Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 377/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-01-05 11:00:00

Zabrze, 09 listopada 2020 roku

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

W oparciu o art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zarządzeniem
z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bytomskiej 97-105 w Zabrzu , prowadzonej w Sądzie Rejonowym
w Zabrzu pod sygn. akt I C 377/20, ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Sabiny Stawinogi kuratora procesowego w osobie Patrycji Groeger;.

Ogłasza się, że wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Opublikowano dnia: 2020-12-01 12:07:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 449/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-01-02 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

Zabrze, 27 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko dłużnikowi Bogumile Bik

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolantę Morys pod sygn. Km 1834/13

o świadczenie pieniężne

na skutek skargi wierzyciela na czynność komornika sądowego w postaci postanowienia z dnia 1 października 2020 roku

 

postanawia:

 

 • uchylić zaskarżone postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolanty Morys z dnia 1 października 2020 r. w zakresie punktów 2 i 5 i w tej części przekazać sprawę organowi egzekucyjnemu do ponownego rozstrzygnięcia;
 • oddalić skargę w pozostałej części;
 • oddalić wniosek o zawieszenie wykonania zaskarżonego postanowienia;
 • oddalić wniosek o obciążenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Jolanty Morys i następców prawnych dłużniczki kosztami postępowania skargowego;
 • zwrócić wierzycielowi (skarżącemu) ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zabrzu kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł tytułem nienależnie uiszczonej (w znaku opłaty sądowej) części opłaty od skargi.

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-12-01 10:02:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 580/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-30 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII C 580/20

 

POSTANOWIENIE

                                                                                             Dnia 27 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu

przeciwko Janowi Wyczislok, Bartłomiejowi Wyczislok, Barbarze Gierat

o eksmisję

postanawia

na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwrócić powodowi kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem nienależnie pobranej opłaty od pozwu zaksięgowanej pod pozycją 500055786066.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-11-30 14:23:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 506/12

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-28 09:00:00

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku depozytu po Piotrze Bartłomowiczu, zmarłym w dniu 5 maja 2012 roku w Zabrzu, synu Mariana i Kazimiery, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu, składającego się z teczki koloru czarnego wraz z dokumentami i zdjęciami - w terminie trzech lat od dnia doręczenia niniejszego zobowiązania. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2020-11-27 10:50:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4793/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 24 listopada 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Grzegorza Czebotara

przeciwko Łukaszowi Wachowiczowi

 

o zapłatę

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie w sprawie

 

Oryginał dokumentu-Pobierz 

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:49:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1983/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Piotra Szewczyka

przeciwko Krystianowi Krupie (Krupa)

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:42:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 969/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   24 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Gminę Miejską Kraków

przeciwko Marzena Jagieła

 

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:36:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 562/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   24 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Vectra S.A w Gdyni

 

przeciwko Roman Mirga

 

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:32:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 573/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   24 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa RK Recovery S.A z siedzibą w Warszawie

przeciwko Barbarze Paszko

 

o zapłatę

 

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:27:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 311/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   24 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Dominika Skuta

 

o zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:22:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2080/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 24 listopada 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Patrycji Golombek (poprzednio Werwińska)

 

o zapłatę

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie w sprawie

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:16:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2709/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 24 listopada 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Gminy Kraków

przeciwko Aleksandrze Koniecznej

o zapłatę

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie w sprawie

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:09:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2512/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 12:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 24.11.2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 listopad 2020r

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu Iwony Piórkowskiej

przeciwko Pawłowi Wieczorek

 

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-11-26 13:02:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3593/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   24 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Aleksandrze Jagodzińskiej

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-11-26 12:55:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 553/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-26 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   24 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Profi Credit Polska S.A. w Bielsku – Białej

przeciwko Iwonie Bartoszewicz

 

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-11-26 12:52:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 41 111
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry