Strona główna / Poradnik Interesanta / Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym

 

Lp.

Rodzaje czynności

Opłata sądowa                              od wniosku za wpis

1.

Założenie księgi wieczystej;

!!! wyjątek:  nie pobieramy opłaty (100zł) przy założeniu kw po księdze dawnej zamkniętej z urzędu (wtedy tylko pobieramy opłatę   zależną od rodzaju podstawy nabycia w dz.II)

 

100 zł + kwota zależna od rodzaju podstawy nabycia (dz.II)

 

 

2.

Odłączenie nieruchomości lub jej części z księgi wieczystej

100 złotych

3.

Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

100 złotych

4.

Odłączenie i przyłączenie nieruchomości lub jej części do jednej księgi wieczystej

2 x 100 złotych - łącznie 200 złotych

5.

Odłączenie nieruchomości lub jej części z dwóch ksiąg wieczystych i połączenie w jednej księdze wieczystej

3 x 100 złotych - łącznie 300 złotych

6.

Odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i założenie nowej księgi

100 złotych+ kwota zależna od rodzaju podstawy nabycia (dz.II)

 

7.

Wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej księgi wieczystej

400 złotych

         

Opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej.

 

Opłaty sądowe związane z wpisem w dziale I-O.

 

lp.

Rodzaj czynności

Opłata sądowa od wniosku o wpis

1.

Sprostowanie działu I-O księgi wieczystej (np. zmiana powierzchni, położenia, numeracji, sposobu korzystania, podział działek)

100 złotych

 

2.

Ujawnienie budynku

100 złotych

 

 

 Opłaty sądowe związane z wpisem w dziale II księgi wieczystej.

 

lp.

Rodzaj czynności

Opłata sądowa od wniosku                    za wpis

1.

Wpis prawa własności nieruchomości

200 złotych

2.

Wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

200 złotych

3.

Wpis prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200 złotych

4.

Wpis prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku

400 złotych

5.

Wpis prawa własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

150 złotych

6.

Wpis prawa własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 złotych

7.

Wpis prawa własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 złotych

 

8.

Wpis prawa współwłasności po zmianie ustroju małżeńskiego (umowy rozszerzającej ustrój małżeński)

200 złotych

9.

Wpis prawa własności na podstawie jednostronnej czynności prawnej w przedmiocie ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz tego samego właściciela

200 złotych

10.

Wpis prawa własności na podstawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

200 złotych

11.

Wpis prawa własności na podstawie przekształcenia udziału w gruncie z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokalu (wpis w dziale II księgi lokalowej i dziale I-Sp księgi macierzystej)

200 złotych /

100+100

12.

Wpis udziału w prawie (opłata zależna od udziału właściciela)

opłata proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniejsza niż 100 złotych

13.

Wpis prawa własności na podstawie orzeczenia sądu w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

200 złotych

14.

Wpis prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

200 złotych

15.

Wpis dotyczący zmiany nazwiska lub nazwy przedsiębiorcy lub innego podmiotu w dziale II księgi wieczystej

100 złotych

 

 

Opłaty sądowe związane z wpisem w dziale III księgi wieczystej.

 

 

lp.

Rodzaj czynności

Opłata sądowa              od wniosku za wpis

Opłata sądowa         od wniosku                 za wykreślenie wpisu

1.

Wpis służebności osobistej

200 złotych

100 złotych

2.

Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych

150 złotych

 

3.

Wpis prawa najmu

150 złotych

75 złotych

4.

Wpis prawa dzierżawy

150 złotych

75 złotych

5.

Wpis prawa pierwokupu

150 złotych

75 złotych

6.

Wpis prawa dożywocia

150 złotych

75 złotych

7.

Wpis roszczenia o przeniesienie prawa własności lub użytkowania wieczystego z umowy przedwstępnej

150 złotych

75 złotych

8.

Wpis określenia sposobu zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości

150 złotych

75 złotych

9.

Wpis informacji o ogłoszeniu upadłości; zakazu zbywania

100 złotych

 

50 złotych

10.

Wpis ostrzeżenia

o wszczęciu lub przyłączeniu egzekucji

100 złotych

 

50 złotych

11.

Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

(na wniosek zainteresowanego)

100 złotych

 

50 złotych

12.

Wpis służebności gruntowej ( jedna opłata stała –niezależna od ilości obciążanych ksiąg)

200 złotych

100 złotych

13

Wykreślenie roszczenia o jednorazową opłatę przekształceniową

 

250 złotych

14.

Wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

40 złotych

20 złotych

 

 

Opłaty sądowe związane z wpisem w dziale IV księgi wieczystej.

 

 

lp.

Rodzaj czynności

Opłata sądowa                  od wniosku za wpis

Opłata sądowa   od wniosku za wykreślenie wpisu

1.

Wpis hipoteki umownej/ przymusowej

200 złotych

100 złotych

2.

Wpis hipoteki umownej łącznej/ hipoteki przymusowej łącznej (jedna opłata stała - niezależna od ilości obciążanych ksiąg)

200 złotych

100 złotych

 

 

 

3.

Zmiana treści wpisu hipoteki/ hipoteki łącznej np. zmiana kwoty hipoteki

150 złotych

 

4.

Zmiana wierzyciela hipotecznego

100 złotych

 

 

5.

Wpis hipoteki umownej na powstałym w skutek przeniesienia jednej z hipotek na miejsce opróżnione przez inną hipotekę miejscu hipotecznym

150 złotych

 

6.

Wpis uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym

100 złotych

 

50 złotych

7.

Wpis roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie hipoteki umownej na miejsce opróżnione przez inną hipotekę

150 złotych

50 złotych

8.

Wpis hipoteki na wierzytelności hipotecznej

200 złotych

100 złotych

9.

Wpis dalszej hipoteki na wierzytelności hipotecznej zabezpieczonej hipoteką

200 złotych

100 złotych

 

OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM (wieczystoksięgowe)

 

lp.

Rodzaj czynności

Opłata sądowa

1.

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

w wysokości opłaty od wniosku o dokonanie wpisu, nie więcej niż 100 złotych

2.

Apelacja od postanowienia sądu co do istoty sprawy wydanego w sprawach z wniosku strony

w wysokości opłaty od wniosku o dokonanie wpisu

3.

Zażalenie na inne postanowienia sądu wydane w sprawach z wniosku strony

w wysokości 1/5 opłaty od wniosku o dokonanie wpisu,                  nie mniej niż 30 złotych

4.

Apelacja od postanowienia sądu co do istoty sprawy wydanego w sprawach prowadzonych z urzędu (np. art. 27, 36 ustawy o księgach wieczystych i hipotece)

40 złotych

5.

Zażalenie na inne postanowienia sądu wydane w sprawach prowadzonych                       z urzędu

40 złotych

6.

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia

100 złotych

Opłaty sądowe związane z wnioskami o odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej

Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

- od wniosków w postaci papierowej o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 • odpis dokumentu z akt księgi wieczystej - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron
 • ksero dokumentu z akt księgi wieczystej - 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron
 • wypis z aktu notarialnego - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron

- wyciągu z księgi wieczystej:

 • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej

       - pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,

 

 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł
 • zaświadczenie z kw dawnej zamkniętej – 10 zł
 • zaświadczenie z kw dawnej czynnej – 6 zł za stronę
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 20 386
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 19.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry