Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 3517/19

opublikowany: 13.03.2020, 12:51
termin zakończenia publikacji: 13.04.2020, 11:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 10 marca 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedziba w Warszawie

przeciwko Małgorzacie Wiencek

o zapłatę

 

postanawia:

 

  1. podjąć zawieszone postępowanie,
  2. umorzyć postępowanie w sprawie,
  3. zwrócić powodowi kwotę 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu opłaty od pozwu, z kwoty uiszczonej przelewem i zaksięgowanej pod pozycją 500055654953.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 5.06.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl