Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 2869/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-22 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Damiana Bojanek

przeciwko pozwanemu Dariuszowi Mazurek

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-17 12:00:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 195/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-19 11:00:00

                                                         

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                       Dnia 17 maja 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

SSR  Bartosz Mainka

 

 

    Protokolant:

stażysta  Marek Przygrodzki

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa

Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie

przeciwko Mariuszowi Kudzi (Kudzia)

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 par. 1 pkt 6 k.p.c.).

 

 

Oryginał do pobrania - do_pobrania

Opublikowano dnia: 2019-05-17 11:33:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1706/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-22 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 9 maja 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Patrycja Kuklińska

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-05-17 11:22:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 124/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-19 10:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                                                                        Dnia 6 maja 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

                   Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Lindorff I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie  

przeciwko Andrzejowi Holewa

o zapłatę 

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-17 11:03:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 26/18 upr

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-19 10:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

 

Zabrze, 30 kwietnia 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie :

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2019 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Rafałowi Kaczorowi (Kaczor)

o zapłatę

 

postanawia

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

 

 

oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-17 10:09:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4060/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-22 09:00:00

Postanowienie

                                                                                  Dnia 8 maja 2019 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Przemysław Mazur

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

oraz nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

 

postanawia

 1. oddalić wniosek powoda z dnia 1 kwietnia 2019 r. o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Przemysława Mazur,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie,
 3. oddalić wniosek powoda z dnia 27 lutego 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-17 10:05:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5749/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-22 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 maja 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przeciwko Weronice Kryś

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-17 09:42:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3065/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-21 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 15 maja 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Kornel Kot

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie,
 • oddalić wniosek z dnia 23 października 2017 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-16 12:46:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 3595/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-16 12:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 3595/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 29 marca 2019 roku

 

 

Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 roku w Zabrzu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko: Kamilowi Maciorkowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 Uzasadnienie

                  

                   Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku Referendarz sądowy zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie oparciu o art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała prawidłowego nr PESEL pozwanego wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

Zgodnie z dyspozycją art. 4971 § 3 k.p.c. czynności w postępowaniu upominawczym może wykonywać referendarz sądowy.

Mając na uwadze podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie niniejsze umorzyć.

 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-05-16 12:12:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 337/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-16 11:00:00
Sygn. akt VIII Nc 337/19
POSTANOWIENIE
                                                                         Dnia 21 marca 2019 roku

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu VIII Wydziale Cywilnym
Robert Zubek
po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu
przeciwko: Adamowi Florek i Marii Kudzia
o zapłatę
postanawia:
zawiesić z urzędu postępowanie w stosunku do pozwanej Marii Kudzia (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.);
 
 
                                                        UZASADNIENIE
Pozwem wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 30 sierpnia 2018r. powód domagał się od pozwanych zapłaty kwoty 6.512,17 zł. Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2018 roku, Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi.
Referendarz sądowy dokonał sprawdzenia adresu zamieszkania pozwanych w systemie PESEL-SAD, z którego wynika iż pozwana Maria Kudzia zmarła w dniu 17 marca 2019r., a więc po wniesieniu pozwu.
Na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c., Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmieci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawicielstwa. Stosownie do art. 174 § 2 k.p.c. w wypadkach wymienionych w § 1 pkt 1 zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń, które je spowodowały.
Referendarz sądowy, na podstawie cytowanych przepisów oraz art. 4971 § 3 k.p.c., w następstwie śmierci pozwanej Marii Kudzia w toku postępowania zawiesił postępowanie w stosunku do pozwanej Marii Kudzia.
 

 

 

 

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-05-16 11:21:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4608/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-21 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu

przeciwko Halinie Królikowskiej i Mieczysławowi Królikowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-16 09:44:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4388/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-20 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Joachimowi Rozek

o zapłatę

postanawia:

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 8 października 2018 roku,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-16 08:59:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5573/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-18 07:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 3 grudnia 2018 roku
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny
Magdalena Czakon
po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 r. w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
przeciwko Karolinie Dotzauer
o zapłatę
 
 
postanawia
 
zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-16 07:56:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 5179/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-15 11:00:00

 

 Sygn. akt:  VIII Nc 5179/17                                                                                                                                                                          Zabrze, dnia 13 maja 2019r.

 

                                                  P O S T A N O W I E N I E

 

 

 

Referendarz sądowy Marta Mędoń w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A.  

przeciwko Ireneuszowi Nieszczerzewskiemu

o zapłatę

                                                       postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie;
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 4 grudnia 2017;
 3. ustanowić dla pozwanego Ireneusza Nieszczerzewskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Łukasza Staniczka;
 4. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego Ireneusza Nieszczerzewskiego ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-05-15 11:48:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1554/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-19 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2019 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Brzezińskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-15 08:07:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 23 340
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry