Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Co 365/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 11:00:00

Sygnatura akt I Co 365/21

 

POSTANOWIENIE

Dnia 10 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

z udziałem dłużnika: Maria Buchta

o świadczenie pieniężne

na skutek skargi wierzyciela na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdy z dnia 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt Km 5260/18 .

 

postanawia

 

odrzucić skargę.

 

Uzasadnienie

W dniu 27 kwietnia 2021 roku skarżący wniósł skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdę polegającą na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, tj. postanowienie z dnia 12 kwietnia 2021 r., wydane w sprawie o sygn. akt Km 5260/18 (poprzednio Km 611/18).

Zarządzeniem z dnia 20 maja 2021 r., doręczonym pełnomocnikowi wierzyciela dnia 9 czerwca 2021 r., strona skarżąca została wezwana do uiszczenia opłaty od skargi w wysokości 100,00 zł oraz do przedłożenia odpisu skargi, a to w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi.

Wskazać należy, iż do dnia dzisiejszego skarżąca nie uiściła opłaty od skargi. Termin do uiszczenia opłaty upłynął z dniem 17 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 7673 k.p.c. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie.

Skarżąca mimo prawidłowego wezwania nie uiściła od skargi na czynność komornika sądowego należnej opłaty, w związku z czym wniesioną skargę należało odrzucić na podstawie art. 7673 k.p.c.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-30 13:54:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 336/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 11:00:00

Sygn. akt I Co 336/21

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lipca 2021 roku

Referendarz sądowy Radosław Kminikowski 

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej

z wniosku wierzyciela BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni

z udziałem dłużnika Jolanty Łużna

o świadczenie pieniężne

na skutek skargi Wierzyciela na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Kupczyka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie Km 993/20

 

postanawia:

 

 1. oddalić skargę;
 2. oddalić wniosek o zasądzenie od Komornika kosztów postępowania skargowego.

 
 

Uzasadnienie

W dniu 4 maja 2021 r. wierzyciel BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni wniósł skargę na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Kupczyka z dnia 19 kwietnia 2021 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, domagając się uchylenia postanowienia oraz zasądzenia od Komornika kosztów postępowania. W uzasadnieniu wyjaśnił, że Komornik z urzędu powinien podjąć czynności zmierzające do ustalenia majątku Dłużnika oraz złożenia przez niego wykazu, a w przypadku jego bierności winien nałożyć grzywnę.                        Wierzyciel dodał, że Komornik nie mógł prawidłowo ocenić czy istnieją podstawy do umorzenia postępowania zgodnie z art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., gdyż nie przeprowadził wszystkich czynności pozwalający ustalić faktyczną sytuację majątkową Dłużnika oraz pozostawił bez rozpoznania wnioski Wierzyciela z marca 2021 r.

W uzasadnieniu zaskarżonej czynności Komornik wyjaśnił, że nie zostały spełnione przesłanki zobowiązujące do obligatoryjnego wysłuchania Wierzyciela przed wydaniem orzeczenia umarzającego postępowanie. Organ egzekucyjny poczynił ustalenia co do składu majątkowego Dłużnika i ustalił, że jego stan nie pozwala nawet na pokrycie kosztów postępowania. Natomiast obszerne wnioski zawarte w piśmie Wierzyciela wykraczają poza zakres czynności przewidziany w art. 761 § 1 k.p.c., dlatego Komornik wezwał go do uiszczenia opłaty za poszukiwanie majątku.

Referendarz sądowy ustalił, co następuje:

W dniu 30 października 2020 r. do Kancelarii wpłynął wniosek egzekucyjny, w którym BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni wskazał sposoby egzekucji (z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno – rentowych, z rachunków bankowych, z wierzytelności, z innych prac majątkowych, z ruchomości , z nieruchomości, z majątku i środków pieniężnych) oraz wniósł o odebranie od Dłużnika wykazu majątku, zastrzegając jednocześnie, że nie zleca poszukiwania majątku.

Komornik wystąpił z zapytaniem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ZUS, rejestru rachunków bankowych OGNIVO oraz dokonał zajęcia wierzytelności  z tytułu nadpłaty, podatku dochodowego oraz zwrotu podatku VAT. 

Komornik ustalił, że Dłużnik nie pracuje, nie pobiera świadczeń emerytalno – rentowych, nie posiada nieruchomości.

Wierzyciel pismem z dnia 12 marca 2021 r. wniósł o przeprowadzenie szeregu czynności. W odpowiedzi Komornik pismem z dnia 31 marca 2021r. wezwał go do uiszczenia opłaty za poszukiwanie majątku.

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r. Komornik Sądowy Marcin Kupczyk umorzył postępowanie na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., ustalił koszty postępowania na kwotę 222,85 zł, wezwał Wierzyciela do zapłaty kosztów postępowania w kwocie 174,20 zł w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia (pkt 3), ustalił koszty zastępstwa procesowego na kwotę 67,50 zł (pkt 4) oraz orzekł o obowiązku zwrotu przez Dłużnika na rzecz Wierzyciela poniesionych kosztów postępowania (pkt 5).

            Referendarz zważył co następuje.    

            Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

            Komornik Sądowy umorzył postępowanie na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. Zgodnie z przywołanym przepisem postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Komornik podjął dostateczne czynności zmierzające do ustalenia majątku Dłużnika.                            Wyczerpując podstawowe źródła pozyskania informacji ustalił, że Dłużnik nie posiada stałego dochodu, oszczędności ani nieruchomości.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 8011 § 2 k.p.c. komornik może ukarać dłużnika grzywą, jeżeli bez usprawiedliwienia nie złoży wykazu majątku. Sankcja nałożenia grzywny ma jednak charakter fakultatywny i jej zastosowanie zależy wyłącznie od woli organu egzekucyjnego. Komornik powinien uwzględnić dotychczasowy przebieg postępowania i celowość nałożenia grzywny w przypadku prognozowanej bezskuteczności egzekucji, gdyż niezapłacone grzywny ulegają umorzeniu wraz z wydaniem postanowiona o umorzeniu postępowania (art. 8011 k.p.c. w zw. z art. 916 k.p.c.).

            Komornik w uzasadnieniu czynności podkreślił również, że obszerność i złożoność wniosków daleko wykracza poza zakres podstawowych czynności komorniczych określonych w art. 761 § 1 pkt 1 – 6 k.p.c. Należy zaznaczyć, że organ egzekucyjny nie jest zobligowany do realizacji wszelkich wniosków Wierzyciela, gdyż powinien ocenić je najpierw pod względem legalności i celowości, bowiem prawo wierzyciela do dysponowania postępowaniem egzekucyjnym doznaje ograniczeń, chociażby poprzez zakaz szykany dłużnika oraz niecelowego zwiększania kosztów postępowania np. o koszty doręczeń korespondencji. Po takiej ocenie Komornik słusznie wezwał Wierzyciela do uiszczenia opłaty za poszukiwanie majątku, mimo wyraźnego zastrzeżenia poczynionego we wniosku egzekucyjnym. Przy braku reakcji Wierzyciela i spełnieniu przesłanki bezskuteczności egzekucji Komornik prawidłowo umorzył postępowanie. Zgodnie z dyspozycją art. 801 § 3 k.p.c. wnioski Wierzyciela powinny wprawdzie zostać oddalone postanowieniem organu egzekucyjnego, jednak dostrzeżona nieprawidłowość nie wpłynęła istotnie na wynik postępowania i nie zmieniłaby charakteru decyzji kończącej postępowanie.

Wobec powyższego na podstawie art. 7672 k.p.c. referendarz sądowy postanowił jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

            Zgodnie z art. 767 § 6 k.p.c. w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez Komornika, Sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skarg.

            Wobec oddalenia skargi referendarz oddalił również wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-30 13:40:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 443/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 11:00:00

Sygn. akt I Co 443/21

POSTANOWIENIE

                                                                                                                 

Dnia 14 lipca 2021r

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST IV Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni

przeciwko dłużnikowi Dawid Kaczmarczyk

ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  Tomasza Dziagacz w sprawie egzekucyjnej Km 1595/20

postanawia:

 

 1. oddalić skargę.
 2. oddalić wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel wniósł skargę na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu  w sprawie egzekucyjnej Km 1595/20  zaskarżając postanowienie Komornika z dnia 11 maja 2021 w przedmiocie umorzenia postępowania i ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel wskazał iż komornik nie wyczerpał wszystkich możliwości w zakresie  wyegzekwowania wierzytelności. Umorzenie postępowania  nastąpiło przedwcześnie. Komornik nie ustalił rzeczywistej wartości majątku dłużnika, wiec nie mógł stwierdzić czy majątek dłużnika pozwala na zaspokojenie wierzyciela.  Komornik z urzędu ma obowiązek podjąć czynności zmierzające do ustalenia majątku dłużnika oraz wezwać go do złożenia wykazu majątku. Komornik ma możliwość nałożyć grzywnę na dłużnika, który takiego wykazu nie chce złożyć a nawet wystąpić do Sadu o jego doprowadzenie. Nadto Komornik nie wysłuchał wierzyciela przed umorzeniem postępowania, pomimo iż ten o to wnosił oraz nie uwzględnił pisma wierzyciela z października 2020r.

 

W odpowiedzi na skargę Komornik sądowy podał, że wnosi o oddalenie skargi w całości jako oczywiście bezzasadnej. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nie zachodziły również w sprawie przesłanki do obligatoryjnego  wysłuchania wierzyciela. Komornik ustalił majątek dłużnika z wszelkich dostępnych źródeł i nie ustalono majątku pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku.

 

Referendarz Sądowy ustalił co następuje:

 

Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w dniu 26 marca 2020 r. Wierzyciel wskazał sposoby egzekucji zastrzegając, lecz  nie zlecił w pierwotnym wniosku  poszukiwania majątku. Komornik prowadził sprawę zgodnie z wnioskiem. Dłużnik  nie podejmował korespondencji w toku postępowania. Jak wynika z bazy pesel sad dłużnik posiada stałe miejsce zamieszkania . Komornik dokonał zajęcia wierzytelności Dłużnika z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku oraz wezwał dłużnika do złożenia wykazu majątku, złożył zapytania w systemie ognivo. Komornik ustalił również, że Dłużnik nie posiada nieruchomości, pojazdów mechanicznych . Dłużnik pracuje, lecz wynagrodzenie już podlega zajęciu na rzecz 4 innych komorników. Postanowieniem z dnia 11 maja 2021r Komornik umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji i ustalił koszty tegoż postępowania.

 

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

 

Skarga  nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 824. § 1 pkt 3 kpc postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu  jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nadto zgodnie z art. 801 kpc.  jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu:

1)   ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;

2)   wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników majątku dłużnika i podjęcia czynności przewidzianych w § 1 pkt 1 oraz odebrania od dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych, komornik wysłucha wierzyciela w sposób przewidziany w art. 827 § 1. W takim przypadku warunkiem żądania przez wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika ( art. 801 §  3 kpc)

 

Komornik jest związany wnioskiem wierzyciela co do sposobu prowadzenia egzekucji . Jak wynika z treści  akt komorniczych Komornik wykonał wszystkie czynności zlecone przez wierzyciela. Wszelkimi dostępnymi sposobami starał się ustalić stan majątku dłużnika. Wierzyciel nie zlecił komornikowi poszukiwania majątku. I  nie uiścił opłaty od poszukiwania majątku. Nie można zatem uznać iż komornik przedwcześnie umorzył postępowanie wobec dłużnika. Należy zaznaczyć, że Komornik nie jest zobligowany do realizacji wszelkich wniosków Wierzyciela, gdyż powinien ocenić je wpierw pod kontem legalności i celowości, bowiem prawo wierzyciela do dysponowania postępowaniem egzekucyjnym doznaje ograniczeń, właśnie przez wspominany zakaz szykany dłużnika oraz niecelowego zwiększania kosztów postępowania np. o koszty doręczeń korespondencji. W świetle poczynionych ustaleń referendarz sądowy podziela osąd Komornika, że pismo Wierzyciela zmierzało jedynie do szykany Dłużnika oraz pozwalałaby gromadzić szereg niepotrzebnych dla postępowania egzekucyjnego danych.

Brak opłaty z poszukiwanie majątku dłużnika sprawiło, iż komornik nie miał możliwości skutecznego prowadzenia postępowania.

            Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 8011 § 2 k.p.c. komornik może ukarać dłużnika grzywą, jeżeli bez usprawiedliwienia nie złoży wykazu majątku. Sankcja nałożenia grzywny ma jednak charakter fakultatywny i jej zastosowanie zależy wyłącznie od woli organu egzekucyjnego. Komornik powinien uwzględnić dotychczasowy przebieg postępowania i celowość nałożenia grzywny w przypadku prognozowanej bezskuteczności egzekucji, gdyż niezapłacone grzywny i tak ulegają umorzeniu wraz z wydaniem postanowiona o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (art. 8011 k.p.c. w zw. z art. 916 k.p.c.).Wobec powyższego na podstawie art. 7672 k.p.c. oddalono skargę Wierzyciela.

            Zgodnie z art. 767 § 6 k.p.c. w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez Komornika, Sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skarg.

            Wobec oddalenia skargi wniosek o obciążenie Komornika kosztami postępowania skargowego również oddalono.

Na końcu należy zaznaczyć, że referendarz sądowy nie znalazł również podstawy do wydania zarządzeń nadzorczych w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

 

POUCZENIE

 

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-30 13:37:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 257/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-02 11:00:00

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 7 września 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

Sędzia Anna Basiura-Głogowska

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 września 2021 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Adrianowi Ogallowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-30 13:12:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Cz 39/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 10:00:00

Sygn. akt I Cz 39/21

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 23 września 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca:

Sędzia Lidia Sęk

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni

przeciwko dłużnikowi Jerzemu Lapanowi (Lapan)

o świadczenie pieniężne

 

na skutek skargi wierzyciela na postanowienie wydane przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniewa Rudlickiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w zakresie dotyczącym obciążania wierzyciela opłatą egzekucyjną na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

 

w przedmiocie zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 13 lipca 2021 roku wydanego w sprawie o sygn. akt I Co 343/21 o oddaleniu złożonej skargi

 

postanawia:

 

oddalić zażalenie.

 

                POUCZENIE    

 1. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje;
 2. Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia;
 3. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 4. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 5. Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

                                     

                                                                                                                                                        

Opublikowano dnia: 2021-09-30 12:44:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 1646/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 10:00:00

Sygn. akt I Co 1646/19

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 30 sierpnia 2021 roku

 

 

Referendarz sądowy Radosław Kminikowski

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej

prowadzonej przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Gołdę pod sygnaturą Km 1272/18

z wniosku: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

z udziałem dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe BUD-INSTAL sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

o ustanowienie kuratora dla dłużnika pozbawionego organów do reprezentacji

 

 

postanawia:

 

 1. zwolnić adw. Sebastiana Larysza z obowiązku działania w charakterze kuratora ustanowionego dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego BUD-INSTAL sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Nr KRS: 0000140310), pozbawionego organu do reprezentacji;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

.

POUCZENIE

art. 357 § 2 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. - poprzez opublikowanie na stronie internetowej tutejszego Sądu na okres 1 miesiąca.

art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 (t j. Dz U 2019 poz 1043 poz 1469) Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

 1. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi,

 art. 126 k.p.c. § 1. (48) Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.
 • li. (^9) Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
 • 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

1*) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,

 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
 • 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.
 • 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.

Art. 3 9 822 k.p.c.

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.
 • 3. W przypadku wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
 • 4. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się.

 • 5. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie.
 • 6. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala.

Art. 39823 k.p.c.

 • 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
 • 2. Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne.
 • 3. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-30 12:24:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 94/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-02 08:00:00

 

 

Zabrze, 17 sierpnia 2021 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I C 94/21 tutejszego Sądu ustanowiono Mariusza Gładczaka – pracownika Sądu Rejonowego w Zabrzu - kuratorem dla reprezentowania nieznanego  z miejsca pobytu pozwanego Romana Matłocha (Matłoch). Kurator będzie reprezentował wskazanego pozwanego w sprawie o zapłatę.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-30 10:40:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 816/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 10:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 23 września 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca:

sędzia Anna Basiura-Głogowska

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 września 2021 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

przeciwko Markowi Kilanowskiemu

o wydanie

 

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-09-29 12:02:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 637/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-31 09:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                                             Dnia 23 sierpnia 2021 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2021 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko Mateuszowi Owsickiemu

o zapłatę

zarządza:

 • ustanowić dla pozwanego Mateusza Owsickiego, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Magdaleny Sosnowskiej;
 • o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego Mateusza Owsickiego ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-29 11:01:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 162/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-28 09:00:00

 

OGŁOSZENIE

 

            Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 162/21 toczy się sprawa z wniosku Corpus Iuris NSFIZ w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Wincentym Tochowiczu, synu Władysława i Irmgardy, zmarłym 26 maja 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-28 11:52:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 196/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-29 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

Sygn. akt VIII Ns 196/21

 

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 196/21 toczy się sprawa z wniosku Ewy Sękowskiej o uznanie za zmarłego Henryka Szymeczko, syna Konstantego i Pauliny, z domu Bonk, urodzonego dnia 28 stycznia 1923 r. w Zabrzu, ostatnio zamieszkałego w Zabrzu.

Wzywa się, aby Henryk Szymeczko w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zamarłego. Ponadto wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o Henryku Szymeczko, alby w powyższym terminie przekazały je sądowi.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-28 11:38:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 188/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-30 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

Zabrze, 8 września 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący sędzia Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PKP Intercity Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Dariuszowi Stręk

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. umorzyć postępowanie;
 2. zwrócić powodowi kwotę 70zł (siedemdziesiąt złotych) stanowiącą połowę opłaty od pozwu pomniejszoną o wysokość opłaty manipulacyjnej z opłaty zaksięgowanej pod poz 500066680827 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce.

 

 

 
1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-28 11:10:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 138/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-29 06:00:00

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 20 września 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 20 września 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  RECOVERSO RMC OU z siedzibą w Tartu, miasto Tallin

przeciwko Aleksandrze Drozdzowskiej

o zapłatę

postanawia:

 

Zawiesić postępowanie  na podstawie art. 177  § 1 pkt 6 k.p.c.

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-09-27 08:40:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 559/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-29 06:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2021 r.

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2021r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej

przeciwko Danucie Dąbrowskiej

o zapłatę

postanawia:

 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską występującą w postanowieniu z dnia 16  lipca 2021 i w miejsce „po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r. w Zabrzu” oraz  „ Dnia 16 lipca 2020 r”  wpisać  „ po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r. w Zabrzu” oraz  „ Dnia 16 lipca 2021 r”

 

                                                           Uzasadnienie

 

W toku postępowania w niniejszej sprawie wydano postanowienie dnia 16 lipca 2021r.  . Analiza akt postępowania wskazuje, że w postanowieniu błędnie wskazano rok wydania orzeczenia. Wskazana rozbieżność stanowi niewątpliwie oczywistą omyłkę pisarską, podlegającą sprostowaniu.

Zgodnie z art. 350 § 1 i 2 k.p.c.  Sąd może sprostować błędy pisarskie w treści klauzuli wykonalności, jak również inne oczywiste omyłki, a postanowienie w tym zakresie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

 Z uwagi na powyższe, konieczne jest sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich, dlatego Referendarz, na podstawie cytowanych przepisów, postanowił jak w sentencji postanowienia.

 

 

1.    Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
2.    Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
3.    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
4.    Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
5.    W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
6.    Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
7.    Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
8.    Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Opublikowano dnia: 2021-09-27 08:01:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 343/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-27 05:00:00

 P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 16 września 2021 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

SSR Daniel Gierak

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 września 2021 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

z udziałem

 

 1. Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „Grotex” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu,
 2. Salini Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 
 3. Webuild S.p.A. (Spółki Akcyjnej) w Mediolanie, 
 4. Todini Conztruzioni Generali S.p.A. (Spółki Akcyjnej) w Rzymie,
 5. Fabe Gruop Yol Insaat Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi Oddział w Polsce

 

o zezwolenie na złożenie do depozytu

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie – art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

 


   Pouczenie
 
Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
Sąd odrzuca wniosek o uzasadnienie, który jest niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.
W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-09-27 07:16:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 66 416
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry