Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Co 407/22

opublikowany: 28.04.2022, 12:39
termin zakończenia publikacji: 30.05.2022, 10:00

Sygn. akt  I Co 407/22

POSTANOWIENIE

           

     Dnia 26 kwietnia 2022 roku

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Bierza w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

przeciwko dłużnikowi Beata Szwarc

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Marcina Gołda w sprawie km 9158/19

 

postanawia:

 

oddalić skargę. 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  w sprawie egzekucyjnej km 9158/19. Wierzyciel zaskarży postanowienie Komornika Sądowego z dnia  22 stycznia 2022r. w przedmiocie umorzenia postępowania oraz obciążenia wierzyciela kosztami postępowania.  Zarzucił, iż komornik przedwcześnie zakończył postępowanie w sprawie. Dłużnik zmarł w toku postępowania egzekucyjnego. Nie było podstaw do zastosowania art. 824§1 pkt 4 kpc.  . Komornik powinien zastosować art. 824§1 pkt 2 kpc i opłatę w wysokości 150 zł.

             W odpowiedzi Komornik wskazał iż zgodnie z trybem art. 824§1 pkt 4 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. O kosztach przeczono zgodnie z art. 770 kpc. Utrzymywanie postepowania w ciągu 6 miesięcy od zawieszenia jest niedopuszczalne. Wierzyciel może złożyć nowy wniosek.

 

 

Referendarz Sądowy ustalił co następuje:

 

 

 

Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi toczy się od dnia 19 listopada 2019r .  Dłużnik zmarł 21 stycznia 2021r. Komornik sądowy postanowieniem z dnia 8 lutego 2021r zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 819 kpc.  Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2022r komornik umorzył postępowanie na podstawie art. 824§1 pkt 4 kpc. ,a następnie na podstawie art 29 ust 1 ustawy o kosztach komorniczych obciążył wierzyciela kosztami postępowania  w wysokości  951,52zł.

 

 

 

Skarga  nie zasługuje na uwzględnienie.

 

Zgodnie z art. 824§1 pkt 4 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Wierzyciel może wszcząć ponownie postępowanie egzekucyjne po ustaleniu spadkobierców.  Nadto z treści 824§1 pkt 4 kpc wynika iż postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu. Komornik postąpił więc prawidłowo.

Nadto nie było podstaw do zastosowania jako przyczyny umorzenia art. 824§1 pkt 2 kpc, gdyż jak wynika z przepisów art. 819 kpc Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego albo - w zakresie w jakim dotyczy ono praw i obowiązków wynikających z działalności gospodarczej - zarządcy sukcesyjnego, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny. W konsekwencji należało jako podstawę umorzenia przyjąć art. art. 824 § 1 pkt 4 kpc. Komornik nie mógł zastosować art. 824§1 pkt 2 kpc gdyż z treści przepisu wynika, iż jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna. Przepis ten dotyczy niezdolności pierwotnej , a nie wtórnej.  Nadto z treści akt nie wynika by wierzyciel podjął jakąkolwiek próbę ustalenia kręgu spadkobierców oraz nie kwestionował ( w skardze) podstawy zawieszenia.

 W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Przepisy przejściowe na mocy  art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018r o kosztach komorniczych  przewidują iż po dniu 1 stycznia 2019r komornik celem ustalenia wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego umorzonego na podstawie 824 pkt 4 k.p.c stosuje przepisy art. 29 i art. 30 cyt ustawy. Przepisy art. 29 i art. 30 cyt ustawy są wyjątkami, wyjątków nie można interpretować rozszerzająco. Komornik prawidłowo zatem naliczył opłatę w sprawie.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 25.06.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl