Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 616/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 08:00:00

POSTANOWIENIE

 • Dnia 11 sierpnia 2021 roku

   

  Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

  w składzie:

  Przewodnicząca: Sędzia Magdalena Machorowska

  po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z powództwa Bank BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

  przeciwko Pawłowi Gawędzie (jako następcy prawnemu Józefa Gawędy)

  o zapłatę

   

  postanawia:

   

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 września 2016 roku wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie pod sygn. I Nc 2196/16 przeciwko Józefowi Gawędzie;
  2. umorzyć postępowanie w sprawie (art. 182 § 1 k.p.c.).

   

   

   

   

  UZASADNIENIE

   

  Powódka domagała się zapłaty od pozwanego Józefa Gawędy.

  W dniu 28 września 2016 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w sprawie o sygn. I Nc 2196/16 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

  Z uwagi na zgon pierwotnego pozwanego (data zgonu: 14 września 2016 roku) oraz ustalenie jego następcy, postępowanie było prowadzone z udziałem następcy prawnego zmarłego pozwanego Józefa Gawędy – Pawła Gawędy. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. I Nc 616/20.

  Z uwagi na niemożność doręczenia korespondencji sądowej pozwanemu Pawłowi Gawędzie oraz niewykonanie przez powódkę zarządzeń, postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

   

  Sąd zważył następująco:

   

  W myśl art. 182 § 1 in principio k.p.c. (w brzmieniu sprzed nowelizacji), Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

  Ponadto, w myśl art. 174 § 2 k.p.c., w związku z zawieszeniem postępowania ze względu na śmierć strony, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po jego nastąpieniu, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy.

  Skoro pierwotny pozwany zmarł w dniu 14 września 2016 roku, zaś nakaz zapłaty został wydany w dniu 28 września 2016 roku, to koniecznym było uchylenie nakazu zapłaty, o czym orzeczono w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

  Ponadto, niniejsze postępowanie zostało zawieszone postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 roku. Skoro powódka nie wniosła o podjęcie postępowania w wyznaczonym terminie,
  to zasadnym było umorzenie postępowania, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia, biorąc za podstawę przywołany już przepis art. 182 § 1 k.p.c.

               

   

  do pobrania-pouczenie o zażaleniu do II instancji

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2021-08-23 10:50:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 352/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-27 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Kancelaria Medius  S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie

przeciwko: Paweł Banisz

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
  1391  § 2 k.p.c.;
 2. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 2 marca 2021 r.

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie

Opublikowano dnia: 2021-08-19 14:01:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2704/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-24 07:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 sierpnia 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko Radosławowi Piękosiowi (Piękoś)

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie w sprawie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się od pozwanego zapłaty.

Z uwagi na niemożność doręczenia korespondencji sądowej pozwanemu oraz niewykonanie zarządzeń przez powódkę, Sąd, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 roku zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Sąd zważył następująco:

 

W myśl art. 182 § 1 in principio k.p.c. (w brzmieniu sprzed nowelizacji), Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

 

Niniejsze postępowanie zostało zawieszone postanowieniem z dnia 16 lipca 2021 roku. Skoro powódka nie wniosła o podjęcie postępowania w wyznaczonym terminie,
to zasadnym było umorzenie postępowania, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia, biorąc za podstawę przywołany już przepis art. 182 § 1 k.p.c.

             

do pobrania-pouczenie o zażaleniu do II instancji

Opublikowano dnia: 2021-08-17 09:11:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 729/97

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-14 08:00:00

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Zabrzu z 23 czerwca 1997 roku, sygn. akt I C 729/97, Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zabrzu Jacek Spurny przekazał do depozytu dokumentarnego nr 5/05 następujące ruchomości: umowa najmu z 20 kwietnia 1998 roku, umowa zlecenia z 3 kwietnia 1998 roku i aneks nr 1/98, rachunki 2 sztuki, brulion w niebieskiej okładce, rożne dokumenty, zapiski, listy, puste kartki – 28 sztuk, 2 puste skoroszyty, album ze zdjęciami, zdjęcia rodzinne – 145 sztuk, portfel brązowy bez zawartości, klisze ze zdjęciami. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Zabrzu Jacek Spurny również przekazał do depozytu wartościowego nr 1/98 następujące ruchomości: szkatuła drewniana, bransoletka koloru żółtego-44 ogniwa prostokątne plus zapięcie, kolczyk koloru żółtego w kształcie gruszki (rozerwany), wisiorek z metalu koloru żółtego, wisiorek z metalu koloru srebrnego, pierścionek z metalu koloru srebrnego
z kamienia koloru niebieskiego.

            Sąd wzywa Pana Kacpra Uszkiewicza oraz następców prawnych Damiana Uszkiewicza, aby w terminie 3 lat zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytów we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytów i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2021-08-11 11:05:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 173/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-01-29 11:00:00

OGŁOSZENIE

 

           W oparciu o postanowienie Państwowego Biura Notarialnego z 23 czerwca 1987 roku sygn. akt Ns 10/87 zabezpieczono spadek po Henryku Kamieńskim (Kamieński) zmarłym
23 maja 1987 roku w Zabrzu ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu poprzez spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór oraz złożenie do depozytu sądowego ewentualnych pieniędzy, kosztowności i książeczek oszczędnościowych.

             W oparciu o powyższe postanowienie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Zabrzu dokonał spisu majątku ruchomego po zmarłym i przedmioty złożył do depozytu zarejestrowanego pod poz. 6/87 – depozyt dokumentarny.

            Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału I Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie
do odbioru depozytu po zmarłym Henryku Kamieńskim, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji i przejdzie na rzecz Skarbu Państwa

Opublikowano dnia: 2021-07-28 13:47:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: II K 865/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 15:30:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu II Wydział Karny zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2021r. o godz. 12:30 w sali 127 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 21 odbędzie się rozprawa w sprawie przeciwko Beacie Kołtunik o czym zawiadamia niżej wymienionych pokrzywdzonych:

- Ernesta Pietrek

- Kamaila Fedorowicza

- Roberta Wołczak

- Janusza Maruszczyk

- Dorotę Janicką

- Paulinę Irzyk

- Janusza Malickiego

- Katarzynę Olejnik

- Magdalenę Plaza

- Michała Pasierb

- Iwonę Hancewicz

- Annę Klemann

- Marka Kupczakiewicza

- Karola Juszkiewicza

- Łukasza Olszewskiego

- Katarzynę Ślazyk

- Lukasza Sito

- Martynę Wojda

- Monikę Zimną

- Marietę Ziółkowską

- Paulinę Roguską

- Joannę Młodzianowską

- Monikę Piwowarek

- Marka Nitkowskiego

- Przemysława Fornek

- Józefa Pawlik

- Artura Kostkę

- Iwonę Stencel

- Julitę Raszewską

- Marcina Bazanowskiego

- Elizę Krawczyńską

- Zbigniewa Szyrwińskiego

- Bernadetę Wysocką

- Karolinę Sierżęga

- Radosława Kopeć

- Leszka Śliwińskiego

- Pawła Paczkowskiego

- Pawła Żochowskiego

- Piotra Warzyniaka

- Anetę Wal

- Renatę Broniarczyk

- Anetę Dominik

- Pawła Flak

- Iwonę Angrocką

- Monikę Kułakowską

- Teresę Czerwińską

- Zbigniewa Kowalika

- Jarosława Zakrzewskiego

- Allegro Sp. z o.o..

 STAWIENNICTWO NIEOBOWIĄZKOWE.

Opublikowano dnia: 2021-07-26 10:30:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 26/05

Termin zakończenia publikacji: 2022-01-05 06:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 14 grudnia 2005 roku depozytu wynoszącego 208 580,00 złotych oraz odsetek od tej kwoty, wynoszących na dzień 11 czerwca 2021 roku 25 018,01 złotych, należnego tytułem odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 571, obejmującej działki nr 1007/200, 1009/199 oraz 1010/199, zapisanej w księdze wieczystej nr 1525 Sądu Rejonowego w Zabrzu (obecnie GL1Z/00001525/6), ustalonego decyzją Prezydenta Miasta Zabrze z 19 września 2005 roku, która to kwota może być wypłacona spadkobiercom Luizy Ciupki (Luizy Magdaleny Ciupki, córki Henryka i Klary, urodzonej 19 września 1921 roku) na ich wniosek i po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie praw do spadku – w terminie trzech lat od dnia doręczenia niniejszego zobowiązania. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-07-05 08:51:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 6/06

Termin zakończenia publikacji: 2022-01-05 06:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

Sygn. akt VII Ns 6/06

 

OGŁOSZENIE

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VII Grodzki, w sprawie o sygn. akt VII Ns 6/06 w dniu 19 kwietnia 2006 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9 300 zł należnej Wiktorii Hetmainczyk, która to kwota może być wydana Wiktorii Hetmainczyk bądź jej spadkobiercom na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie praw do spadku.

Powyższa kwota wraz z odsetkami została zaksięgowana w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/507/2009.

Wzywa się uprawnioną (lub jej spadkobierców), aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosiła się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazała swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

 

Opublikowano dnia: 2021-07-05 08:05:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 435/12

Termin zakończenia publikacji: 2022-01-01 06:00:00

 Sygn. akt VIII Ns 435/12

  OGŁOSZENIE

 

           W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 30 stycznia 2013 roku wydane w sprawie o sygn. akt VIII Ns 435/12 w przedmiocie zabezpieczenia spadku po zmarłej Stefanii Tuszkiewicz złożono do tut sądu książeczkę oszczędnościową nr 2780500103454 ze stanem 11,62 zł przysługującą następcom prawnym spadkodawcy.            

            Wzywa się uprawnionych – następców prawnych Staefanii Tuszkiewicz, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału I Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-07-01 08:16:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 1/04

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-24 08:00:00

W związku z zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2021 roku publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

OGŁOSZENIE

W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 16 lutego 2004 roku wydane w sprawie o sygn. akt VII Ns 1/04 zezwalające dłużnikowi Marii Tomiec działającej jako kurator na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.340,28 zł, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego pod poz. 248/04.

           Wzywa się Karolinę Barczyk zd Kunz lub jej następców prawnych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału VIII Cywilnego z wnioskiem o wydanie z depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

 


Załączniki:

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2021-06-24 10:08:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 5/06

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-25 07:00:00

     Sygn. akt VIII Ns 5/06

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 21 czerwca 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Zabrze

o złożenie do depozytu

 

postanawia:

 

 1. przyznać Dziennikowi Gazeta Wyborcza – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 160,00 (sto sześćdziesiąt i 00/100) złotych, za zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Gazecie Wyborczej;
 2. polecić Oddziałowi Finansowemu tut. Sądu, aby przelała na rachunek Dziennika Gazety Wyborczej – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 160,00 (sto sześćdziesiąt
  i 00/100) złotych, którą wyłożyć tymczasowo ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Opublikowano dnia: 2021-06-24 09:54:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 1/06

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-23 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Wzywa się spadkobierców Alberta Segetha (Segeta) do odbioru ustanowionego postanowieniem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 28 lutego 2006 roku wydanym w sprawie VII Ns 1/06 depozytu w kwocie 25 200,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych) w terminie trzech lat od dnia doręczenia niniejszego zobowiązania, wskazując, że do odbioru depozytu niezbędne jest przedłożenie prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie praw do spadku. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2021-06-23 11:56:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 11/01

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-21 09:00:00

W związku z zarządzeniem z dnia 7 czerwca 2021 roku publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VII Grodzki, w sprawie o sygn. akt VII Ns 11/01 w dniu 8 maja 2002 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9 269,70 złotych należnej uczestnikowi postępowania Henrykowi Janowi Bałdysowi, która to kwota może być wydana uczestnikowi postępowania na jego wniosek lub jego spadkobiercom.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.


Załączniki:

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2021-06-21 11:01:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 3/01

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-21 08:00:00

W związku z ogłoszeniem z dnia 7 czerwca 2021 roku publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VII Cywilno-Karny, w sprawie o sygn. akt VII Ns 3/01 w dniu 8 maja 2001 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ALDA Alicja Młyńka Zbigniew Młyński na złożenie do depozytu sądowego kwoty 860 złotych należnej Skarbowi Państwa, która to kwota może być wydana uczestnikowi postępowania na jego wniosek.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.


Załączniki:

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2021-06-21 10:57:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 4/01

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-22 06:00:00

Tablica ogłoszeń na okres 6 miesięcy

Sygn. akt VII Ns 4/01

 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt VII Ns 4/01 w dniu 27 czerwca 2001 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Marianowi Forysiowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12,00 z wraz z odsetkami w wysokości 5% rocznie, liczonymi od dnia 20 marca 1961 roku i należnej Stanisławowi Manowi i Gertrudzie Man, która to kwota może być wydana tym osobom bądź spadkobiercom na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycia ich praw do spadku.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienia do depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł, na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2021-06-21 08:25:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 63 772
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry