Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII Ns 63/22

opublikowany: 28.04.2022, 14:32
termin zakończenia publikacji: 28.05.2022, 12:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Tablica ogłoszeń

           na okres 1 miesiąca

 

Sygn. akt VIII Ns 63/22

 

 

OGŁOSZENIE

            W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 30 marca 2022 roku sygn. akt VIII Ns 63/22 zezwolono wnioskodawczyni Nikoli Bale (Bała) na złożenie             do depozytu sądowego kwoty 2400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych i 00/100) tytułem należności przysługujących zmarłemu Bogdanowi Dobrowolskiemu tytułem czynszu najmu nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Korczoka 60/20 za miesiące styczeń, luty i marzec 2022r. oraz na składanie kolejno co miesiąc, licząc od miesiąca kwietnia 2022 r., kwot po 800,00 zł (osiemset złotych i 00/100) stanowiących każdorazowo miesięczną należność czynszową za najem w/w nieruchomości w chwili, gdy staną się one wymagalne.

Depozyt może być wydany spadkobiercom zmarłego Bogdana Dobrowolskiego, na ich wniosek, po wykazaniu ich uprawnienia prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

            Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału VIII Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji, a jego przedmiot przejdzie na własność Skarbu Państwa

Opublikował: Anna Szul

Wydruk z dnia: 25.06.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl