Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 838/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-19 11:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 11 maja 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

SSR Daniel Gierak

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 maja 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa RK Recovery Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Jarosławowi Fliśnikowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-05-17 13:58:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 879/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-19 08:00:00

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W oparciu o treść art. 143 k.p.c. i art. 144 § 1-3 k.p.c. zarządzeniem z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie sygn. akt I C 879/20 z powództwa Cash Service 4 Home Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przeciwko Tomaszowi Kotarze o zapłatę ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tomasza Kotary kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zabrzu - Mariusza Gładczaka

 

            Ogłasza się, że pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-05-17 10:19:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 767/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-19 07:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 11 maja 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

SSR Daniel Gierak

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 maja 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Efficenter Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

przeciwko Krzysztofowi Kłyszowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie – art. 177 § 1 pkt 6 kpc.

 


1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-05-17 09:33:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 360/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-17 04:00:00

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzeniem z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze – Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu przy udziale Edmunda Bajka (Bajek)  o likwidację niepodjętego depozytu, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 360/20, ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Edmunda Bajka (Bajek) kuratora procesowego w osobie adw. Marty Franielczyk.

Ogłasza się, że wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Opublikowano dnia: 2021-05-17 07:20:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 7/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-17 04:00:00

                                                         

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                                          Dnia 14 maja 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

sędzia Bartosz Mainka

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 maja 2021 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku  Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu

z udziałem Pawła Szpotowskiego, Doroty Szpotowskiej

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

 

                                                                                                  Pouczenie

 

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-05-17 06:59:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2116/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Honesta Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko: Rafał Kropkowski

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
  1391 § 2 k.p.c.;
 2. zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 112,10 zł (sto dwanaście zł i 10/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu poniesionego przez powoda kosztu związanego z doręczeniem pozwu wraz z nakazem zapłaty przez Komornika sądowego;
 3. oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie

Opublikowano dnia: 2021-05-14 14:40:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1690/2021

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PROFI CREDIT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko: Tomasz Pawlos

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie

Opublikowano dnia: 2021-05-14 14:19:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1688/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PROFI CREDIT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko: Dariusz Zambrzycki

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania - pouczenie postanowienie

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-05-14 14:05:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1660/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PROFI CREDIT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko: Andrzej Miernicki

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-05-14 13:54:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: Inc 2043/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Marek Zimoch

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
  1391 § 2 k.p.c.;
 2. oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 30 listopada 2020 r.

 

 do pobrania -pouczenie postanowienie

Opublikowano dnia: 2021-05-14 13:40:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2224/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zabrzu

przeciwko: Rafał Zawiła, Grzegorz Didyk

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-05-14 13:32:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2067/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

przeciwko: Czesław Łechtański

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie

Opublikowano dnia: 2021-05-14 13:23:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2132/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EVEREST Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przeciwko: Chrystian Damec

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania -pouczenie postanowienie

Opublikowano dnia: 2021-05-14 13:12:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2223/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-14 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zabrzu

przeciwko: Jerzy Goman, Maria Goman

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

  do pobrania-pouczenie postanowienie

Opublikowano dnia: 2021-05-14 13:00:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: II K 216/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-07-13 11:30:00

Sygnatura akt: II K  216/21 (PR 2 Ds 1028.2020; PR 3 Ds 1011.2020)
Termin: 13 lipca 2021r. o godz. 09:00 sala 115


                               
ZAWIADOMIENIE
O TERMINIE rozprawy
                                    Sąd Rejonowy w Zabrzu II Wydział Karny zawiadamia o terminie rozprawy w sprawie oskarżonego Patryka Grabińskiego, oskarżonego Fabiana Myśliwego, która odbędzie się w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 09:00 sala 115 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul. 3-go Maja 21 pokrzywdzonych:

1. Annę Grochulską

2. Bartosza Jarząbek

3. Irenę Krawczyk

4. Jerzego Grochulskiego

5. Jarosława Bergman

6. Grzegorza Bergman

7. Tomasza Ulatowskiego

8. Marcina Skalskiego

9. Henryka Kowal

10. Iwonę Banach

11. Sabinę Kisiel - Mucke

12. Eugeniusza Babiarz

13. Marcina Kalamaszek

14. Konrada Kozera

15. Franciszka Bryl

16. Cecylię Kubicką

17. Sebastiana Borowskiego

18. Józefa Kubickiego

19. Włodzimierza Kazanowskiego

20. Izabelę Woronicz

21. Ryszarda Songin

22. Ewę Pułtorak

23. Anetę Uracz

24. Michała Łakomy

25. Karolinę Rachel

26. Krystynę Romuzga

27. Beatę Krzywoń

28. Mariannę Cencek

29. Pawła Sznajder

30. Grażynę Foltyn

31. Piotra Libertowskiego

32. Marka Budnik

33. Iwonę Żurek

34. Marcina Kusz

35. Jana Paluszek

36. Agnieszkę Leskow

37. Sylwię Pyrkiewicz

38. Izabelę Czampiel

39. Tomasza Lesniewskiego

40. Ewę Juretzki

41. Ewę Kosińską

42. Bożenę Żołnierczyk

43. Krzysztofa Malinowskiego

44. Seweryna Ogrockiego

45. Halinę Opałkę

46. Alana Krystek

47. Józefa Hatała

48. Tomasza Godzwon

49. Przemysława Schunke

 Obecność nieobowiązkowa.


Na zarządzenie Sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu:
Protokolant Anna Stanowska


Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie §21 ust. 4 zarzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.   POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO
W POSTĘPOWANIU KARNYM

Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1)1). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52).
W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu  rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1). W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:
1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie.        W zależności od wyniku procesu kosztami wynajęcia pełnomocnika może zostać obciążony oskarżony (art. 627-629). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88).
2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także - w razie potrzeby - jeżeli jest on głuchy lub niemy (art. 204 § 1 i 2).
3. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania (śledztwa lub dochodzenia) oraz złożenia zażalenia na bezczynność organu, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, 1a i 3, art. 325a § 2)
4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie świadka,  uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1 i art. 325a § 2). Jeśli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd. Wniosek taki może zgłosić również prokuratorowi (art. 316 § 3).
5. Prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie, np. w przesłuchaniu świadka. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 315 i art. 316). Na żądanie należy dopuścić pokrzywdzonego do udziału również w innych czynnościach (art. 317 § 1). W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczania do udziału w czynności ze względu na dobro postępowania (art. 316 § 1 i art. 317 § 2). Pokrzywdzony wezwany do osobistego stawiennictwa może usprawiedliwić swoją nieobecność spowodowaną chorobą tylko przedstawiając  zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest w tym wypadku niewystarczające (art. 117 § 2a).
6. Prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318).
7. Prawo dostępu do akt sprawy, w tym do przeglądania akt oraz samodzielnego sporządzania z nich odpisów i kopii  (art. 156 § 1). Pokrzywdzony może też odpłatnie uzyskać odpisy i kopie z akt sprawy (art. 156 § 2). Można odmówić  dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).
8. Prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia. Wniosek należy złożyć w terminie 3 dni od  daty końcowego zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania (art. 321 § 5)
9. Prwo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się  z podejrzanym i ewentualnego uzgodnienia naprawienia szkody (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. poz. 553, z późn. zm.).
10. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a).
11. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego (art. 253 § 3).
12. Prawo złożenia zażalenia na postanowienia i zarządzenia w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 459) oraz na inne czynności naruszające jego prawa (art. 302 § 2).
13. Prawo złożenia wniosku o otrzymanie informacji o zarzutach wobec oskarżonego oraz o dacie i miejscu rozprawy albo posiedzenia sądu, podczas którego może dojść do umorzenia postępowania, warunkowego umorzenia postępowania  albo skazania oskarżonego bez przeprowadzania rozprawy (art. 337a).
14. Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może się ubiegać o państwową kompensatę na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325).
15. Informacje dotyczące miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonego nie są ujawniane w aktach sprawy.  Zamieszcza się je w odrębnym załączniku wyłącznie do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148a).
16. W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, mogą oni otrzymać ochronę  Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki, mogą oni otrzymać ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1-17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015 r. poz. 21).
17. Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. poz. 557, z późn. zm.).
18. Jeżeli sprawcy zakazano zbliżania się lub kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz ten, na wniosek pokrzywdzonego, może być wykonywany także w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w - art. 611wc).
Pokrzywdzony jest obowiązany:
1)   poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli od stanu jego zdrowia zależy karalność czynu (art. 192 § 1);
2)   wskazać adresata (tzn. osobę lub instytucję z danymi adresowymi) dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą;
w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresata może  również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);
3)   podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie (tymczasowego aresztowania, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbycia kary);  w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone,a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lubapelacji z powodu upływu terminów (art. 139).
1.    Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego, wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, Sąd może na jego wniosek wyznaczyć mu obrońcę z urzędu (art. 387 § 1 k.p.k.).
2.    Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 § 2 k.p.k.). Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 § 3 k.p.k.).
3.    Sąd przychylając się do wniosku może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.
4.    Jeżeli wniosek zostanie złożony przez rozpoczęciem rozprawy, Sąd rozpozna go na rozprawie.  

_______
1)  Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.).


REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO I POUFNOŚĆ
Treść obowiązku informacyjnego Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy ul.  3 Maja 21 , 41-800 Zabrze, w zakresie przetwarzania danych osobowych jest udostępniona w budynku Sądu oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.zabrze.sr.gov.pl/  . Jeśli Pan/ Pani nie ma dostępu do Internetu , treść obowiązku informacyjnego w formie papierowej można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów tut. Sądu.
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem , bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi , usunąć wiadomość oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w jakiejkolwiek formie.

Opublikowano dnia: 2021-05-14 12:50:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 51 830
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry