Opłaty sądowe

Na mocy Ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2015 r. opłaty należy dokonywać na nowe rachunki sum depozytowych Sądu Rejonowego w Zabrzu, które przedstawiono poniżej.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Podchorążych 1 , 40-043 Katowice.

Poniżej zostały przedstawione aktualne numery kont bankowych (nieaktualne zostały wykreślone):

 

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe (nr konta pozostaje bez zmian):
  NBP o/Katowice 20 1010 1212 3070 5322 3100 0000
 • Zaliczki na wywiad kuratora w sprawach rozwodowych
  Sąd Okręgowy w Gliwicach
  76 1010 1212 0052 8113 9800 000

I. RACHUNKI SUM DEPOZYTOWYCH MINISTRA FINANSÓW (oprocentowane) dla wpłat
(dotyczy obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności: kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.)

1. Konto o nr 41 1130 1017 0021 1000 4190 0004 (bank BGK)  - rachunek sum

depozytowych w PLN

2. Konto o nr 14 1130 1017 0021 1000 4190 0005 - rachunek sum depozytowych ( depozyt otwarty) w walucie USD.

3. Konto o nr 95 1130 1017 0021 1000 4190 0002 - rachunek sum depozytowych( depozyt otwarty) w walucie EUR.

4. Konto o nr 25 1130 1017 0021 1000 4190 0001 - rachunek sum depozytowych w CHF

5. Konto o nr 68 1130 1017 0021 1000 4190 0003 - rachunek sum depozytowych w GBP

II. RACHUNEK SUM NA ZLECENIE w PLN ( nieoprocentowane)
(dotyczy wpłat zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków, itp. oraz finansowanie ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjne i opłaty za dokonywanie wpisu w Rejestrze Spadkowym )

1. Konto o nr 39 1130 1091 0003 9085 1420 0001

III. RACHUNEK FUNDUSZU CELOWEGO POMOCY POSTPENITENCJARNEJ I POMOCY POKRZYWDZONYM
1. Konto o nr 98 1130 1091 0003 9085 1420 0006 (bez zmian)

Za powstałe zmiany uprzejmie przepraszamy.

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • Imię i nazwisko
 • Sygnaturę sprawy
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

 

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata sądowa może być stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, przy czym nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł.

Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł i jest ona pobierana w sprawach o prawo majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania.

Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, stanowi ona minimalną opłatę, którą strona obowiązana jest uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej i jest ona pobierana także od podlegających opłacie pism, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłata stała pobierana jest we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu (postępowania) zaskarżenia.

Przykłady opłat stałych
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia majątkowego jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedziale 100 zł
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedziale 40 zł
Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 40 zł
Wniosek w sprawie o dział spadku 500 zł
- jeżeli zawiera projekt działu zgodny spadku 300 zł
- jeżeli dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1000 zł
- jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku, zniesienia współwłasności 600 zł
Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (za oświadczenie 1 osoby) 50 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkobiercy (zmarłym) 50 zł
Wniosek w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa 100 zł
Wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 100 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł
- Wniosek w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
Wniosek w sprawie stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2000 zł
Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności 1000 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł
Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości (położenia, powierzchni, sposobu korzystania 60 zł
Założenie księgi wieczystej 60 zł
Odłączenie nieruchomości lub jej części 60 zł
Wpis własności, użytkowania wieczystego 200 zł
Wpis użytkowania, służebności spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, hipoteki 200 zł
Wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności (niezależnie od liczby udziałów w tych prawach) 150 zł
Zmiana treści służebności, użytkowania, hipoteki 150 zł
Wpis hipoteki łącznej (jedna opłata, choćby wniosek obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą) 200 zł
Wykreślenie wpisu połowa opłaty pobranej za wpis
Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
Pozwy
Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
Pozew o naruszenie posiadania 200 zł
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 200 zł
Pozew w postępowaniu uproszczonym
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 2000 zł 30 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 2000 - 5000 zł 100 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 5000 - 7500 zł 250 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 7500 zł 300 zł
Skargi
Skarga na czynności komornika 100 zł

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • Imię i nazwisko
 • Sygnaturę sprawy
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

 

Pozostałe informacje dotyczące opłart sądowych oraz możliwości zwolnienia od nich znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 23 972
Opublikował: Darek Kalinowski
Publikacja dnia: 13.12.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry