Regulamin Czytelni Akt

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.10.2015.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

REGULAMIN CZYTELNI AKT.

Tekst jednolity zawierający zmianę z dnia 19.10.2015r.

 1. Przeglądanie akt przez osoby do tego uprawnione odbywa się w czytelni akt, prowadzonej przy Biurze Obsługi Interesanta.
 2. Czytelnia Akt w Sądzie Rejonowym w Zabrzu czynna jest w godzinach:
  Poniedziałki: 800-1800
  wtorki-piątki: 800-1530
  z zastrzeżeniem przerw ustalonych przez kierownika Oddziału Administracyjnego, przy czym:
  • w poniedziałki ostatni interesant może wejść do Czytelni Akt - o godzinie 1700
  • wtorek – piątek ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 1430
  • Interesant zgłaszający się w Czytelni Akt po godzinie:
   w poniedziałki - 1700
   wtorek-piątek - 1430
   umówiony jest na dzień kolejny.
  Akta do Czytelni Akt mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście, za pośrednictwem BOI, telefonicznie oraz drogą elektroniczną przez adres email: informacja@poczta.zabrze.sr.gov.pl w Czytelni
  telefon: 32 3735831 do 833
  fax.: 32 3735830
  e-mail: informacja@poczta.zabrze.sr.gov.pl
 3. Składając zamówienie, należy podać sygnaturę akt sprawy, nr wydziału, oraz nazwiska (nazwę firmy) stron w niej uczestniczących a w przypadku sprawy wielotomowej – nr tomu.
 4. Interesanci, którzy zainteresowani są wglądem w akta sprawy proszeni są o wcześniejsze umówienie się celem wyznaczenia terminu i rezerwacji w Czytelni Akt.
 5. Akta przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez kierownika odpowiedniego sekretariatu czy osoba zamawiająca ma prawo do wglądu do akt oraz czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Powyższe ustalenie dokonywane jest wstępnie przez pracownika BOI a następnie sporządzona jest przez niego notatka będąca zamówieniem akt. Po weryfikacji danych Kierownik sekretariatu wydaje akta do Czytelni, co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt, Kierownik Sekretariatu nie przekazuje akt do Czytelni Akt, zawiadamia o powyższym pracownika Czytelni Akt, który informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego/Prezesa Sądu na wgląd do akt.
 6. Przed skorzystaniem z Czytelni Akt osoby korzystające maja obowiązek:
  • okazać osobie obsługującej Czytelnię Akt - ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy);
  • złożyć czytelny podpis w wykazie osób przeglądających akta znajdującym się na wewnętrznej stronie obwoluty akt (wpis jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni).
 7. Udostępnianie akt w sprawach dostępnych w Wydziale winno nastąpić w miarę możliwości w dniu zgłoszenia wniosku. W przypadku braku dostępności akt w danym dniu, termin wglądu do akt ustalany jest przez Kierownika Sekretariatu Wydziału w porozumieniu z pracownikiem Czytelni Akt. W sprawach archiwalnych w przypadku archiwów umiejscowionych poza siedzibą Sądu realizacja wniosku o wgląd do akt następuje w terminie powyżej 10 dni od złożenia zamówienia. W dniu poprzedzającym rozprawę lub posiedzenie, w dniu rozprawy lub posiedzenia - akta nie będą udostępniane.
 8. Po wcześniejszym zamówieniu akta spraw znajdujących się w wydziale lub archiwum udostępniane są w Czytelni Akt w wyznaczonych terminach.
 9. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu zamówienia i wniesieniu stosownej opłaty. W sprawach budzących wątpliwość decyzję dot. wydania kserokopii dokumentów z akt sprawy podejmuje Przewodniczący Wydziału.
 10. Czytelnia Akt przyjmuje wyłącznie wnioski w sprawach aktualnie przeglądanych:
  • o sporządzenie kserokopii dokumentów – do 15 stron
  Pozostałe wnioski dotyczące kserokopii dokumentów należy składać pisemnie celem ich przygotowania..
  W sytuacji gdy zamówienie złożone przez interesanta przekracza 15 stron jest ono realizowane w ciągu 5 dni roboczych.
 11. Osoby zainteresowane wglądem do akt mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest do zwrotu przeglądanych dotychczasowo.
 12. W Czytelni Akt można korzystać z własnych materiałów i sprzętu po wyrażeniu zgody przez osobę obsługującą Czytelnię Akt.
 13. Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest bez dodatkowej opłaty, pod bezpośrednim nadzorem pracownika Czytelni Akt.
 14. W sytuacjach budzących wątpliwości decyzję w przedmiocie zgody na wykonanie fotokopii podejmuje Przewodniczący Wydziału.
 15. Poza wyjątkami przewidzianymi powyżej zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek itp.) oraz wynoszenie poza Czytelnię Akt.
 16. Osoby, którym zostały udostępnione akta, maja obowiązek poszanowania udostępnionych akt. Wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej Czytelnię Akt.
 17. Osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.
 18. Na terenie Czytelni Akt zakazane jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz spożywanie posiłków i napojów.
 19. Osoby czytające akta maja obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię Akt.

Aneks do zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu nr Adm.0181-6/13 z dnia 22 lutego 2013 roku (pobierz)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Dariusz Kalinowski
Dokument z dnia: 22.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 405
Opublikował: Darek Kalinowski
Publikacja dnia: 23.10.2015
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry