Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 699/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-19 14:00:00

                                                          

Sygn. I C 699/19

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 18 września 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:

 

            Przewodniczący:

sędzia  Bartosz Mainka

 

 

    Protokolant:

stażysta  Marek Przygrodzki

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2019 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa CREDITSTAR POLAND Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Martynie Kuli (Kula)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie (art. 177 par. 1 pkt 6 k.p.c.).

 

 

 

 Oryginał: pobierz

 

 

 

 

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Opublikowano dnia: 2019-09-18 14:32:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 705/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-19 13:00:00

Sygn. akt I C 705/19

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                   Dnia 18 września 2019 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:

 

            Przewodniczący:

sędzia  Bartosz Mainka

 

 

    Protokolant:

stażysta  Marek Przygrodzki

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2019 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Alektum Capital II z siedzibą w Zug (Szwajcaria)

przeciwko Danielowi Wallonowi (Wallon)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie (art. 177 par. 1 pkt 6 k.p.c.).

 

 

 

Oryginał: pobierz

 

 

 

 

 

 

                                                      Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Opublikowano dnia: 2019-09-18 13:46:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc4421/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-22 11:00:00

Sygn. akt I Nc 4421/17

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 17 września 2019r

Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019r.

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Fortunato Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

 

przeciwko Cecylii Laubach

 

 

o zapłatę

 

 

postanawia

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 grudnia 2017r.
 2. umorzyć postępowanie w sprawie,

 

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-18 11:49:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 48/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-19 11:00:00

OGŁOSZENIE

 

                W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, pod sygn. akt I Ns 48/19, toczy się sprawa
z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy udziale Marka Jacaka (Jacak), Mileny Jacak, Nadii Jacak, Mirosława Jacaka (Jacak) o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Krystynie Jacak z domu Lasek, córce Zygmunta i Czesławy
z domu Barczyńska, urodzonej w dniu 7 grudnia 1962 roku w Zabrzu, zmarłej w dniu 6 maja 2016 roku w Orzeszu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.

                Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2019-09-18 11:13:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 126/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-19 10:00:00

OGŁOSZENIE

 

                W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, pod sygn. akt I Ns 126/19, toczy się sprawa
z wniosku Bronisława Trojana o stwierdzenie nabycia spadku po Róży Marii Trojan z domu Schfer, córce Wilhelma i Gertrudy z domu Gronkowska, urodzonej w dniu 12 października 1933 roku w Rudzie Śląskiej, zmarłej w dniu 22 lutego 2017 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.

                Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2019-09-18 10:46:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 217/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-19 08:00:00

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 217/19 toczy się sprawa
z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po Janie Böhm,
nr PESEL 36052405913, zmarłym w dniu 22 marca 2012 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej 48/1.

            W dniu 11 września 2019 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Opublikowano dnia: 2019-09-18 08:48:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 4201/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-21 13:00:00

Sygn. akt I Nc 4201/17

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 16 września 2019r

Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019r.

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Macieja Paweli (Pawela), Magdaleny Pawela

przeciwko Ryszardowi Bieleckiemu

 

o zapłatę

 

 

postanawia

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 31 października 2017r.
 2. umorzyć postępowanie w sprawie,

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-17 13:42:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2871/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-21 13:00:00

Sygn. I Nc 2871/18

 

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Henryka Guz

nakazuje pozwanemu Kazimierzowi Lempa

 

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

oryginał  dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-17 13:24:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1041/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-21 13:00:00

Sygn. akt I Nc 1041/18

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 16 września 2019r

Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019r.

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Kamilowi Kwiecińskiemu (Kwieciński)

o zapłatę

 

 

postanawia

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 marca 2018r.
 2. umorzyć postępowanie w sprawie,

 

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-17 13:03:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 5530/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-21 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 16 września 2019 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Becie Białek 

o zapłatę

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

Orygnał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-17 12:46:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4625/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-17 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 13 września 2019 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Żaneta Romaniuk

o zapłatę

postanawia

 • zawiesić postępowanie w sprawie,
 • oddalić wniosek z dnia 8 stycznia 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

 

 

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-17 12:46:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1668/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-17 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Piotrowi Godlewskiemu

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie

 

 

 

 

 

oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-17 12:36:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1607/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-21 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Monice Zachariasz

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-17 12:33:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 3869/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-17 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Kancelaria Medius S.A. w Krakowie

przeciwko Weronice Kozłowskiej

o zapłatę

postanawia:

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 22 października 2018 roku,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-09-17 12:31:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 4282/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-10-21 11:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 16 września 2019r

Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019r.

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Jesice Gebel

o zapłatę

postanawia

 1. podjąć zawieszone postępowanie,

 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 marca 2018r.

 3. umorzyć postępowanie w sprawie

 

oryginał dokumentu - pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-09-17 12:03:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 26 331
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry