Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Co 521/21

opublikowany: 30.07.2021, 12:01
termin zakończenia publikacji: 31.08.2021, 10:00

Sygn. akt I Co 521/21

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lipca  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej

z wniosku wierzyciela Provident Polska S.A. w Warszawie

prowadzonym przez Komornika Jolantę Morys w sprawie km 1630/20

z udziałem dłużnika Anna Zamiatowska

 

postanawia

 

oddalić  wniosek o miarkowanie opłaty

 

                                                           Uzasadnienie

 

             Wierzyciel wniósł o miarkowanie opłaty egzekucyjnej  z kwoty 686,58  zł na kwotę 200zł. W uzasadnieniu wskazał iż w przedmiotowej sprawie doszło do rażącej niewspółmierności nakładu pracy komornika i uzyskanych efektów. Wierzyciel poinformował Komornika iż nie będzie poszukiwał spadkobierców dłużnika a ze względu na aktualny stan prawny nie ma możliwości odstąpić od egzekucji. Od momentu zawieszenia Komornik nie podejmował żadnych działań.

W odpowiedzi Komornik  poinformował iż zawiesił postępowanie w związku ze zgonem dłużniczki. Wprowadzenie opłaty za umorzenie ma zmobilizować wierzyciela do działania.

Wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi w dniu 28 października 2019r.  Komornik Postanowieniem z dnia 13 lutego 2020r przekazał akta do Komornika Jolanty Morys. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2021r Komornik zawiesił postępowanie z uwagi na zgon dłużnika w dniu 4 października 2020r. na podstawie art. 819 kpc. Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021r umorzył postepowanie i obciążył wierzyciela opłatą 686,58  zł.

 

Wniosek  o miarkowanie opłaty również nie zasługuje na uwzględnienie. Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2018r o kosztach komorniczych weszły w życie od dnia 1 stycznia 2019r. W przedmiotowej sprawie opłata ta została ustalona w wysokości 150 zł.  Zgodnie z Art. 48. ustawy  o kosztach komorniczych dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów. W przypadku, o którym mowa w art. 29 albo art. 30, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może złożyć wierzyciel. Podstawą do zastosowania w/w przepisu są więc szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika, sytuacji majątkowej wierzyciela ( w tym przypadku) oraz wysokości jego dochodów.

W przedmiotowej sprawie wierzyciel nie wykazał by był w złej sytuacji majątkowej. Nie sposób również stwierdzić, że  nakład pracy Komornika był niewielki. Jak wynika z akt sprawy egzekucyjnej Komornik terminowo, rzetelnie podjął wszystkie czynności jakie powinien był podjąć w sprawie. Natomiast należy podkreślić, iż opłata egzekucyjna jest należnością Skarbu Państwa, a Komornika ma jedynie prowizje z tego tytułu. Obniżenie opłaty egzekucyjnej ma zaś  charakter wyjątkowy.

 

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

Art. 39823 k.p.c.

 

 

 

 

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 21.09.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl