Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Co 1599/19

opublikowany: 02.08.2021, 10:09
termin zakończenia publikacji: 03.09.2021, 08:00

                                                          

Sygn. akt I Co 1599/19

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                          Dnia 22 lipca 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Etny 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach

z udziałem Nabila Tajl, Patrycji Szafrańskiej

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

 


POUCZENIE

1.Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

 

 

 

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 21.09.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl