Strona główna / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.07.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

KLAUZULA INFORMACYJNA
SĄD REJONOWY W ZABRZU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy iż


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 21, 410-800 Zabrze, oraz Minister Sprawiedliwości z siedzibą przy
Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa w zakresie realizowanych zadań


2. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Energetycznej 4,
53-330 Wrocław w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań 
z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 21, 410-800 Zabrze, oraz Minister Sprawiedliwości z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa)  w ramach realizowanych zadań


3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 21, 410-800 Zabrze


4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Zabrzu, możliwy jest pod adresem wskazanym do korespondencji: Sąd Rejonowy w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 21, 410-800 Zabrze lub adresem e-mail: informacja@zabrze.sr.gov.pl.

5. Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w celu:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
2) procesu rekrutacyjnego,
3) procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
4) realizacji umów cywilnoprawnych,
5) realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
6) prowadzenia sprawozdawczości,
7) prowadzenia działalności finansowej,
8) prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
9) sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
10) realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,
11) realizacji zadań niezbędnych do nawiązania stosunku pracy z referendarzami sądowymi,
12) przeprowadzania kontroli i audytów,
13) realizacji szkoleń,
14) realizacji praktyk i staży,
15) realizacji projektów informatycznych,
16) udostępniania informacji publicznej,
17) udzielania informacji uprawnionym osobom,
18) rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji,
19) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Zabrzu.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
2) usunięcia danych,
3) ograniczenia przetwarzania,
4) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych 
są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Łukasz Krzewiński
Dokument z dnia: 17.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 439
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 17.07.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry