Prowadzone ewidencje i rejestry

Prowadzone ewidencje i rejestry

 1. Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej      (Dz. Urz. MS z 30.12.2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)
 2. Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz.U.2020.164 z późn.zm),
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 stycznia 2020 r. (Adm. 0181‑4/20) – w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i jednostkach podległych, zwanej Instrukcją archiwalną.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2019.246 z późn.zm)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U.2021.309 z późn.zm)
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348 z późn.zm)
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 poz.138 z późn. zm.)      
 • Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 maja 2012 r.  (Adm. 0181-42/12) - w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i jednostkach podległych
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2017 r. (Adm. 0181‑2/17) – w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i jednostkach podległych.

Dane zawarte w ww. rejestrach udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 5 042
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 26.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry