Strona główna / Udostępnianie informacji publicznej

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm., dalej: u.d.i.p.otwiera się w nowym oknie ) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Sądu Rejonowego w Zabrzu.

     Dostęp, o którym mowa wyżej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5 u.d.i.p. (art. 2 ust. 1 u.d.i.p.). Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 u.d.i.p.

INFORMACJA PUBLICZNA:

    Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepisy tejże ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej (art. 1 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).

      Informacją publiczną prostą, jest taka informacja publiczna, której organ jest dysponentem, a która nie wymaga przetworzenia.

    Informacją publiczną przetworzoną jest informacja publiczna, której organ wprost nie posiada i która musi być dopiero wytworzona. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

     Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej prostej jest to, że informacji takiej organ wprost nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot (Prezesa Sądu  Rejonowego w Zabrzu) informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowo jakościowa informacja (np. Wyrok NSA w Warszawie z 3 sierpnia 2010 r., I OSK 1727/09).

     Uzyskanie dostępu do informacji publicznej przetworzonej może się wiązać z koniecznością wykazania istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

       Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, szczególnej istotności dla interesu publicznego nie będzie można wykazać, jeżeli wnioskodawca ma w uzyskaniu informacji wyłącznie własny interes. Musi on zatem wykazać, że działa w interesie publicznym, a informacje, o których chce się dowiedzieć, mają szczególne znaczenie (np. Wyrok NSA- OZ w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2003 roku SA/Sz 2872/2002).


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.

Wniosek można przedstawić ustnie, pisemnie, za pomocą telefaksu a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 8 ust. 4 u.d.i.p., informujemy, że uprawnionymi osobami do odbioru wniosków ustnych pozostają jedynie pracownicy sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu (pok. nr 024, tel. (032) 37 35 704), pracownik sekretariatu Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu (pok. nr 011, tel. (032) 37 35 808, pracownicy Biura Obsługi Interesanta ( tel. (032) 37 35 831-833), natomiast wnioski pisemne można składać jedynie na adres Sądu Rejonowego w Zabrzu, ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, wnioski kierowane za pomocą telefaksu składać można jedynie pod numer fax (032) 37 35 709, wnioski kierowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: administracja@zabrze.sr.gov.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP).

Jako adresat wniosku winien zostać wskazany Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Wniosek musi zawierać:

 • Treść żądania, pozwalającą na ustalenie, jakiej informacji wnioskodawca sią domaga;
 • Określenie sposobu i formy udostepnienia wnioskodawcy żądanej informacji;
 • Oznaczenie wnioskodawcy (wniosek nie może pozostawać anonimowy) oraz wskazanie kontaktu do wnioskodawcy, umożliwiającego organowi przedstawienie wnioskodawcy reakcji na jego wniosek (np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej).

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia.

Wnioskodawca posiada możliwość wyboru:

 • Formy i sposobu wniesienia wniosku o udostępnienia informacji publicznych;
 • Zakresu informacji (dokumentów), których udostępnienia oczekuje;
 • Sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej.

Powyższe kryteria, co do zasady wiążą organ, z zastrzeżeniem art. 14 u.d.i.p.

O dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Sądu Rejonowego w Zabrzu każdorazowo decyduje na wniosek zainteresowanego Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu w zakresie swojego działania, bądź upoważniona przez nich osoba.

Plik do pobrania: Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format RTF)

 

OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Prawo do informacji publicznej nie pozostaje prawem bezwzględnym i w zgodzie z art. 5 u.d.i.p. podlega pewnym ograniczeniom, m.in. ze względu na:

 • Tajemnice ustawowo chronione;
 • Informacje niejawne;
 • Prywatność osoby fizycznej;
 • Prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie informacji niemającej związku z pełnieniem tejże funkcji;
 • Tajemnicę przedsiębiorcy;
 • Inne ograniczenia o charakterze dyspozytywnym.

     Z powyższym nierozerwalnie związany jest art. 47 Konstytucji RP, stanowiący iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W SĄDZIE REJONOWYM W ZABRZU

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu informacja publiczna jest udostępniana:


1.     na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Sądu Rejonowego w Zabrzu www.zabrze.sr.gov.pl ;
2.     w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
3.     poprzez umożliwienie udziału w jawnych posiedzeniach sądu;
4.     na wniosek- jeżeli dana informacja nie została umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zabrzu.

 

MOŻLIWE REAKCJE NA WNIOSEK ZŁOŻONY W TRYBIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Powiadomienie wnioskodawcy, iż organ nie pozostaje dysponentem żądanej informacji publicznej;

 2. Powiadomienie wnioskodawcy, iż żądana informacja została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Sądu Rejonowego w Zabrzu www.zabrze.sr.gov.pl

 3. Powiadomienie wnioskodawcy, iż żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej;

 4. Powiadomienie wnioskodawcy, iż istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.);

 5. Udostępnienie żądanej informacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.);

 6. Powiadomienie wnioskodawcy w 14-dniowym terminie od chwili otrzymania wniosku o tym, iż informacja nie może zostać udostępniona w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;

 7. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem- po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty związanej z dodatkowymi kosztami spowodowanymi wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, które to powiadomienie winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 15 u.d.i.p.);

 8. Wezwanie wnioskodawcy o wykazanie istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego związanego z udostępnieniem informacji w przypadku konieczności dokonania przetworzenia informacji;

 9. Powiadomienie pisemne wnioskodawcy o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ wydaje decyzję o umorzeniu (art. 14 ust. 2 u.d.i.p.);

 10. Odmowa (w drodze decyzji) udostępnienia żądanej informacji publicznej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.).
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 23 527
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 25.11.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry