Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Co 1457/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-24 10:00:00

OGŁOSZENIE

 

W oparciu o art. 802 k.p.c. postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 roku, w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Co 1457/19 z wniosku Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu, ustanowiono dla dłużnika Włodzimierza Komorowskiego, ostatnio zamieszkałego w Zabrzu przy ul. Aleksandra Fredry 14/3, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie adw. Mateusza Hańderka w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotra Weissa pod sygn. akt Km 2578/15 oraz Km 1756/16.

Kurator będzie reprezentował interesy dłużnika w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Opublikowano dnia: 2020-01-23 11:25:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 1457/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-24 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: asesor sądowy Anna Basiura Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

spraw egzekucyjnych z wniosku wierzyciela Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zabrzu

przeciwko dłużnikom Włodzimierzowi Komorowskiemu i Marzenie Komorowskiej

o świadczenie pieniężne

na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie dla dłużnika kuratora w trybie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 

 • ustanowić dla dłużnika Włodzimierza Komorowskiego, ostatnio zamieszkałego
  w Zabrzu przy ul. Aleksandra Fredry 14/3, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie adw. Mateusza Hańderka (Hańderek) w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
  w Zabrzu Piotra Weissa pod sygn. akt Km 2578/15 oraz Km 1756/16;
 • o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu, jak również na stronie internetowej tut. Sądu;
 • zobowiązać kuratora adw. Mateusza Hańderka do składania co sześć miesięcy pisemnych sprawozdań ze swych czynności – począwszy od dnia 15 marca 2020 roku.

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-01-23 11:18:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 150/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-24 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie  

przeciwko dłużnikowi Mariuszowi Kosiorz

przy udziale wierzyciela hipotecznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu, następcy prawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w Warszawie   

prowadzonych przez Adama Barańskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu w zakresie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00054727/8

 

 

postanawia:

 

na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. zmienić postanowienie z dnia 13 maja 2019 r. i uznać, że termin I licytacji z nieruchomości został odwołany wobec nieprawidłowego zawiadomienia wierzyciela hipotecznego.

 

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-23 11:02:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2764/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-24 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                          Zabrze, 20 grudnia 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny  w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu

przeciwko Mateuszowi Filuciakowi (Filuciak)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 sierpnia 2017 roku w stosunku do pozwanego Mateusza Filuciak,
 2. umorzyć postępowanie.

  

UZASADNIENIE

 

Powód złożył pozew o zapłatę przeciwko pozwanym. W sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże z uwagi na brak aktualnego adresu zamieszkania pozwanego Mateusza Filuciak nie doręczono mu nakazu zapłaty. Postanowieniem z dnia 12 października 2018 roku postępowanie w stosunku do pozwanego zostało zawieszone   na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Sąd zważył co następuje:

 

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Jednakże z przepisu art. 9 ust 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1469) wynika, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Skoro, w sprawie umorzenie postępowania możliwe było zgodnie z dotychczasowymi przepisami już w dniu 13 października 2019 r., należało zastosować przepisy w brzemieniu dotychczasowym i umorzyć postępowanie na tej podstawie.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu przed nowelizacją sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Biorąc pod uwagę podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że skuteczny wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie to umorzyć, na podstawie powołanych przepisów.

Podkreślić należy, że pogląd, zgodnie z którym wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. może okazać się skuteczny dopiero,                      gdy ustanie przeszkoda do nadania biegu sprawie, a innymi słowy – gdy powód dokona czynności, ze względu na którą postępowanie zostało zawieszone, został również wyrażony                    w uchwale SN z dnia 23 lutego 1982 r., III CZP 4/82, OSNPG 1982, nr 8–9, poz. 29.

 Nadto należało uchylić nakaz zapłaty w stosunku do pozwanego Mateusza Filuciaka. Zgodnie z art.5021 § 1 k.p.c. (w brzmieniu przed nowelizacją) jeżeli doręczenie nakazu zapłaty  nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Skoro w niniejszej sprawie powód nie wskazał aktualnego miejsca pobytu pozwanego                    i niemożliwe było doręczenie mu nakazu zapłaty, należało z urzędu uchylić nakaz zapłaty, o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Umorzenie postępowania obejmuje także postępowanie klauzulowe w stosunku    do pozwanego Mateusza Filuciak.

 

Oryginał do pobrania: pobierz 

 

 

Opublikowano dnia: 2020-01-23 10:48:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5852/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-23 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 2 stycznia 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie sędziego Bartosza Mainki

po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Dariuszowi Hermanowi (Herman)

o zapłatę

 

postanawia:

podjąć zawieszone postępowanie.

 

 

Oryginał  do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-23 10:40:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2126/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-24 09:00:00

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 9 stycznia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 9 stycznia 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku – Białej

przeciwko Izabeli Mizura

o zapłatę

 

postanawia:

  umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177  § 1 pkt 6 k.p.c.

 

 

Oryginał do pobrania:  pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-23 10:30:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 245/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-22 13:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Władysław Adamiak

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 24 maja 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-22 14:06:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 186/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-28 12:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 stycznia 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Finsano Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Wojciech Chmielarz

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 lutego 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 oryginał dokumentu- pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-01-22 13:44:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2784/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-22 12:00:00

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko: Mariusz Górski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 4 czerwca 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-22 13:31:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1396/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-22 12:00:00

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Marcin Krzyżanowki

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 11 czerwca 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-22 13:12:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2865/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-22 10:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Zabrze

przeciwko: Beata Guz (poprzednio Wiśniewskiej), Nikolas Hryniewicz, Wojciech Poraszewski

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie w stosunku do Beaty Guz oraz Nikolasowi Hryniewiczowi

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-22 11:41:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2636/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-22 10:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Katarzyna Janda

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-22 11:09:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2246/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-22 09:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Darii Jabłońskiej

o zapłatę

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-22 10:33:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1056/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-25 08:00:00

                                                          

Sygn. I C 1056/19

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                     Dnia 21 stycznia 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

SSR Agnieszka Monikowska-Biela

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 stycznia 2020 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa

 Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko

Mariuszowi Harke

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177§1 pkt 6 k.p.c.)

 

albowiem

pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania z dnia 18 grudnia 2019 roku.

 

Oryginał dokumentu - pobierz

 

 

 

Opublikowano dnia: 2020-01-22 09:47:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2829/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-22 08:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A w Luksemburgu

przeciwko Martynie Weingart

o zapłatę

postanawia:

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 9 października 2019 r.,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-01-22 09:42:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 30 435
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry