Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: INc 1117/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   30 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PROFI CREDIT S.A. z siedziba w Bielsku-Białej

przeciwko: Szymon Banaś

 

 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 12:24:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 329/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 09:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Bogumiły Ślagowskiej

Sygn. akt VIII C 329/21

 

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 7 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności - Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
w Warszawie

przeciwko Bogumile Ślagowskiej

o zapłatę

postanawia

 

na podstawie art. 1391 § 2 k.p.c. w zw. art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie.

 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-10-15 11:57:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 174/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 09:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Adama Świtała

 

 

Sygn. akt VIII C 174/21

 

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 6 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Vectra Spółki Akcyjnej w Gdyni

przeciwko Adamowi Świtała

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 1391 § 2 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postepowanie, albowiem powód nie wykonał zobowiązania doręczonego mu w dniu 22 czerwca 2021 roku.

 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-10-15 11:42:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 377/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 09:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Sylwii Grzesiak

 

Sygn. akt VIII C 377/21

 

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 7 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Everest Finanse Spółki Akcyjnej w Poznaniu

przeciwko Sylwii Grzesiak

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 1391 § 2 k.p.c. w zw. art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie.

 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-10-15 11:34:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 509/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 09:00:00

Tablica Ogłoszeń

dla Sonii Barczyk-Gołda

 

 

Sygn. akt VIII C 509/20

 

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 8 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Sonii Barczyk-Gołda

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 1391 § 2 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie.

 

 

Pouczenie

 1. Postanowienie (zarządzenie) wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Postanowienie (zarządzenie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem.
 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia.
 4. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia (zarządzenia) z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 5. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 6. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 7. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-10-15 11:31:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 501/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 31 sierpnia  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   31 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie

przeciwko  Mateusz Kupczyk

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 11:17:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1835/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia30  sierpnia  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   30  sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Kancelaria Medius S.A w Krakowie

przeciwko Milena Dziuba

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 11:01:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1972/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   30 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  EVEREST FINANSE Spółce Akcyjnej siedzibą w Poznaniu

przeciwko Piotr Czapski

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 10:31:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 429/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   30 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Santander Consumer Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu

 

przeciwko Krystianowi Höppner

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 10:05:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 461/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   30 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Santander Consumer Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu

 

przeciwko Mateusz Stefaniuk

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 09:57:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 462/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia  2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   30 sierpnia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Santander Consumer Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu

 

przeciwko Klaudiuszowi Latosik

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 09:35:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 186/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2021 roku

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Bierza

po rozpoznaniu w dniu   30 września  2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „LUIZA” w Zabrzu

przeciwko Seweryn Michalski, Mariola Rokita, Magdalena Michalska

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie z uwagi na cofnięcie powództwa  w stosunku do Magdalena Michalska, Seweryn Michalski

 

Opublikowano dnia: 2021-10-15 09:23:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 565/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-17 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 7 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Zaolziańskiej 17 w Zabrzu

przeciwko Wioletcie Bednarek

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391  § 2 k.p.c.

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie_64

Opublikowano dnia: 2021-10-15 09:02:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 587/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-15 12:00:00

Sygn. akt I Co 587/21

POSTANOWIENIE

 

Dnia 30 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Zabrzu Adama Barańskiego pod sygn. Km 1805/15

z wniosku wierzyciela Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko dłużnikowi Janowi Serbie (Serba)

o świadczenie pieniężne

na skutek skargi wierzyciela na czynność komornika sądowego w postaci ustalenia opłaty stosunkowej postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku i wezwania wierzyciela do zapłaty przedmiotowej opłaty

 

postanawia:

 1. na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. uchylić w całości postanowienie z dnia 22 lipca 2021 roku wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adama Barańskiego w sprawie o sygn. Km 1805/15;

 2. umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem skargi na czynność komornika.

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 6 sierpnia 2021 roku wierzyciel złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adama Barańskiego w postaci ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego ponad kwotę 3.297,28 zł, tj. w zakresie ustalenia opłaty stosunkowej w wysokości 5.590,55 zł. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił naruszenie art. 29 ust. 1 u.k.k. poprzez obciążenie wierzyciela opłatą stosunkową, podczas gdy w sprawie nie zaistniała przesłanka do obciążenia wskazaną opłatą. Zdaniem wierzyciela, skoro postępowanie egzekucyjne uległo umorzeniu z mocy prawa w oparciu o art. 823 k.p.c., to brak było podstaw do zastosowania art. 29 ust. 1 u.k.k., który nie przewiduje takiej podstawy obciążenia wierzyciela opłatą stosunkową.

 

W odpowiedzi na skargę organ egzekucyjny podał, że w jego ocenie chybiony jest zarzut braku możliwości zastosowania przepisów art. 29 ust. 1 u.k.k. w przypadku stwierdzenia umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa na podstawie art. 823 k.p.c., co znajduje odzwierciedlenie w doktrynie i orzecznictwie.

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

 

Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi było wszczęte i prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-woli w Warszawie Rafała Wojtynę w oparciu o wniosek egzekucyjny z dnia 24 marca 2015 roku oraz na podstawie tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27 listopada 2014 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1652146/14, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 8 stycznia 2015 roku. Sprawę zarejestrowano wówczas pod sygn. akt Km 52351/15. Postanowieniem z dnia 22 maja 2015 roku Komornik uznał się niewłaściwym do dalszego prowadzenia sprawy i przekazał ją do prowadzenia Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adamowi Barańskiemu, który zarejestrował i prowadził postępowanie pod sygn. akt Km 1805/15.

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adam Barański zawiesił postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 819 k.p.c., albowiem dłużnik zmarł w dniu 23 maja 2020 roku.

Pismem z dnia 23 grudnia 2020 roku wierzyciel poinformował Komornika, że zwrócił się do Sądu z wnioskiem o udzielenie informacji spadkowej. Następnie w piśmie z dnia 10 lutego 2021 roku poinformował, że pismem z dnia 2 lutego 2021 roku zwrócił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku.

Wniosek wierzyciela o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Janie Serbie został zarejestrowany w tutejszym Sądzie pod sygnaturą I Ns 48/21. Sprawa jest w toku.

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku Komornik m.in. umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 823 k.p.c. oraz ustalił koszty egzekucji na łączną kwotę 8.887,83 zł, obciążając wierzyciela opłatą stosunkową w kwocie 5.590,55 zł i wzywając do jej zapłaty.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zachodziły przesłanki do uchylenia postanowienia z dnia 22 lipca 2021 roku w całości. Zgodnie bowiem z art. 759 §  2 k.p.c., sąd wydaje z urzędu komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwa spostrzeżone uchybienia. Ocena prawna wyrażona przez sąd w ramach wydanych zarządzeń jest wiążąca dla komornika.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w punkcie 1 postanowienia z dnia 22 lipca 2021 roku Komornik umorzył postępowanie na podstawie art. 823 k.p.c., przy czym na podstawie art. 823 k.p.c. postępowanie umarza się z mocy prawa. Komornik w tym zakresie nie powinien wydawać postanowienia o umorzeniu postępowania, a stwierdzić umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa.

Nie mniej jednak, w ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie do umorzenia postępowania z mocy prawa nie doszło na skutek czynności podejmowanych przez wierzyciela.

Wymaga podkreślenia, że zgodnie z art. 823 k.p.c.  postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do  dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

Zgodnie natomiast z art. 819 § 1 i 2 k.p.c., organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego.

W ocenie Sądu, ustanie przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania następuje, gdy wyeliminowane zostaną wszelkie przeszkody do kontynuowania egzekucji, co w  przypadku zgonu dłużnika sprowadza się do ustalenia kręgu jego spadkobierców. W przedmiotowej sprawie wierzyciel, powziąwszy informację o zgonie dłużnika, nie pozostał bierny i podjął kroki prawne zmierzające do ustalenia spadkobierców dłużnika, w szczególności złożył do sądu spadku wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Janie Serbie.

Sąd przyjął, że skoro wierzyciel w okresie biegu terminu do umorzenia postępowania egzekucyjnego złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, to tym samym podjął czynności zmierzające do podjęcia zawieszonego postępowania z udziałem następców prawnych. W konsekwencji roczny termin uległ zawieszeniu na czas trwania postępowania spadkowego i będzie kontynuowany po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Serbie (I Ns 48/21).

Wobec powyższego, w ocenie Sądu, przedwczesne było wydanie przez Komornika postanowienia z dnia 22 lipca 2021 roku. W konsekwencji postanowienie to podlegało uchyleniu w  całości, o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji uzasadnianego postanowienia.

W punkcie 2 sentencji postanowienia Sąd umorzył postępowanie wywołane wniesieniem skargi na czynność komornika.

Zgodnie z art. 355 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd umorzy postępowanie, jeżeli wydanie orzeczenia stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Mając na uwadze, że wierzyciel zaskarżył jedynie częściowo postanowienie z dnia 22 lipca 2021 roku, a Sąd w trybie art. 759 § 2 k.p.c. uchylił je w całości, to rozpoznawanie skargi wierzyciela stało się bezprzedmiotowe.

 

POUCZENIE na punkt 2 postanowienia

 

 1. Od niniejszego postanowienia (zarządzenia) stronie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia (zarządzenia) i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.
Opublikowano dnia: 2021-10-14 14:06:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2157/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-16 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko: Karol Kowalski, Karolina Kowalska, Marek Kowalski

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w stosunku do pozwanych Karola Kowalskiego oraz Karoliny Kowalskiej.

 

 

 

 do pobrania -pouczenie postanowienie_54

Opublikowano dnia: 2021-10-14 13:36:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 66 426
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry