KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zabrzu w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem

wymiaru sprawiedliwości

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Zabrzu, ul. 3 Maja 21, 41-800 Zabrze. reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu, Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu, Ministra Sprawiedliwości – każdy z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
    (j.t. Dz.U.2019.52 ze zm.).
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu jest osoba powołana przez Administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@zabrze.sr.gov.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f RODO. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższa tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Nabór kandydatów do pracy, zatrudnienie w sądzie, pomoc socjalna i finansowa pracownikom, odbywanie praktyk osób uczących się, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych,

(dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników, praktykantów, kontrahentów, wolontariuszy)

·      Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.), 

·      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2019.1040 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t.Dz.U.2018.577),

·      Ustawa a dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (j.t. Dz.U.2020.0.167)

·      Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.  o praktykach absolwenckich (j.t.Dz.U.2018.1244),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 t.j.),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 14 października 2013 r. (Dz.U.2013.1228)

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze z dnia 17 stycznia 2008 r. (j.t.Dz.U.2014.400)

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2018.1258),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U.2018.591 ze zm.),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz.U.2019.826),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu (Dz.U.2012.1482),

·      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (j.t. Dz.U.2016.1547 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t.Dz.U.2019.1352 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U.2019.1145 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2019.869 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1843)

·      Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

·      Zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

 

do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez jeden rok po okresie rekrutacji – regulacje wewnętrzne

50 lub 10 lat: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(j.t. Dz.U.2018.1270 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(j.t. Dz.U.2019.553 ze zm.)

5 lat: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(j.t. Dz.U.2019.351)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.2019.900 ze zm.)

Zapewnienie bezpieczeństwa osób
i mienia

(w szczególności: dane osobowe pracowników, ławników , interesantów, stron postępowania)

·      art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.),

·      art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2019.1040 ze zm.),

·      art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j.t. Dz.U.2019.1302 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U.2018.2142 ze zm.)

Max 30 dni monitoring wizyjny – regulacje wewnętrzne

Wykonywanie zadań Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu w ramach działalności administracyjnej 

·      Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (j.t. Dz.U.2019.540 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2019.1429 ze zm.),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141).

do 25 lat w zależności od kategorii spraw

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U.2019.553 ze zm.)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348) 

Wykonywanie zadań Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu

·      Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2019.869 ze zm.),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zm.),

·      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579),

·      Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.Dz.U.2019.865 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.2019.900 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t.Dz.U.2018.2220 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz.U.2018.2288 ze zm.),

·      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2019.351)

·      Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (j.t.Dz.U.2019.1393)

·      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz.U.2017 poz. 729).

Przez okresy wymagane przez przepisy prawa:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U.2019.553 ze zm.)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2019.351)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.2019.900 ze zm.)

Obsługa skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu w ramach działalności administracyjnej 

·      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2018.2096 ze zm.),

·      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524),

·      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r.w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U.2019.553 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokument. przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwal. (j.t.Dz.U.2019.246)

  1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

Przedmiotowe prawa osób, Sąd Rejonowy w Zabrzu realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, z wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd Rejonowy w Zabrzu dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.:

  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
  2. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Zabrzu jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
  3. Sąd Rejonowy w Zabrzu przetwarza dane w zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd Rejonowy w Zabrzu korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT.
Podpisał: Grzegorz Cichoń
Dokument z dnia: 03.03.2020
Dokument oglądany razy: 7 605
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 03.03.2020
 
Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl