Regulamin BOI

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.01.2017.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Zabrzu.

 

§ 1.

Struktura organizacyjna.

 1. Biuro Obsługi Interesantów wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego.
 2. Biurem Obsługi Interesantów kieruje Kierownik Oddziału Administracyjnego.
 3. Kierownik Oddziału Administracyjnego odpowiada za sprawne funkcjonowanie Biura, rozpoznane skargi i wnioski dotyczące pracy BOI oraz Czytelni Akt.
 4. Obsługa Interesantów bezpośrednio odbywa się w wyznaczonych punktach obsługi:
  • dla Wydziałów I Cywilny, VIII Cywilny - informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych we wskazanych Wydziałach, przyjmowanie pism procesowych stron składanych osobiście, wniosków o zwrot kosztów podróży.
   telefon: 32 37 35 831
   fax.: 32 37 35 830
   e-mail: informacja@zabrze.sr.gov.pl
  • dla Wydziałów II Karny, VII Karny, V Wykonywania Orzeczeń - informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych we wskazanych Wydziałach, przyjmowanie pism procesowych stron składanych osobiście, wniosków o wyrażenie zgody na widzenie, wniosków o zwrot kosztów podróży.
   telefon: 32 37 35 832
   fax.: 32 37 35 830
   e-mail: informacja@zabrze.sr.gov.pl
  • dla Wydziałów III Rodzinnego, IV Pracy, przyjmowanie dowodów rzeczowych - informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych we wskazanych Wydziałach, przyjmowanie pism procesowych stron składanych osobiście, wniosków o zwrot kosztów podróży.
   telefon: 32 37 35 833
   fax.: 32 37 35 830
   e-mail: informacja@zabrze.sr.gov.pl
 5. W skład BOI wchodzi Czytelnia Akt dla obsługi wszystkich wydziałów – której zakres działania określa załącznik nr 1.
 6. W skład BOI wchodzi także Biuro Dowodów Rzeczowych, którego zakres działania określone zostało odrębnym zarządzeniem.

§ 2.

Zakres zadań BOI:

 1. BOI powołane jest do obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Zabrzu.
 2. BOI przyjmuje interesantów:
  w poniedziałki w godzinach 800-1800
  od wtorku do piątku w godzinach 800-1530
  z zastrzeżeniem przerw ustalonych przez Kierownika Oddziału Administracji.
 3. BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przesłanej na adres informacja@zabrze.sr.gov.pl
 4. Do zadań BOI należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwianie im uzyskania niezbędnych informacji udzielanych w miarę potrzeby i możliwości a w szczególności:
  • Informowanie o:
   • stanie postępowania w sprawie – na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r., Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) – przy czym informacje udzielane telefonicznie i drogą elektroniczną udzielane są po uprzednim zweryfikowaniu danych, mogą obejmować tylko wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i innych czynności,
   • terminach i miejscach rozpraw,
   • rodzajach środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,
   • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
   • wysokości kosztów sądowych, opłat kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania, numerów rachunków bankowych Sądu,
   • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
   • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata, radcy prawnego – z urzędu,
   • rodzajów spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu,
   • wydziałach w sądzie, ich właściwości, lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania,
   • siedzib oraz telefonów pozostałych sądów – w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach.
  • Udostępnianie
   • list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, list tłumaczy przysięgłych, mediatorów, właściwości Sądu Rejonowego dla m. Zabrze,
   • adresów niektórych instytucji pozasądowych, jak: Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, rzecznik konsumentów, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, NSA, WSA.
   • list lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności w postępowaniu sądowym,
   • formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały,
   • wydawanie zamówionych dokumentów po uprzednim zamówieniu; przy czym realizacja wniosków o wydanie zamówionych dokumentów winna nastąpić w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, za wyjątkiem spraw, których konieczne jest zamówienie z archiwum zakładowego.
   • odbiór zamówionych dokumentów winien nastąpić w wyznaczonym dniu.
 5. BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
 6. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu jest zadaniem biura podawczego z wyłączeniem pism składanych osobiście przez strony.
 7. Udostępnianie akt, oraz wykonywanie fotokopii uprawnionym następuje w Czytelni Akt.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Dariusz Kalinowski
Dokument z dnia: 22.02.2013
Dokument oglądany razy: 4 656
Opublikował: Darek Kalinowski
Publikacja dnia: 16.01.2017
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry