Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 4353/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-18 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 czerwca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Wandzie Koladzie (Kolada), Marioli Koladzie (Kolada) i Monice Koladzie (Kolada)

o zapłatę

w przedmiocie sprostowania

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w rubrum postanowienia z dnia 29 marca 2018 roku dotyczącą oznaczenia sędziego referenta zasiadającego w składzie orzekającym w ten sposób, że zamiast „Referendarz sądowy Karina Kunc-Urbańczyk” wpisać poprawnie „SSR Agnieszka Monikowska-Biela”.

 

Oryginał dokumentu (pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-09-18 14:29:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 740/17 upr

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-06 07:00:00
POSTANOWIENIE
 
                                                                                              Dnia 5 czerwca 2018 roku
 
 
Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek
po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Provident Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
przeciwko Piotrowi Godlewskiemu (Godlewski)
o eksmisję
 
 
 
postanawia:
 
sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu wydanym w sprawie I C 740/17 upr w przedmiocie zawieszenie postępowania polegającą na błędnym wpisaniu daty jego wydania „04 sierpnia 2016 roku”  podczas gdy zostało ono sporządzone w dniu:
„04 sierpnia 2017 roku”.
 
Oryginał dokumentu - pobierz.
Opublikowano dnia: 2018-09-06 08:01:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 9/01

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

2018-08-03

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia
23 października 2001 roku, sygn. akt VII Ns 9/01, zezwolono wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta Zabrze działającemu jako Starosta Grodzki na złożenie
do depozytu sądowego kwoty 47.620,00 zł – stanowiącej należność za nabycie od uczestnika postępowania Pawła Banika prawa własności w 1/4 działek 2039/173, 2040/173, 2041/173, 2042/173, 2043/173 oraz 2044/173 objętych księgą wieczystą nr KW 8578 – i wydanie
jej uczestnikowi Pawłowi Banikowi lub jego spadkobiercom bez żadnych warunków.
Wnioskodawca wpłacił w tut. Sądzie do depozytu kwotę 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych i 00/100) zaksięgowaną pod pozycją 521/04 oraz kwotę 28.618,50 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych i 50/100) zaksięgowaną pod pozycją 498/09.
Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału VIII Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji.

Opublikowano dnia: 2018-08-09 12:47:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 743/08

Termin zakończenia publikacji: 2019-01-12 13:00:00

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu w sprawie o sygn. akt I Ns 743/08 w dniu 15 lipca 2008 roku wydał postanowienie o zezwoleniu dłużnikowi Bytomskiemu Zakładowi Usług Górniczych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.409,78 zł ( osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy ) należnej wierzycielowi tj. P.H.M.B. „Tatry” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu, zastrzegając, że kwota ta może być wydana na wniosek osób uprawnionych do reprezentowania podmiotowej spółki, bądź też osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, a także następcy prawnego spółki.

Wzywa się wierzycieli do odbioru złożonej do depozytu kwoty w ciągu trzech lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji.

 (pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-09 14:05:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 338/05

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-28 12:00:00

"Wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru ustanowionego zarządzeniem z dnia 12 maja 2015 roku depozytu po Janie Gawendzie, zmarłym w dniu 22 kwietnia 2005 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu, składającego się z kluczy do piwnicy przy ul. Damrota 62 w Zabrzu oraz środków pieniężnych w kwocie 14,57 zł - w terminie trzech lat od dnia doręczenia niniejszego zobowiązania. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa."

Opublikowano dnia: 2018-06-27 12:36:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 8/06

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-28 20:00:00

OGŁOSZENIE

      W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2006 roku sygn. akt VII Ns 8/06 zezwolono wnioskodawcy Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwot stanowiących należność z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Bielszowickiej i wypłacenia ich w kwocie 5.827,50 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 50/100 złotych) na rzecz Elzy Sebralla, bądź jej spadkobierców i 5.827,50 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 50/100 złotych) na rzecz Agnieszce Schild bądź jej spadkobierców, oraz w kwocie 5.827,50 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 50/100 złotych) na rzecz Marii Pasternok bądź jej spadkobierców, a także w kwocie 5.827,50 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 50/100 złotych) na rzecz Marii Podosek bądź jej spadkobierców, a nadto w kwocie 2.590,00 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych) na rzecz spadkobierców Gertrudy Nawrat, z zastrzeżeniem przedłożenia przez spadkobierców prawomocnych postanowień o stwierdzenie nabycia spadku.
     W oparciu o powyższe postanowienie wnioskodawca wpłacił w tutejszym Sądzie do depozytu znajdującego się pod poz 366/2006 kwotę 25.900,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset i 00/100 złotych).
     Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału VIII Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji i przejdzie na rzecz Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2018-06-27 07:11:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 18 863
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry