Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII Nc 4050/17

opublikowany: 13.03.2020, 15:00
termin zakończenia publikacji: 13.04.2020, 13:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 4050/17
POSTANOWIENIE
                                                                                                 Dnia 25 lutego 2020r.
Referendarz sądowy Barbara Kula – Zych
w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020r. w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa  easyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przeciwko Marcie Szumlas
o zapłatę
postanawia:
umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).
 
Uzasadnienie
 
 Postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 roku referendarz sądowy uchylił postanowienie z dnia 18 września 2017r. i zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego, wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu.
 Zgodnie z art. 9 ust. 5  pkt 1 ustawy z dnia 4.07.19r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1469) w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.
 Mając na uwadze podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że wniosek
o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie umorzyć.
 


Załączniki:

Opublikował: Ilona Pajestka

Wydruk z dnia: 2.06.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl