Klauzula informacyjna - wymiar sprawiedliwości

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zabrzu w zakresie związanym ze sprawowaniem

wymiaru sprawiedliwości

 

 

Na podstawie art. 175dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.) w zw. § 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

  1. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Rejonowy w Zabrzu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań (art. 175da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.).
  2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Zabrzu (art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.).
  3. Dane adresowe Administratorów:
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji toczącego się postępowania sądowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższa tabela:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (w szczególności: dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, stron postępowania)

·         Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t.Dz.U.2019.1145 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t.Dz.U.2019.505),

·         Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U.2019.0.2086 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.2019.1040 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz.U.2019.0.1950 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (j.t. Dz.U.2020.0.30 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (j.t.Dz.U.2019.676 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U.2020.0.19ze zm.),

·         Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t.Dz.U.2019.821 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t.Dz.U.2019.1120 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U.2019.0.2203 t.j),

·         Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133),

·         Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016.122),

·         Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.2007.123.849 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t.Dz.U.2019.1326 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 ze zm.)

Przez okresy wymagane przez przepisy prawa:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U.2019.553 ze zm.)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348)

 

  1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

Przedmiotowe prawa osób, Sąd Rejonowy w Zabrzu realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, z wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd Rejonowy w Zabrzu dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.:

 

  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych a w uzasadnionych przypadkach do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
  2. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Zabrzu jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
  3. Sąd Rejonowy w Zabrzu przetwarza dane w zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd Rejonowy w Zabzru korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT.
  4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu jest osoba powołana przez Administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@zabrze.sr.gov.pl.

 

 

Podpisał: Grzegorz Cichoń
Dokument z dnia: 03.03.2020
Dokument oglądany razy: 10 118
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 27.01.2021
 
Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl