Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Co 500/21

opublikowany: 14.09.2021, 08:28
termin zakończenia publikacji: 15.10.2021, 06:00

Sygn. akt I Co 500/21

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko dłużnikowi Janowi Behrze (Behra)

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolanty Morys, sygn. akt Km 217/19

o świadczenie pieniężne

na skutek skargi Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolanty Morys na postanowienie Referendarza sądowego w tutejszym Sądzie z dnia 31 maja 2021 roku, sygn. akt I Co 259/21

 

postanawia:

 

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

 

 POUCZENIE

  1. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje;
  2. Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia;
  3. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
  4. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
  5. Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 22.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl