Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII C 138/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-25 06:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla pozwanej Wioletty Bagsik

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 16 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Wioletcie  Bagsik

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 1391 § 2 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie. 

 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-08-24 08:56:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 189/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 06:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 3 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej przy ul. Kosmowskiej 30 w Zabrzu

przeciwko: Piotr Czempik

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

do pobrania-pouczenie postanowienie_36

Opublikowano dnia: 2021-08-24 08:49:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 71/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-24 05:00:00

 OGŁOSZENIE

                W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 71/21 toczy się sprawa z wniosku Alicji Starowicz-Jabłukiewicz, przy udziale Jadwigi Julii Starowicz o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Wandzie Starowicz, córce Franciszka i Marianny zd Pieczonka, zmarłej dnia 1 grudnia 2019 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.

                Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2021-08-24 07:42:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 478/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Plus Gotówka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

przeciwko: Janusz Tumidajewicz

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
  1391  § 2 k.p.c.;
 2. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 18 marca 2021 r.

 

 

do pobrania - pouczenie postanowienie_35

Opublikowano dnia: 2021-08-23 13:55:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 504/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Kamil Szady

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie_34

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-23 13:38:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1655/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria)

przeciwko: Marena Parchatka

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 do pobrania -pouczenie postanowienie_33

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-23 13:18:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1731/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 10:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Krzysztof Przybyszewski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie_32

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-23 12:49:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1731/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 10:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Krzysztof Przybyszewski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-23 12:48:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1895/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria)

przeciwko: Krzysztof Krawczyk

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 do pobrnia-pouczenie postanowienie_31

 

Opublikowano dnia: 2021-08-23 12:37:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2139/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 10:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: TAURON DYSTRYBUCJA Spółka akcyjna  z siedzibą w Krakowie

przeciwko: Arkadiusz Miksa

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 o pobrania-pouczenie postanowienie_30

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-23 12:20:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2155/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Elżbieta Czech

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

do pobrania- pouczenie postanowienie_29

Opublikowano dnia: 2021-08-23 12:13:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1637/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 09:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

przeciwko: Tomasz Marczak

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 do pobrania -pouczenie postanowienie_28

Opublikowano dnia: 2021-08-23 12:07:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2277/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 09:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko: Dariusz Stypółkowski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

 

 

do pobrania -  pouczenie postanowienie_27

Opublikowano dnia: 2021-08-23 11:38:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2132/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EVEREST Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przeciwko: Chrystian Damec

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

do pobrania - pouczenie postanowienie

Opublikowano dnia: 2021-08-23 11:05:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 27/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-23 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

                        Zabrze, 25 czerwca 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Agencji Ochrony Osób i Mienia „GARDA” Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu

z udziałem Agaty Musiał i Lesława Kołdrasa

o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Piotrze Kołdras

 

postanawia

 

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

                                                                             Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
 5. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 6. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 7. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 8. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-08-23 11:05:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 63 759
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry