Skargi i wnioski

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym do odwołania Prezes, Wiceprezes, Dyrektor oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego w Zabrzu nie przyjmują interesantów w celu złożenia skargi ustnej. 

Wszelkie skargi i wnioski należy składać do Sądu w formie pisemnej:

1) na piśmie osobiście w BOI lub listownie;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: administracja@zabrze.sr.gov.pl lub dyrektor@zabrze.sr.gov.pl
4) faksem na numer 32 373 57 09.
5) poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)

 

Sposób wnoszenia i rozpatrywania skarg i wniosków:

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2072) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r.  w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz.524).

 Skarga lub wniosek powinna zawierać w szczególności:

1) datę wniesienia skargi lub wniosku;
2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
3) zwięzłą treść skargi lub wniosku;
4) w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
5) podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek  potwierdza ich przyjęcie.


Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o których mowa wyżej, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.   


Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

 
Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziego lub asesora sądowego  do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Rzecznik, po wstępnym ustaleniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny zawiadamia o tych czynnościach skarżącego.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 24.02.2021
Dokument oglądany razy: 4 310
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 24.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry