Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 4637/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-26 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Arturowi Woźniak

o zapłatę

postanawia:

 

 

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 14 listopada 2018 roku,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

oryginal dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 12:54:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 4346/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-26 12:00:00

Sygn. akt I Nc 4346/18

POSTANOWIENIE

 

                                                                                               Dnia 17 lipca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, I Wydział Cywilny,

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekrutytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Franciszkowi Papliński

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 października 2018 r. wydany w sprawie sygn. I Nc 4346/18;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie;
 3. oddalić wniosek z dnia 8.05.2019 r. o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności;

 

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 12:33:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 4281/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-26 12:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lipca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  15 lipca 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Centuris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

 

przeciwko Stanisławowi Lomper

 

 

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 4 października 2018r
 2. zawiesić postępowanie w sprawie

 

 

 oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 12:15:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2526/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-30 12:00:00

 POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 17 lipca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, I Wydział Cywilny,

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko Piotrowi Szkodowskiemu

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie,
 • oddalić wniosek z dnia 26 lutego 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 12:09:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 4225/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-26 11:00:00

Sygn. akt I Nc 4225/18

POSTANOWIENIE

 

                                                                                               Dnia 10 lipca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, I Wydział Cywilny,

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekrutyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Tomasz Karbowiak

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 października 2018 roku wydany w sprawie sygn. I Nc 4225/18;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

orygina dokumentu- pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 11:52:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1053/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-26 11:00:00

 

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                     Dnia 19 czerwca 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:

            Przewodnicząca:

SSR Magdalena Prochaczek     

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Teresie Biedzie (Bieda)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. odmówić podjęcia zawieszonego postępowania;
 2. zmienić podstawę zawieszenia na przepis art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 roku zawieszono postępowanie w sprawie
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. z uwagi niewskazania przez powoda aktualnego miejsca zamieszkania pozwanej. Powód w piśmie z dnia 9 stycznia 2019 roku wskazał adres pozwanej: ul. Ziołowa 43A, 40-635 Katowice i wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania.

            Korespondencja kierowana do pozwanej na wyżej wymieniony adres wróciła do Sądu podwójnie awizowana z informacją „zwrot, nie podjęto w terminie”. Po weryfikacji
w systemie PESEL2-SAD ustalono, że pozwana zmarła w dniu 22 sierpnia 2018 roku.

            Zgodnie z art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela..

            Biorąc powyższe pod uwagę na należało odmówić podjęcia zawieszonego postępowania i na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. zmienić podstawę zawieszenia.

 

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 11:36:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5035/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-24 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko Artur Piontek, Aleksandra Piontek

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie w stosunku do pozwanej Aleksandry Piontek,
 • oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w stosunku do pozwanej Aleksandry Piontek.

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 11:14:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4966/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-30 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 17 lipca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, I Wydział Cywilny,

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Adrianowi Gabrysiak

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 listopada 2018 r. wydany w sprawie sygn. I Nc 4966/18;
 1. zawiesić postępowanie w sprawie;
 2. oddalić wniosek z dnia 14.01.2019 r. o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-07-23 11:07:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1021/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-25 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                      Dnia 10 czerwca 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Machorowskiej

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 czerwca 2019 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Jesice Holewie

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Postanowieniem z dnia 19 października 2018 r. Sąd uchylił nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 marca 2018 r. oraz zawiesił postępowanie w sprawie w oparciu o treść art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Przyczyną zawieszenia postępowania było niewskazanie przez powoda aktualnego adresu pozwanej.

W piśmie z dnia 7 lutego 2019 r. powódka wniosła o podjęcie zawieszonego postępowania wskazując adres pozwanej: ul. Ks. Bolesława Domańskiego 2/10, 41-800 Zabrze. Korespondencja wraz z odpisem pozwu oraz z pozostałymi pismami procesowymi wniesionymi w toku sprawy, kierowana do pozwanej na ww. adres nie została skutecznie doręczona i powróciła do tut. Sądu z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie”.

Niewykonanie zobowiązania uniemożliwia nadanie sprawie dalszego, prawidłowego biegu i dlatego w oparciu o przepis art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 11:06:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 4293/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-26 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lipca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Katarzynie Mateckiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 08 października 2018 r.;
 2. zawiesić postępowanie.

 

 oryginał dokumentu -pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 10:58:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4875/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-30 10:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 17 lipca 2019 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Maksymilianowi Filipowskiemu

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 21 grudnia 2017 r.;
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 10:49:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5085/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-30 10:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 19 lipca 2019 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Monika Kulik

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 5 grudnia 2017 r.;
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 10:33:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3703/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-26 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

 

                                                                               Zabrze, 14 czerwca 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny  w składzie:

Przewodnicząca SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Tomasza Bachura i Marka Dybowskiego

przeciwko Wioletcie Szczepankowskiej (Szczepankowska)

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

na podst. art. 359 k.p.c. uchylić postanowienie z dnia 29 października 2018 roku                             o przekazaniu sprawy według właściwości.

 

 

 
 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny poucza, iż na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Oryginał weksla - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 10:31:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4726/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-30 10:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 19 lipca 2019 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Mariusz Kudzia

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 27 grudnia 2017 r.;
 • umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 10:24:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: Inc 4343/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-26 09:00:00

Sygn. akt I Nc 4343/18

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lipca 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie  

przeciwko Arkadiuszowi Oziemkowskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 04 października 2018 r.;
 2. zawiesić postępowanie.

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-07-23 09:51:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 24 816
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry