Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 244/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-05-01 07:00:00

 OGŁOSZENIE

 

                W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, pod sygn. akt I Ns 244/17, toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy udziale Arkadiusza Nawrata (Nawrat) i Gregora Gnidy (Gnida) o stwierdzenie nabycia spadku po Sylwii Nawrat z domu Magner, córce Franciszka i Agnieszki z domu Orzeł, urodzonej w dniu 26 stycznia 1936 roku w Zabrzu, zmarłej w dniu 19 lipca 2015 roku w Tarnowskich Górach, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.

                Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2020-03-31 09:42:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3210/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-25 12:00:00

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2020r

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alior Bank S.A w Warszawie

przeciwko Mirosław Grabietz

 

o zapłatę

zarządza:

1.ustanowić dla pozwanego Mirosława Grabietz, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Łukasza Staniczka

 1. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-25 13:11:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1892/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-19 06:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                       Dnia 4 lutego 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A w Warszawie

przeciwko Michałowi Chrzanowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

Oryginały dokumentów-Pobierz

                                 -Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-03-19 08:04:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2422/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-18 08:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 16marca 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni

 

 

przeciwko Ewelinie Słowińskiej

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 7 czerwca 2018r
 3. umorzyć postępowanie w sprawie

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-18 09:16:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2420/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-18 08:00:00

Pismo procesowe powoda

 

Działając w imieniu i na rzecz powoda, wobec niemożliwości ustalenia adresu zamieszkania pozwanego Piotra Zmudzińskiego oświadczam, iż cofam pozew wobec niego wraz z zrzeczeniem się roszczenia. Jednocześnie podtrzymuję pozew przeciwko pozwanej Annie Zmudzińskiej.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-18 09:04:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1561/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-17 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 9 marca 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Invinion Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach

przeciwko Ewie Kowalik (poprzednio Kardas)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-17 10:39:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1720/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-17 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 9 marca 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Michałowi Skrzyńskiemu (Skrzyński)

o zapłatę

postanawia:

 

 

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 6 czerwca 2019 roku,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-17 10:33:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1817/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-17 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

Zabrze, 13 marca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydział I Cywilny,

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2020 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Grzegorz Czebotar

przeciwko Marcin Słomczyński

o zapłatę

 

postanawia

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-17 10:18:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 4050/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-13 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 4050/17
POSTANOWIENIE
                                                                                                 Dnia 25 lutego 2020r.
Referendarz sądowy Barbara Kula – Zych
w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020r. w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa  easyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przeciwko Marcie Szumlas
o zapłatę
postanawia:
umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).
 
Uzasadnienie
 
 Postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 roku referendarz sądowy uchylił postanowienie z dnia 18 września 2017r. i zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu pozwanego, wobec czego sprawie nie można było nadać prawidłowego biegu.
 Zgodnie z art. 9 ust. 5  pkt 1 ustawy z dnia 4.07.19r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1469) w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.
 Mając na uwadze podstawę zawieszenia postępowania oraz fakt, że wniosek
o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu, należało postępowanie umorzyć.
 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-03-13 15:00:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2133/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-13 13:00:00

 

ZARZĄDZENIE

Dnia 10 marca 2020r

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020r w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Alior Bank S.A. w Warszawie

przeciwko Justynie Zielińskiej

 

 

o zapłatę

zarządza:

1.ustanowić dla pozwanej Justyny Zielińskiej , której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Andrzeja Ulatowskiego

2.o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

 

 

Opublikowano dnia: 2020-03-13 14:20:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 1738/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-14 12:00:00

­Sygn. akt I Co 1738/19

 

POSTANOWIENIE

                                                                                             

Dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko dłużnikowi Marianna Binkowska

ze skargi wierzyciela Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Kupczyka w sprawie egzekucyjnej Km 305/18

 

postanawia:

 

odrzucić skargę.

 

pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-13 14:02:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3517/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-13 11:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 10 marca 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedziba w Warszawie

przeciwko Małgorzacie Wiencek

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 2. umorzyć postępowanie w sprawie,
 3. zwrócić powodowi kwotę 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu opłaty od pozwu, z kwoty uiszczonej przelewem i zaksięgowanej pod pozycją 500055654953.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-13 12:51:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4098/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-13 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                                    Dnia 10 marca 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą Warszawa

przeciwko: Ryszard Grusiecki

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 16 listopada 2017 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-13 08:48:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2592/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-13 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 5 marca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Katarzyna Pilna

przeciwko Maciejowi Jankiewiczowi

 

 

o zapłatę

 

 

postanawia

 

 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 30 sierpnia 2019r
 • zawiesić postępowanie

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-13 08:36:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: i Nc 2890/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-13 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 5 marca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gmina Miejska Zabrze

przeciwko Kamil Arażnik, Patrycja Widera (poprzednio Ciechanowska)

o zapłatę

 

 

postanawia

 

 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 10 października 2019r w stosunku do Kamili Arażnik
 • zawiesić postępowanie w stosunku do Kamili Arażnik

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-13 08:26:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 33 064
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry