Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII C 156/20

opublikowany: 24.08.2021, 13:26
termin zakończenia publikacji: 25.09.2021, 11:00

Tablica Ogłoszeń

dla pozwaej Anny Kowalskiej-Gruz

 

Sygn. akt VIII C 156/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                                                                        Dnia 13 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                                      Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Cabot Securitisation Europe Ltd.z siedzibą w Dublinie

przeciwko Annie Kowalskiej-Gruz

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie.

 

UZASADNIENIE

 

                   Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawieszono postępowanie w sprawie. Do dnia dzisiejszego nie został zgłoszony wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

                   W myśl art. 182 § 1 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 9 listopada 2019 roku) Sąd umarza postępowanie z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

                   Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy –Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2019, poz. 1469) sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoznawane w elektronicznym postepowania upominawczym do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają rozpoznaniu zgodnie z przepisami w brzmieniu dotychczasowym.

                   Biorąc powyższe uwagę wobec niezgłoszenia w terminie ustawowym wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

  1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
  2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
  3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
  4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
  5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
  6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
  7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikował: Monika Kubacka

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl