Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 377/19

opublikowany: 02.08.2021, 07:22
termin zakończenia publikacji: 02.09.2021, 05:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 29 lipca 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Urszuli Szadkowskiej – Miller

przy udziale Marii Niemczyk, Petera Miemitza, Piotra Miemca, Aliny Krasuskiej, Wiesława Pazika, Ryszarda Janoszki, Sylwii Swobody, Henryka Sandera, Krystyny Józwik, Doroty Dąbrowy (Dąbrowa) i Mariusza Pazika (Pazik)

o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Profusie (Profus)

 

postanawia:

 

 

 

                                                                                   Pouczenie na pkt 2 postanowienia
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.09.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl