Petycje

Podmioty uprawnione do złożenia petycji

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), petycję może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Sposoby wnoszenia petycji

Petycję można wnieść drogą pocztową, osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego  w Zabrzu, poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Sądu lub poprzez platformę ePUAP.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Rozstrzygnięcie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 


Informacja o złożonych petycjach

Na stronie Sądu Rejonowego w Zabrzu publikuje się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji. W petycji można również zamieścić zgodę, aby  na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.


Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w 2018 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - w 2018 roku  do Sądu Rejonowego w Zabrzu nie wpłynęły petycje.

 Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w 2019 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)- w 2019 roku  do Sądu Rejonowego w Zabrzu nie wpłynęły petycje.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w 2020 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)- w 2020 roku  do Sądu Rejonowego w Zabrzu nie wpłynęły petycje.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 24.02.2021
Dokument oglądany razy: 4 384
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 24.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry