Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 447/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 06:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko: Ireneusz Nieszczerzewski

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_47

 

Opublikowano dnia: 2021-08-25 08:57:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 407/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 06:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Gliwickiej 24

przeciwko: Izabela Kuźmińska i Przemysław Kuźmiński

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c. przeciwko pozwanemu Przemysławowi Kuźmińskiemu.

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_46

 

Opublikowano dnia: 2021-08-25 08:34:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 156/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-25 11:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla pozwaej Anny Kowalskiej-Gruz

 

Sygn. akt VIII C 156/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                                                                        Dnia 13 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                                      Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Cabot Securitisation Europe Ltd.z siedzibą w Dublinie

przeciwko Annie Kowalskiej-Gruz

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie.

 

UZASADNIENIE

 

                   Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawieszono postępowanie w sprawie. Do dnia dzisiejszego nie został zgłoszony wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

                   W myśl art. 182 § 1 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 9 listopada 2019 roku) Sąd umarza postępowanie z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

                   Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy –Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2019, poz. 1469) sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoznawane w elektronicznym postepowania upominawczym do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają rozpoznaniu zgodnie z przepisami w brzmieniu dotychczasowym.

                   Biorąc powyższe uwagę wobec niezgłoszenia w terminie ustawowym wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-08-24 13:26:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1628/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 4 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Chopina 32-32a-32b z siedzibą w Zabrzu

przeciwko: Szymon Wojciechowski, Aneta Mroczek

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w stosunku do pozwanego Szymona Wojciechowskiego.

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_45

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-24 13:14:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 255/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 4 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Renata Górzyńska, Daniel Pytlik

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_44

 

Opublikowano dnia: 2021-08-24 12:40:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 207/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 10:00:00

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   2 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alektum Capital II AG  ZUG ( Szwajcaria)

przeciwko Andrzej Wolny

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-24 12:28:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 247/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 4 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko: Bożena Plewa

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_43

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-24 10:46:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2080/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 08:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 3 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego

przeciwko: Grzegorz Puczkowski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 do pobrania-

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-24 10:35:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2465/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 3 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Klub Sportowy „Olimp” Zabrze z siedzibą w Zabrzu

przeciwko: Mateusz Kołkowski

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_42

Opublikowano dnia: 2021-08-24 10:22:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2345/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 3 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko: Waldemar Żukiewicz

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_41

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-24 10:12:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 3277/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 07:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 4 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni

przeciwko: Artur Jarecki

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 17 grudnia 2019 r.
 2. umorzyć postępowanie .

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

           

            Postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu. Wniosek o podjęcie zwieszonego postępowanie nie został przez powoda złożony.

Na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją k.p.c., która weszła w życie dnia 7.11.2019 r.) jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tego powodu, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Mając więc na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. (w brzemieniu obowiązującym przed nowelizacją k.p.c., która weszła w życie dnia 7.11.2019 r.) sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Przyczyną umorzenia zawieszonego postępowania są brak wniosku o jego podjęcie oraz upływ czasu. Nie ulega wątpliwości, iż niniejsze przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Zważyć jednak należy, iż roczny okres liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNC 1975, nr 4, poz. 70).

W świetle powyższego postępowanie należało umorzyć na mocy art. 182 § 1 k.p.c. wobec nie zgłoszenia skutecznego wniosku o jego podjęcie przed upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu, co uczyniono  punkcie 2 sentencji postanowienia.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-24 10:04:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1797/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 4 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria)

przeciwko: Ariel Nowara

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_40

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-24 09:51:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1881/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 07:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 4 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przeciwko: Krzysztof Śladczyk

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_39

Opublikowano dnia: 2021-08-24 09:43:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1891/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 07:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 4 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego

przeciwko: Fethi Jeridi

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_38

Opublikowano dnia: 2021-08-24 09:23:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2424/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 06:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Grzegorz Czebotar

przeciwko: Łukasz Wachowicz

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_37

Opublikowano dnia: 2021-08-24 09:13:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 63 768
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry