Strona główna / Poradnik Interesanta / Opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych

Opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych

Wybrane opłaty z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Rodzaj pozwu / wniosku

Wysokość opłaty

ochrona dóbr osobistych

600 zł

W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasadzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie

 

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100zł

zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separacje w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100zI


rozwiązanie przysposobienia

200 zł

zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

200 zł

unieważnienie uznania dziecka

200 zł

ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

200 zł

naruszenie posiadania

200 zł

przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

200 zł

opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

100 zł

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100 zł

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe

1 000 zł

jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku

300 zł

wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2 000 zł

wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zl

wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

wniosek o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

wniosek o zabezpieczenie spadku

100 zł

wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

100 zł

wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

100 zł

apelacja, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

100 zł

wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

100 zł

wniosek o dział spadku

500 zł

jeżeli wniosek o dział spadku zawiera on zgodny projekt działu spadku

300 zł

wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1 000 zł

jeżeli w/w wniosek zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia

100 zł

wniosek o wydanie, zmianę uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

100 zł

 

do 500 zł

30 zł

w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

ponad 500 zł do 1500 zł

100 zł

ponad 1500 zł do 4000 zł

200 zł

ponad 4000 zł do 7500 zł

400 zł

 

ponad 7500 zł do 10 000 zł

500 zł

 

ponad 10 000 zł do 15 000 zł

750 zł

 

ponad 15 000 zł do 20 000 zł

1000 zł

 

Ponad 20 000 zł

5%

wartości

w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych

1 000 zł

w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych

1 000 zł

W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych.

w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

1.oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza; skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz

2.odmowy zwolnienia od grzywny;

3.przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;

4.wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;

5.należności świadka;

100 zł

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

100 zł

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

100 zł

wniosek o zabezpieczenie dowodu

100 zł

wniosek o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu

300 zł

wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ

300 zł

wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

opłatę stałą pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1 art. 24 ustawy

o kosztach sądowych

200 zł

skarga na czynność komornika

50 zł

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

100 zł

wniosek o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od daty ogłoszenia albo doręczenia tegoż orzeczenia lub zarządzenia

100 zł

 

Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 5 958
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 19.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry