Rejestry Sądowe

Dane na poniższej stronie są nieaktualne.
Strona usunięta dnia 26.01.2021

powód: .
Wróć do strony głównej.

Krajowy Rejestr Sądowy.

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:
- rejestru przedsiębiorców,
- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- rejestru dłużników niewypłacalnych.


Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:
- informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
- zaległościach wobec ZUS,
- wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.


Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.


Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców i akta rejestrowe innych podmiotów, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.


Rejestracja w REGON poprzez wydziały KRS

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 281 poz. 2777 z późniejszymi zmianami) umożliwia złożenie wraz z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku RG-1 o pierwszy wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Aby ułatwić podmiotom samodzielne wypełnienie wniosku RG-1, Główny Urząd Statystyczny opracował materiał pt. „Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 w sądach rejestrowych (KRS) przeznaczona dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą począwszy od 1 stycznia 2004 r.”.

Materiał ten oraz wzór wniosku RG-1 są zamieszczone na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl pod hasłem:
„rejestry” › REGON.

Na stronie internetowej GUS pod hasłem „klasyfikacje” zamieszczona jest również aktualnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).

Informacja dotycząca udostępniania akt rejestrowych

W celu uzyskania dostępu do akt rejestrowych należy uprzednio telefonicznie lub osobiście dokonać rezerwacji akt ( z kilkudniowym wyprzedzeniem).

Nowa Księga Wieczysta.

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

- zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
- przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
- wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
- bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
- wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Systemem NKW stopniowo obejmowane są kolejne wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych na terenie całego kraju.

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Rafał Kozak
Dokument z dnia: 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 10 367
Opublikował: Rafał Kozak
Publikacja dnia: 09.03.2011
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry