Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Co 409/22

opublikowany: 28.04.2022, 13:21
termin zakończenia publikacji: 30.05.2022, 11:00

Sygn. akt I Co 409/22

POSTANOWIENIE

           

     Dnia 26 kwietnia 2022 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale
I Cywilnym Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  w Gdyni

przeciwko Romanowi Mirga

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie wniosku wierzyciela o obniżenie opłaty egzekucyjnej ustalonej w postanowieniu z dnia 18 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. Km 10501/18, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdę

 

 

postanawia:

 

 

oddalić wniosek.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wierzyciel domagał się obniżenia opłaty egzekucyjnej ustalonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdę postanowieniem z dnia 22 stycznia 2022 r., w sprawie sygn. akt Km 10501/18 z kwoty 1.794,31 zł do wysokości 1/3 opłaty należnej, tj. stosownie do treści art. 48 ust 5 ustawy  o kosztach komorniczych (dalej również jako u.k.k.). Zdaniem wierzyciela, wysokość opłaty ustalonej przez komornika jest nieadekwatna do nakładu pracy organu egzekucyjnego, tym bardziej, iż nawet
z zastosowaniem instytucji miarkowania do wysokości ustalonej zgodnie z art. 48 ust. 5 u.k.k. opłata należna komornikowi wyniosłaby 592,02 zł, co nie jest kwotą niską
i w opinii wierzyciela pozwoli komornikowi nie tylko na pokrycie kosztów poniesionych w toku tej konkretnej egzekucji, ale również sfinansowanie ogólnych kosztów swojej działalności. Na poparcie swojego stanowiska wierzyciel powołał poglądy doktryny
i orzecznictwa.

Komornik sądowy wniósł o oddalenie wniosku.

Wierzyciel złożył wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w dniu 6 grudnia 2018 r. Wniósł o prowadzenie egzekucji ze świadczenia rentowego lub emerytalnego. Nadto z rachunku bankowego, ruchomości, wierzytelności. Dnia 6 maja 2021 r. dłużnik zmarł. Postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. na zasadzie art. 819 k.p.c. komornik zawiesił postępowanie. Z uwagi na bezczynność wierzyciela, Komornik postanowieniem z dnia 18 lipca 2021 r. umorzył postępowanie i ustalił koszty postępowania na kwotę1.794,31  zł i wezwał wierzyciela do zapłaty.

Wniosek o miarkowanie opłaty nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie
z art. 48 ust. 1 zd. 2 ustawy  o kosztach komorniczych, w przypadku, o którym mowa w art. 29 albo art. 30, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może złożyć wierzyciel, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej wierzyciela oraz wysokości jego dochodów. Opłata obniżona nie może być niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy, nie niższa jednak niż 200 złotych (art. 48 ust. 5 u.k.k.).

Wierzyciel nie wykazał, by był w złej sytuacji majątkowej lub też miał niskie dochody. Wierzyciel, jako fundusz zajmujący się skupowaniem wierzytelności, powinien dysponować kwotami umożliwiającymi regulowanie należności publicznoprawnych. Nie sposób również stwierdzić, że nakład pracy komornika był niewielki. Jak wynika z akt sprawy egzekucyjnej komornik terminowo podjął wszystkie czynności jakie powinien był podjąć w sprawie Fakt, iż niniejsza sprawa  zakończyła się umorzeniem nie może prowadzić do wniosku, że komornik nie poniósł w sprawie dużego nakładu pracy. Opłata egzekucyjna jest należnością Skarbu Państwa. Nie może być traktowana jako cena za czynności komornika. Wysokość opłat publicznoprawnych jest kalkulowana w różnorodny sposób w zależności od rodzaju opłaty. Kryterium ustalania wysokości opłaty publicznoprawnej nie jest co do zasady wartość konkretnych czynności czy świadczeń, które podlegają opłacie. Obniżenie opłaty egzekucyjnej ma charakter wyjątkowy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 25.06.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl