Ankieta

ZARZĄDZENIE
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu
z dnia 01 marca 2018 roku


Niniejszym zarządzamy, co następuje:

§1.

Wprowadzamy procedurę monitoringu jakości świadczonych usług w Sądzie Rejonowym w Zabrzu i zadowolenia klientów z funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów.

§2.

Celem monitoringu jest dostosowanie funkcjonowania Sądu do oczekiwań klientów oraz zapewnienie im usług na najwyższym poziomie jakości.

§3.

1. Monitoring polegać będzie na wypełnieniu anonimowego kwestionariusza ankiety stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Miernikiem jest wskaźnik badania przez Biuro Obsługi Interesantów oczekiwań i standardów obsługi interesantów.
3. Badanie prowadzone będzie w sposób ciągły.
4. Ankiety udostępnione będą w:

5. Ankiety należy wrzucać do urny udostępnionej w Biurze Obsługi Interesantów
6. Raz w miesiącu (w ostatnim tygodniu danego miesiąca) będzie następowało otwarcie urny i zliczenie wyników badań.
7. Otwarcie urny będzie następowało w obecności Kierownika Biura Obsługi Interesantów oraz pracownika BOI. Z otwarcia urny sporządzony zostanie protokół.
8. Z wyników badania raz w miesiącu sporządzony będzie protokół.
9. Ankiety i raporty będą gromadzone przez Kierownika Biura Obsługi Interesantów.
10. W oparciu o raporty będą dokonywane usprawnienia oraz ocena działania Sądu Rejonowego w Zabrzu w zakresie świadczonych usług publicznych i działalności Biura Obsługi Interesanta.

§4.

Nadzór nad badaniem sprawować będzie Kierownik Biura Obsługi Interesantów.

§5

Celem ustalenia jednolitych wzorców postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą interesantów wprowadzamy do stosowania w tutejszym sądzie zalecenia w kwestii standardów obsługi interesantów, opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Traci moc Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 31 grudnia 2014r. Adm. 0181-17/14

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.
Załącznik nr 1 - ankieta (pobierz)
Załącznik nr 2 - standardy (pobierz)

- na oryginale właściwe podpisy -

 

Podpisał: Robert Wieczorek
Dokument z dnia: 16.04.2014
Dokument oglądany razy: 10 059
Opublikował: Robert Wieczorek
Publikacja dnia: 03.02.2021
 
Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl