Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 1434/15

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-05 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie Sędzi Sądu Rejonowego Ewy Grieger-Gorczyńskiej

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie

przeciwko Michałowi Chorościnie (Chorościna)

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

 

 

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-08-03 14:20:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-05 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 29 lipca 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący: sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko Sabinie Gawron

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Uzasadnienie

 

            Postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie w rozpoznawanej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c..

            Wobec niezłożenia przez stronę powodową w ustawowym terminie wniosku
o podjęcie postępowania, na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-08-03 11:57:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 224/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-05 09:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                                          Dnia 30 lipca 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

sędzia Bartosz Mainka

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 lipca 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Dawidowi Szkudlarkowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

Opublikowano dnia: 2021-08-03 11:34:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 177/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 28 lipca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej

przy udziale  Bożeny Tylek

o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Tylku (Tylek)

 

 

postanawia:

 

 1. zwolnić od dalszego udziału w sprawie uczestniczkę postępowania Bożenę Tylek;
 2. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania Joannę Peltzer, Adama Höpfnera (Höpfner) oraz Wojciecha Rothkegela (Rothkegel).

 

 

Pouczenie

W/w postanowienie jest niezaskarżalne.

Opublikowano dnia: 2021-08-02 11:11:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 446/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 08:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                                          Dnia 28 lipca 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lipca 2021 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku  Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu

przy udziale Igora Jagły

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ).

 

 

                                                                     Pouczenie
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.


Opublikowano dnia: 2021-08-02 10:51:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 337/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-03 08:00:00

Sygn. akt I Co 337/21

POSTANOWIENIE

                                                                                                                 

Dnia 16 czerwca 2021r

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2021r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST I Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni

przeciwko dłużnikowi Stanisław Mirga

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Marcina Kupczyk w sprawie egzekucyjnej Km 972/20

postanawia:

 

 1. oddalić skargę.
 2. oddalić wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  w sprawie egzekucyjnej Km 972/20  zaskarżając postanowienie Komornika z dnia 19 kwietnia 2021 r w przedmiocie umorzenia postępowania i ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel wskazał iż komornik nie wyczerpał wszystkich możliwości w zakresie  wyegzekwowania wierzytelności. Umorzenie postępowania  nastąpiło przedwcześnie. Komornik nie ustalił rzeczywistej wartości majątku dłużnika, wiec nie mógł stwierdzić czy majątek dłużnika pozwala na zaspokojenie wierzyciela. Nie odebrał wykazu majątku od dłużnika  Komornik z urzędu ma obowiązek podjąć czynności zmierzające do ustalenia majątku dłużnika oraz wezwać go do złożenia wykazu majątku. Komornik ma możliwość nałożyć grzywnę na dłużnika, który takiego wykazu nie chce złożyć a nawet wystąpić do Sadu o jego doprowadzenie. Nadto Komornik nie wysłuchał wierzyciela przed umorzeniem postępowania, pomimo iż ten o to wnosił oraz nie uwzględnił dodatkowych wniosków wierzyciela w zakresie prowadzenia egzekucji.

W odpowiedzi na skargę Komornik sądowy podał, że wnosi o oddalenie skargi w całości jako oczywiście bezzasadnej. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nie zachodziły również w sprawie przesłanki do obligatoryjnego  wysłuchania wierzyciela. Komornik ustalił majątek dłużnika z wszelkich dostępnych źródeł i nie ustalono majątku pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel nie wskazał majątku dłużnika a jedynie sposoby prowadzenia egzekucji. Nadto nie złożył wniosku o poszukiwanie majątku, ani też go nie opłacił.

 

Referendarz Sądowy ustalił co następuje:

 

Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w dniu 22 października 2020  r. Wierzyciel wskazał sposoby egzekucji zastrzegając, lecz  nie zlecił w pierwotnym wniosku  poszukiwania majątku. Komornik prowadził sprawę zgodnie z wnioskiem. Dłużnik  podejmował korespondencję w toku postępowania. Jak wynika z bazy pesel sad dłużnik posiada stałe miejsce zamieszkania . Komornik dokonał zajęcia wierzytelności Dłużnika z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku oraz wezwał dłużnika do złożenia wykazu majątku. Komornik ustalił również, że Dłużnik nie posiada nieruchomości, pojazdów mechanicznych oraz nie pobiera emerytury, wynagrodzenia ani zasiłku..  Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021r Komornik umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji i ustalił koszty tegoż postępowania.

 

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

 

Skarga  nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu  jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nadto zgodnie z art. 801 kpc.  jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu:

1)   ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;

2)   wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników majątku dłużnika i podjęcia czynności przewidzianych w § 1 pkt 1 oraz odebrania od dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych, komornik wysłucha wierzyciela w sposób przewidziany w art. 827 § 1. W takim przypadku warunkiem żądania przez wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika ( art. 801 §  3 kpc)

 

Komornik jest związany wnioskiem wierzyciela co do sposobu prowadzenia egzekucji . Jak wynika z treści  akt komorniczych Komornik wykonał wszystkie czynności zlecone przez wierzyciela. Wszelkimi dostępnymi sposobami starał się ustalić stan majątku dłużnika. Wierzyciel nie zlecił komornikowi poszukiwania majątku. I  nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku. Nie można zatem uznać iż komornik przedwcześnie umorzył postępowanie wobec dłużnika. Należy zaznaczyć, że Komornik nie jest zobligowany do realizacji wszelkich wniosków Wierzyciela, gdyż powinien ocenić je wpierw pod kontem legalności i celowości, bowiem prawo wierzyciela do dysponowania postępowaniem egzekucyjnym doznaje ograniczeń, właśnie przez wspominany zakaz szykany dłużnika oraz niecelowego zwiększania kosztów postępowania np. o koszty doręczeń korespondencji. W świetle poczynionych ustaleń referendarz sądowy podziela osąd Komornika, że pismo Wierzyciela zmierzało jedynie do szykany Dłużnika oraz pozwalałaby gromadzić szereg niepotrzebnych dla postępowania egzekucyjnego danych.

Brak opłaty z poszukiwanie majątku dłużnika sprawiło, iż komornik nie miał możliwości skutecznego prowadzenia postępowania.

            Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 8011 § 2 k.p.c. komornik może ukarać dłużnika grzywą, jeżeli bez usprawiedliwienia nie złoży wykazu majątku. Sankcja nałożenia grzywny ma jednak charakter fakultatywny i jej zastosowanie zależy wyłącznie od woli organu egzekucyjnego. Komornik powinien uwzględnić dotychczasowy przebieg postępowania i celowość nałożenia grzywny w przypadku prognozowanej bezskuteczności egzekucji, gdyż niezapłacone grzywny i tak ulegają umorzeniu wraz z wydaniem postanowiona o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (art. 8011 k.p.c. w zw. z art. 916 k.p.c.).Wobec powyższego na podstawie art. 7672 k.p.c. oddalono skargę Wierzyciela.

            Zgodnie z art. 767 § 6 k.p.c. w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez Komornika, Sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skarg.

            Wobec oddalenia skargi wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego również oddalono.

Na końcu należy zaznaczyć, że referendarz sądowy nie znalazł również podstawy do wydania zarządzeń nadzorczych w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Opublikowano dnia: 2021-08-02 10:43:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 1599/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-03 08:00:00

                                                          

Sygn. akt I Co 1599/19

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                          Dnia 22 lipca 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Etny 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach

z udziałem Nabila Tajl, Patrycji Szafrańskiej

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

 


POUCZENIE

1.Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-08-02 10:09:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 261/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-03 07:00:00

 

Stgnatura akt I Co 261/21

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z udziałem dłużnika Andrzeja Neumanna doręcza odpis skargi następcom prawnym dłużnika, zobowiązując do złożenia odpowiedzi w terminie 14 dni pod rygorem pominięcia.

Odpis skargi z załącznikami - Pobierz Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-08-02 09:53:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 188/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 07:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 9 lipca 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku PROTEGAT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przy udziale Łucji Szewczyk, Urszuli Bęćko, Henryka Raj, Elżbiety Bonk, Renaty Filipczak, Marka Balon, Izabeli Balon, Marcina Balon, Alicji Płócieniak, Mateusza Płócieniak, Vanessy Płócieniak, Karoliny Płócieniak

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych Melanii Wons i Jerzym Wons

 

postanawia:

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z  art. 13 § 2 kpc), wobec niewykonania zobowiązania doręczonego w dniu 4 maja 2021 roku.

 

 
                                                                              Pouczenie
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-08-02 09:50:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 78/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 07:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 29 lipca 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

SSR Agnieszka Monikowska-Biela

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 lipca 2021 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku

 Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowa

z udziałem

Marzeny Toczyłowskiej, Alicji Lesyk, Marii Czylok, Emilii Matysek

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177§1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13§2 k.p.c.)

 


   Pouczenie
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-08-02 09:18:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 377/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 05:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 29 lipca 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Urszuli Szadkowskiej – Miller

przy udziale Marii Niemczyk, Petera Miemitza, Piotra Miemca, Aliny Krasuskiej, Wiesława Pazika, Ryszarda Janoszki, Sylwii Swobody, Henryka Sandera, Krystyny Józwik, Doroty Dąbrowy (Dąbrowa) i Mariusza Pazika (Pazik)

o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Profusie (Profus)

 

postanawia:

 

 • oddalić wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Ryszarda Janoszki;
 • umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.), albowiem w ustawowym terminie nie złożono wniosku o podęcie zawieszonego postępowania.

 

 

                                                                                   Pouczenie na pkt 2 postanowienia
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-08-02 07:22:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 196/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 04:00:00

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 196/21 toczy się sprawa z wniosku Adama Jureczka (Jureczek) o stwierdzenie nabycia przez Adama Jureczka w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jordana 83 o numerze działki 1049/261, dla której poprowadzona była księga wieczysta Tom 11 karta 303 – Stolarzowice.

Wzywa się, aby uprawnieni w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili tytuł prawny do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.

 

Opublikowano dnia: 2021-08-02 06:57:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 196/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 04:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 8 lipca 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Adama Jureczka (Jureczek)

przy udziale Edeltraudy Krzywanek, Józefa Sorowskiego (Sorowski)

o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia

 

postanawia:

 

 1. przyznać Dziennikowi Gazeta Wyborcza – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 160,00 (sto sześćdziesiąt i 00/100) złotych, za zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Gazecie Wyborczej;
 2. polecić Oddziałowi Finansowemu tut. Sądu, aby przelała na rachunek Dziennika Gazety Wyborczej – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 160,00 (sto sześćdziesiąt
  i 00/100) złotych, którą wypłacić z zaliczki zaksięgowanej pod poz. nr 570003156626.
Opublikowano dnia: 2021-08-02 06:54:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 521/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-08-31 10:00:00

Sygn. akt I Co 521/21

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lipca  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej

z wniosku wierzyciela Provident Polska S.A. w Warszawie

prowadzonym przez Komornika Jolantę Morys w sprawie km 1630/20

z udziałem dłużnika Anna Zamiatowska

 

postanawia

 

oddalić  wniosek o miarkowanie opłaty

 

                                                           Uzasadnienie

 

             Wierzyciel wniósł o miarkowanie opłaty egzekucyjnej  z kwoty 686,58  zł na kwotę 200zł. W uzasadnieniu wskazał iż w przedmiotowej sprawie doszło do rażącej niewspółmierności nakładu pracy komornika i uzyskanych efektów. Wierzyciel poinformował Komornika iż nie będzie poszukiwał spadkobierców dłużnika a ze względu na aktualny stan prawny nie ma możliwości odstąpić od egzekucji. Od momentu zawieszenia Komornik nie podejmował żadnych działań.

W odpowiedzi Komornik  poinformował iż zawiesił postępowanie w związku ze zgonem dłużniczki. Wprowadzenie opłaty za umorzenie ma zmobilizować wierzyciela do działania.

Wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi w dniu 28 października 2019r.  Komornik Postanowieniem z dnia 13 lutego 2020r przekazał akta do Komornika Jolanty Morys. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2021r Komornik zawiesił postępowanie z uwagi na zgon dłużnika w dniu 4 października 2020r. na podstawie art. 819 kpc. Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021r umorzył postepowanie i obciążył wierzyciela opłatą 686,58  zł.

 

Wniosek  o miarkowanie opłaty również nie zasługuje na uwzględnienie. Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2018r o kosztach komorniczych weszły w życie od dnia 1 stycznia 2019r. W przedmiotowej sprawie opłata ta została ustalona w wysokości 150 zł.  Zgodnie z Art. 48. ustawy  o kosztach komorniczych dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów. W przypadku, o którym mowa w art. 29 albo art. 30, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może złożyć wierzyciel. Podstawą do zastosowania w/w przepisu są więc szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika, sytuacji majątkowej wierzyciela ( w tym przypadku) oraz wysokości jego dochodów.

W przedmiotowej sprawie wierzyciel nie wykazał by był w złej sytuacji majątkowej. Nie sposób również stwierdzić, że  nakład pracy Komornika był niewielki. Jak wynika z akt sprawy egzekucyjnej Komornik terminowo, rzetelnie podjął wszystkie czynności jakie powinien był podjąć w sprawie. Natomiast należy podkreślić, iż opłata egzekucyjna jest należnością Skarbu Państwa, a Komornika ma jedynie prowizje z tego tytułu. Obniżenie opłaty egzekucyjnej ma zaś  charakter wyjątkowy.

 

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-07-30 12:01:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 424/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-08-30 11:00:00

Sygn. akt I Co 424/21

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lipca 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 353

przeciwko dłużniczce Joannie Kuś

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Kupczyka w sprawie o sygn. akt Km 234/21

 

 

postanawia:

 

 1. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Joanny Kuś, ostatnio zamieszkałej w Zabrzu przy ulicy Częstochowskiej 4/7, kuratora w osobie adwokata Tomasza Kowalczyka;
 2. zobowiązać kuratora do składania co sześć miesięcy, począwszy od dnia 30 września 2021 roku pisemnych sprawozdań z czynności podjętych w związku z pełnieniem funkcji kuratora dla dłużniczki, której miejsce pobytu nie jest znane.

 

Opublikowano dnia: 2021-07-29 13:03:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 59 372
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry