Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 27/21

opublikowany: 23.08.2021, 11:05
termin zakończenia publikacji: 23.09.2021, 09:00

POSTANOWIENIE

 

                        Zabrze, 25 czerwca 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Agencji Ochrony Osób i Mienia „GARDA” Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu

z udziałem Agaty Musiał i Lesława Kołdrasa

o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Piotrze Kołdras

 

postanawia

 

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

                                                                             Pouczenie

  1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
  2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
  3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
  4. Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
  5. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
  6. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
  7. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
  8. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl