Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 1384/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 14:00:00
POSTANOWIENIE
                                                                                       Dnia 22 marca 2018 roku
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny
Karina Kunc-Urbańczyk
po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa KGPN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
przeciwko Tatianie Łukowskiej
o zapłatę
postanawia:
 1. z urzędu uchylić nakaz zapłaty z dnia 31 maja 2017 roku na podstawie art. 5021 § 1 k.p.c., ze względu na to, że miejsce pobytu strony pozwanej nie jest znane;
 2. umorzyć postępowanie;
 3. oddalić wniosek o zwrot opłaty sądowej od pozwu.

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2018-05-22 14:20:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1220/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 maja 2018 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ireny Łukomskiej (Łukomska) 

przy udziale Rafała Łakomskiego (Rafaela Lakomskiego)

o stwierdzenie nabycia spadku

w przedmiocie przyznania wynagrodzenia tłumaczowi przysięgłemu

 

postanawia:

 1. przyznać tłumaczowi przysięgłemu mgr Gabrieli Christ wynagrodzenie w kwocie 60,00 (sześćdziesiąt i 00/100) złotych za sporządzenie tłumaczenia w niniejszej sprawie;
 2. polecić Oddziałowi Finansowemu tutejszego Sądu, aby wypłacił tłumaczowi przysięgłemu mgr Gabrieli Christ kwotę 60,00 (sześćdziesiąt i 00/100) złotych z pozycji sum na zlecenie nr 500017230628.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:29:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1763/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” z siedzibą w Zabrzu

przeciwko Adrianowi Gabrysiakowi (Gabrysiak) i Damianowi Bryłce (Bryłka)

 

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie względem pozwanego Adriana Gabrysiaka.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:23:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 2102/17 upr.

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

POSTANOWIENIE

 Dnia 30 kwietnia 2018 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Intrum Iustitia Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Waldemarowi Iwanowskiemu (Iwanowski)

o zapłatę

 postanawia:

 zawiesić postępowanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:20:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 880/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

O G Ł O S Z E N I E

 

W oparciu o art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. postanowieniem z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu przeciwko Monice Kwiek o zapłatę, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I C 880/17 ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Grzegorza Adamioka.

 

Ogłasza się, że pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:18:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 868/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

O G Ł O S Z E N I E

 

W oparciu o art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. postanowieniem z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu przeciwko Romanowi Borkowskiemu o zapłatę, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I C 868/17 ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Grzegorza Adamioka.

 

Ogłasza się, że pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:17:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1099/09

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2018 roku
sprawy z wniosku Marianny Smolarczyk
z udziałem Elżbiety Badury, Jadwigi Szczepanowskiej, Emila Gaidzika,                    Moniki Smolarczyk, Doroty Bąk, Brygidy Baranek, Teresy Świerc,                    Magdaleny Kulanek, Izabeli Zdebskiej
o stwierdzenie nabycia spadku
 

postanawia

u m o r z y ć   p o s t ę p o w a n i e .

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:16:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1110/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

POSTANOWIENIE
 

Dnia 17 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący SSR Bartosz Mainka
po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Haliny Kopiczko
przy udziale Zofii Rybakowicz, Krystyny Jeglińskiej, Józefa Kopiczki, Stanisława Kopiczki, Ryszarda Kopiczki, Teresy Opanowskiej, Mariana Kopiczki, Grzegorza Kopiczki, Eweliny Szczeciny i Kacpra Jakuba Kopiczki
o podział majątku wspólnego i dział spadku

postanawia:


zawiesić postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:11:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 2008/16 upr.

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                          Dnia 20 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa

 OPTIMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku

przeciwko

Janinie Kopczyńskiej

O zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.)

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:09:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 689/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 8 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 marca 2018 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku

Jana Fili

z udziałem

 J&G Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Zabrzu

o wyjawienie majątku

 

postanawia:

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:07:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1980/16 upr.

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 09:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 Dnia 20 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa

 Debt Trading Partners spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Warszawie

przeciwko

Marianowi Lipokowi

o zapłatę

 

postanawia:

 umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.)

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:05:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5341/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Kazimierzowi Erkiertowi (Erkiert)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. umorzyć postępowanie,
 2. zwrócić powodowi kwotę 30 (trzydzieści) złotych uiszczoną tytułem opłaty od pozwu, zaksięgowanej na koncie sum budżetowych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 09:00:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1884/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 08:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                          Dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Piotra Szewczyka (Szewczyk)

przeciwko Tomaszowi Kunickiemu (Kunicki)

o zapłatę

 

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 9 czerwca 2017 roku, wydany w sprawie sygn. akt I Nc 1884/17;
 2. oddalić wniosek powoda o nadaniu nakazowi zapłaty z dnia 9 czerwca 2017 roku klauzuli wykonalności;
 3. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 08:55:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1083/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 08:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia  20 kwietnia 2018 roku

                                                                                             

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny w składzie

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Zabrzu

na skutek pozwu wniesionego w dniu 16 lutego 2018 roku

przez easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Radosławowi Doniec

o zapłatę

 

postanawia:

 1. odrzucić pozew;
 2. zwrócić powodowi kwotę 30,00 zł (trzydzieści i 00/100) uiszczoną tytułem opłaty od pozwu z pozycji 500027135459;
 3. zwrócić powodowi kwotę 6,00 zł (sześć i 00/100) uiszczoną tytułem opłaty za wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności z pozycji 500027135668.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 08:31:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4449/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-25 08:00:00

POSTANOWIENIE

        Dnia 19 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Daniela Gieraka

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko Tomaszowi Kotkowiczowi (Kotkowicz)

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Nc 4449/17;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-05-22 08:28:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 15 790
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry