 do nr 0116087 (1 akcji), od nr 0116810 do nr 0116856 (47 akcji), od nr 0123365 do nr 0123391 (27 akcji), od nr 0123417 do nr 0123435 (19 akcji), od nr 0124370 do nr 0124657 (288 akcji), od nr 125097 do nr 125286 (190 akcji), od nr 0126275 do nr 0126309 (35 akcji), od nr 0126567 do nr 0126601 (35 akcji), od nr 0126602 do nr 0126683 (82 akcji), od nr 127925 do nr 128122 (198 akcji), od nr 0128123 do nr 0128123 (1 akcji), od nr 0128552 do nr 0128601 (50 akcji), od nr 0127882 do nr 0127924 (43 akcji), od nr 0128889 do nr 0128889 (1 akcji), od nr 0129214 do nr 0129271 (58 akcji), od nr 131304 do nr 131607 (304 akcji), od nr 0132413 do nr 0132428 (16 akcji), od nr 0132987 do nr 0133068 (82 akcji), od nr 0132889 do nr 0132986 (98 akcji), od nr 0133143 do nr 0133192 (50 akcji), od nr 0133736 do nr 0133778 (43 akcji), od nr 0134222 do nr 0134284 (63 akcji), od nr 134640 do nr 134745 (106 akcji), od nr 135164 do nr 135340 (177 akcji), od nr 0135522 do nr 0135553 (32 akcji), od nr 0135554 do nr 0135572 (19 akcji), od nr 0135358 do nr 0135423 (66 akcji), od nr 0135837 do nr 0135855 (19 akcji), od nr 0136887 do nr 0136936 (50 akcji), od nr 137342 do nr 137534 (193 akcji), od nr 0137756 do nr 0137845 (90 akcji), od nr 0138291 do nr 0138317 (27 akcji), od nr 138620 do nr 138809 (190 akcji), od nr 0138837 do nr 0138837 (1 akcji), od nr 0138838 do nr 0138848 (11 akcji), od nr 138947 do nr 139068 (122 akcji), od nr 139676 do nr 139836 (161 akcji), od nr 139837 do nr 140005 (169 akcji), od nr 0140565 do nr 0140611 (47 akcji), od nr 0140612 do nr 0140654 (43 akcji), od nr 0140655 do nr 0140712 (58 akcji), od nr 0141198 do nr 0141224 (27 akcji), od nr 0140820 do nr 0141020 (201 akcji), od nr 0141666 do nr 0141692 (27 akcji), od nr 0141728 do nr 0141743 (16 akcji), od nr 0142307 do nr 0142349 (43 akcji), od nr 0142350 do nr 0142407 (58 akcji), od nr 0142656 do nr 0142656 (1 akcji), od nr 0143980 do nr 0144029 (50 akcji), od nr 0144030 do nr 0144246 (217 akcji), od nr 0145072 do nr 0145106 (35 akcji), od nr 0145107 do nr 0145107 (1 akcji), od nr 0145521 do nr 0145578 (58 akcji), od nr 145415 do nr 145520 (106 akcji), od nr 147089 do nr 147249 (161 akcji), od nr 0147250 do nr 0147284 (35 akcji), od nr 0149068 do nr 0149118 (51 akcji), od nr 0149447 do nr 0149489 (43 akcji), od nr 149120 do nr 149446 (327 akcji), od nr 151494 do nr 151615 (122 akcji), od nr 0151617 do nr 0151837 (221 akcji), od nr 152024 do nr 152216 (193 akcji), od nr 0152635 do nr 0152661 (27 akcji), od nr 0153511 do nr 0153568 (58 akcji), od nr 0153662 do nr 0153901 (240 akcji), od nr 0154500 do nr 0154723 (224 akcji), od nr 0155811 do nr 0155868 (58 akcji), od nr 0156101 do nr 0156314 (214 akcji), od nr 0157126 do nr 0157152 (27 akcji), od nr 157910 do nr 158023 (114 akcji), od nr 0158024 do nr 0158237 (214 akcji), od nr 0158415 do nr 0158457 (43 akcji), od nr 0159387 do nr 0159484 (98 akcji), od nr 0159314 do nr 0159324 (11 akcji), od nr 0159360 do nr 0159386 (27 akcji), od nr 0159960 do nr 0159970 (11 akcji), od nr 0159971 do nr 0159989 (19 akcji), od nr 0160770 do nr 0160819 (50 akcji), od nr 0161109 do nr 0161151 (43 akcji), od nr 0161229 do nr 0161263 (35 akcji), od nr 0161264 do nr 0161290 (27 akcji), od nr 164335 do nr 164471 (137 akcji), od nr 0164063 do nr 0164334 (272 akcji), od nr 0165496 do nr 0165553 (58 akcji), od nr 0165554 do nr 0165580 (27 akcji), od nr 016635 do nr 0166382 (248 akcji), od nr 0167225 do nr 0167248 (24 akcji), od nr 168786 do nr 168899 (114 akcji), od nr 0170273 do nr 0170299 (27 akcji), od nr 0171993 do nr 0171993 (1 akcji), od nr 172163 do nr 172481 (319 akcji), od nr 0172569 do nr 0172643 (66 akcji), od nr 0173185 do nr 0173203 (19 akcji), od nr 174682 do nr 175032 (351 akcji), od nr 0175033 do nr 0175067 (35 akcji), od nr 0214180 do nr 0214234 (55 akcji), od nr 175069 do nr 175234 (166 akcji), od nr 0175464 do nr 0175513 (50 akcji), od nr 0175572 do nr 0175598 (27 akcji), od nr 0175768 do nr 0175825 (58 akcji), od nr 175885 do nr 175998 (114 akcji), od nr 0176057 do nr 0176257 (201 akcji), od nr 0176506 do nr 0176563 (58 akcji), od nr 176564 do nr 176677  (114 akcji), od nr 176966 do nr 177095 (130 akcji), od nr 0177629 do nr 0177715  (87 akcji), od nr 0177790 do nr 0177829 (32 akcji), od nr 177823 do nr 177964 (142 akcji), od nr 177965 do nr 178157 (193 akcji), od nr 0178195 do nr 0178229 (35 akcji), od nr 178583 do nr 178712 (130 akcji), od nr 178866 do nr 179042 (177 akcji), od nr 180045 do nr 180165 (121 akcji), od nr 0180323 do nr 0180323 (1 akcji), od nr 180581 do nr 180694 (114 akcji), od nr 0182309 do nr 0182319 (11 akcji), od nr 182320  do nr 182449  (130 akcji), od nr 0182662 do nr 0182662 (1 akcji), od nr 0182663 do nr 0182744 (82 akcji), od nr 0183096 do nr 0183114 (19 akcji), od nr 0183345 do nr 0183402  (58 akcji), od nr 0183403 do nr 0183403 (1 akcji), od nr 183903 do nr 184079 (177 akcji), od nr 0184291 do nr 0184499 (209 akcji), od nr 184543 do nr 184735 (193 akcji), od nr 0185462 do nr 0185511 (50 akcji), od nr 0185512 do nr 0185554 (43 akcji), od nr 185555 do nr 185889 (335 akcji), od nr 018260 do nr 0186286 (27 akcji), od nr 0186287 do nr 0186360 (74 akcji), od nr 0186361 do nr 0186577 (217 akcji), od nr 0186795 do nr 0186813 (19 akcji), od nr 0187039 do nr 0187239 (201 akcji), od nr 187750 do nr 187926 (177 akcji), od nr 0188244 do nr 0188270 (27 akcji), od nr 188274 do nr 188395 (122 akcji), od nr 0188396 do nr 0188422 (27 akcji), od nr 0188935 do nr 0188935 (1 akcji), od nr 194504 do nr 194688 (185 akcji), od nr 0194814 do nr 0194860 (47 akcji), od nr 195022 do nr 195198 (177 akcji), od nr 0195931 do nr 0195965 (35 akcji), od nr 0195966 do nr 0196237 (272 akcji), od nr 0196238 do nr 0196264 (27 akcji), od nr 196265 do nr 196454 (190 akcji), od nr 0196755 do nr 0196781 (27 akcji), od nr 196790 do nr 196911 (122 akcji), od nr 0196913 do nr 0197121 (209 akcji), od nr 197122 do nr 197287 (166 akcji), od nr 0198183 do nr 0198209 (27 akcji), od nr 0199001 do nr 0199058 (58 akcji), od nr 199060 do nr 199181 (122 akcji), od nr 200089 do nr 200194 (106 akcji), od nr 201246 do nr 201443 (198 akcji), od nr 0202802 do nr 0203025 (224 akcji), od nr 0203414 do nr 0203448 (35 akcji), od nr 0203485 do nr 0203508 (24 akcji), od nr 0203450 do nr 0203484 (35 akcji), od nr 203509 do nr 203622 (114 akcji), od nr 203623 do nr 203807 (185 akcji), od nr 0204113 do nr 0204159 (47 akcji), od nr 0204460 do nr 0204460 (1 akcji), od nr 0205275 do nr 0205546 (272 akcji), od nr 0206711 do nr 0206711 (1 akcji), od nr 207101 do nr 207293  (193 akcji), od nr 207294 do nr 207446 (153 akcji), od nr 0207825 do nr 0207835 (11 akcji), od nr 206995 do nr 207100 (106 akcji), od nr 0208727 do nr 0208769 (43 akcji), od nr 0208772 do nr 0208806 (35 akcji), od nr 0208807 do nr 0209086 (280 akcji), od nr 209829 do nr 210211 (383 akcji), od nr 210212 do nr 210388 (177 akcji), od nr 0210391 do nr 0210404 (14 akcji), od nr 0210405 do nr 0210605 (201 akcji), od nr 0212486 do nr 0212543 (58 akcji), od nr 212324 do nr 212484  (161 akcji), od nr 0212613 do nr 0212656 (44 akcji), od nr 0212861 do nr 0212900 (40 akcji), od nr 213271 do nr 213447 (177 akcji), od nr 190991 do nr 191109 (119 akcji), od nr 0191295 do nr 0191295 (1 akcji), od nr 192331 do nr 192528 (198 akcji), od nr 0204791 do nr 0204833 (43 akcji), od nr 0204834 do nr 0204868 (35 akcji), od nr 205093 do nr 205274 (182 akcji), od nr 0214662 do nr 0214662 (1 akcji), od nr 0215063 do nr 0215063 (1 akcji), od nr 0215391 do nr 0215456 (66 akcji), od nr 0215457 do nr 0215514 (58 akcji), od nr 0216829 do nr 0216829 (1 akcji), od nr 0216873 do nr 0216922 (50 akcji), od nr 217060 do nr 217217 (158 akcji), od nr 0217218 do nr 0217225 (8 akcji), od nr 0217330 do nr 0217387 (58 akcji), od nr 0217481 do nr 0217481 (1 akcji), od nr 0217391 do nr 0217480 (90 akcji), od nr 0217921 do nr 0218134 (214 akcji), od nr 218659 do nr 218827 (169 akcji), od nr 0219198 do nr 0219216 (19 akcji), od nr 0219569 do nr 0219614 (19 akcji), od nr 0219839 do nr 0219881 (43 akcji), od nr 219882 do nr 220003 (122 akcji), od nr 0220676 do nr 0220746 (71 akcji), od nr 0221195 do nr 0221252 (58 akcji), od nr 221254 do nr 221596 (343 akcji), od nr 0221597 do nr 0221828 (232 akcji), od nr 0221880 do nr 0221880 (1 akcji), od nr 222381 do nr 222491 (111 akcji), od nr 222992 do nr 223168 (177 akcji), od nr 0223384 do nr 0223423 (40 akcji), od nr 02222773 do nr 0222773 (1 akcji), od nr 0223648 do nr 0223658  (11 akcji), od nr 224258 do 224407 (150 akcji), od nr 0224979 do nr 0225060 (82 akcji), od nr  225061 do nr 225166 (106 akcji), od nr 225167 do nr 225288 (122 akcji), od nr 0225739 do nr 0225749 (11 akcji), od nr 0225750 do nr 0225792 (43 akcji), od nr 0225793 do nr 0225842 (50 akcji), od nr 0225843 do nr 0226082 (240 akcji), od nr 0226398 do nr 0226424 (27 akcji), od nr 0226622 do nr 0226622 (1 akcji), od nr 226890 do nr 227087 (198 akcji), od nr 0227088 do nr 0227130 (43 akcji), od nr 0225289 do nr 0225289 (1 akcji), od nr 0227758 do nr 0227800 (43 akcji), od nr 228594 do nr 228743 (150 akcji), od nr 229882 do nr 230232 (351 akcji), od nr 0231176 do nr 0231218 (43 akcji), od nr 0231912 do nr 0231969 (58 akcji), od nr 0232231 do nr 0232249 (19 akcji), od nr 0233068 do nr 0233068 (1 akcji), od nr 0234384 do nr 0234418 (35 akcji), od nr 0234010 do nr 0234052 (43 akcji), od nr 0234715 do nr 0234920 (206 akcji), od nr 0233762 do nr 0234009 (248 akcji), od nr 0235177 do nr 0235390  (214 akcji), od nr 0229506 do nr 0229532 (27 akcji), od nr 0230695 do nr 0230974 (280 akcji), od nr 0237206 do nr 0237445 (240 akcji), od nr 0237447 do nr 0237496 (50 akcji), od nr 0237802 do nr 0237836 (35 akcji), od nr 0239655 do nr 0239704 (50 akcji), od nr 0240350 do nr 0240407 (58 akcji), od nr 240474 do nr 240618 (145 akcji), od nr 240831 do nr 240941 (111 akcji), od nr 0241649 do nr 0241683 (35 akcji), od nr 241878 do nr 242075 (198 akcji), od nr 0242720 do nr 0242762 (43 akcji), od nr 243331 do nr 243449 (119 akcji), od nr 0243450 do nr 0243658 (209 akcji), od nr 0242525 do nr 0242525 (1 akcji), od nr 0242501 do nr 0242524 (24 akcji), od nr 0244037 do nr 0244063 (27 akcji), od nr 241269 do nr 241425 (153 akcji), od nr 0244813 do nr 0244813 (1 akcji), od nr 0244983 do nr 0245214 (229 akcji), od nr 0245376 do nr 0245410 (35 akcji), od nr 245525 do nr 245828 (304 akcji), od nr 0178158 do nr 0178192 (35 akcji), od nr 0203809 do nr 0203895 (87 akcji), od nr 0226623 o nr 0226709  (87 akcji).

należnych właścicielom akcji pod warunkiem przedłożenia przez nich dokumentu potwierdzającego ich prawa do akcji i mając na uwadze, że tytułem posiadania praw do każdej jednej w/w akcji przysługuje uprawnionemu świadczenie z tytułu wykupu przymusowego w kwocie 9,32 zł - w terminie trzech lat od dnia doręczenia niniejszego zobowiązania. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2021-08-30 10:03:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: II K 772/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-15 09:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział II Karny, w sprawie o sygn. II K 772/21 (PR 3 Ds. 1560.2018) przeciwko oskarżonemu Tomaszowi Wojtuń zawiadamia pokrzywdzonych:

 1. Karol Szkudlarek
 2. Przemysław Brandt
 3. Iwona Bajger - Wójtowicz
 4. Helena Chojnacka
 5. Paweł Wasilewski
 6. Agnieszka Bogusz
 7. Angelika Nowak
 8. Łukasz Bąba
 9. Adam Chwałek
 10. Karolina Jarczyk
 11. Przemysław Wleciał
 12. Beata Zubel
 13. Mateusz Chmielek
 14. Dariusz Lewandowski
 15. Martyna Majchrzak
 16. Karolina Klimek
 17. Beata Wardak
 18. Monika Wawrzyńska
 19. Mateusz Motyka
 20. Sławomir Kuzera
 21. Agata Jastrzębska
 22. Katarzyna Kochmańska
 23. Anna Hodorowicz
 24. Dariusz Wójcik
 25. Tymoteusz Chodźko
 26. Patrycja Dzierzchowska
 27. Grzegorz Strugarek
 28. Grzegorz Gorgoń
 29. Krzysztof Zawisza
 30. Dariusz Copija
 31. Katarzyna Bednarska
 32. Małgorzata Chmielarz
 33. Karolina Laskowska
 34. Adrian Gotard
 35. Dorota Baran
 36. Aneta Sieradzan
 37. Anna Tomaszewska
 38. Michał Adamski
 39. Kamila Śpiewak
 40. Grażyna Rutkowska
 41. Konrad Rutkowski
 42. Wioletta Górska
 43. Beata Iżykowska
 44. Daniel Kisiel
 45. Marta Koniarczyk
 46. Łukasz Korbel
 47. Aleksandra Janusiak
 48. Anna Nagler
 49. Krystian Brzeziński

o terminie posiedzenia wyznaczonym na dzień 15 października 2021 roku, godz. 09:00-10:00, sala 114 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 21 w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora w trybie art. 335 k.p.k.

Obecność na rozprawie jest nieobowiązkowa.

Opublikowano dnia: 2021-08-26 11:11:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1694/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-04 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 4 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PROFI CREDIT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej

przeciwko: Tomasz Wurcel

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_55

 

Opublikowano dnia: 2021-08-26 09:51:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 502/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-02 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedziba we Wrocławiu

przeciwko: Leszek Koprowicz

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
  1391  § 2 k.p.c.;
 2. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 18 marca 2021 r.

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_54

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-25 13:52:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 498/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-02 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EVEREST Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przeciwko: Adrian Ogall

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_53

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-25 13:43:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1752/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-02 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Vindix Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Anna Dąbrowska

o zapłatę

postanawia:

 

 

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 dp pobrania-pouczenie postanowienie_52

Opublikowano dnia: 2021-08-25 13:21:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 486/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-02 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria)

przeciwko: Łukasz Bajor

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_50

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-25 11:04:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 384/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-02 07:00:00

POSTANOWIENIE

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Dariusz Jakubas

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
  1391  § 2 k.p.c.;
 2. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 4 marca 2021 r.

 

 

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_49

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-25 09:34:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 283/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-02 06:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 13 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PROFI CREDIT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko: Jacek Wypyszewski

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie_48

 

Opublikowano dnia: 2021-08-25 09:16:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 63 752
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry