Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 188/19

opublikowany: 02.08.2021, 09:50
termin zakończenia publikacji: 02.09.2021, 07:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 9 lipca 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku PROTEGAT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przy udziale Łucji Szewczyk, Urszuli Bęćko, Henryka Raj, Elżbiety Bonk, Renaty Filipczak, Marka Balon, Izabeli Balon, Marcina Balon, Alicji Płócieniak, Mateusza Płócieniak, Vanessy Płócieniak, Karoliny Płócieniak

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych Melanii Wons i Jerzym Wons

 

postanawia:

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z  art. 13 § 2 kpc), wobec niewykonania zobowiązania doręczonego w dniu 4 maja 2021 roku.

 

 
                                                                              Pouczenie
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.09.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl