Licytacja komornicza

Sygnatura akt: Km 2299/19

opublikowany: 06.07.2021, 10:23
termin zakończenia publikacji: 23.09.2021, 11:00

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
Piotr Weiss
Kancelaria Komornicza nr X w Zabrzu
41-809 Zabrze, ul. Rogoźnicka 2
tel. 322714339, fax 323750339, e-mail: piotr.weiss@komornik.pl, strona internetowa www.zabrzekomornik.pl

Sygn. akt Km 2299/19
(w odpowiedzi należy powoływać się na powyższą sygn. akt)

Zabrze, dnia 06-07-2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss, Kancelaria Komornicza nr X w Zabrzu na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 września 2021 r. o godz. 11:00 w sali nr 115 budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika Tomasza Świerczyńskiego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego pod adresem: 41-819 Zabrze, ul. Tatarkiewicza 18/10, dla którego Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi rejestr lokali własnościowych, a także dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00057056/4.

Dodatkowy opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na 3-piętrze, 4 kondygnacji nadziemnej budynku, składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 30,99 m2. Stan techniczny lokalu określono jako do remontu w zakresie odświeżenia oraz stolarki drzwiowej. Brak elementów wykończeniowych wyłożeń posadzek. Zarządca nieruchomości wspólnej - Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Miesięczne opłaty za użytkowanie lokalu wynoszą 332,29 zł. Lokal pozostaje niezamieszkały.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 72 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 54 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 7 200,00 zł na rachunek urzędowy komornika w PKO Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Gliwicach numer 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843 wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 2299/19. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej dzień przed licytacją. Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika lub na stronach internetowych: www.licytacje.komornik.pl oraz www.zabrzekomornik.pl

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu protokół opisu i oszacowania nieruchomości (sygn. akt nadzoru VIII Co 1658/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Piotr Weiss

Opublikował: Piotr Weiss

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl