Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: INc 2704/19

opublikowany: 17.08.2021, 09:11
termin zakończenia publikacji: 24.09.2021, 07:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 sierpnia 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko Radosławowi Piękosiowi (Piękoś)

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie w sprawie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powód domagał się od pozwanego zapłaty.

Z uwagi na niemożność doręczenia korespondencji sądowej pozwanemu oraz niewykonanie zarządzeń przez powódkę, Sąd, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 roku zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Sąd zważył następująco:

 

W myśl art. 182 § 1 in principio k.p.c. (w brzmieniu sprzed nowelizacji), Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

 

Niniejsze postępowanie zostało zawieszone postanowieniem z dnia 16 lipca 2021 roku. Skoro powódka nie wniosła o podjęcie postępowania w wyznaczonym terminie,
to zasadnym było umorzenie postępowania, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia, biorąc za podstawę przywołany już przepis art. 182 § 1 k.p.c.

             

do pobrania-pouczenie o zażaleniu do II instancji

Opublikował: Agnieszka Butnowska

Wydruk z dnia: 22.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl