Strona główna / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / Klauzula informacyjna ws. monitoringu

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.07.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM FUNKCJONUJĄCYM
W SĄDZIE REJONOWYM W ZABRZU

 1. Administratorem Danych rejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Zabrzu, ul 3 Maja 21, 41-800 Zabrze, tel. (32) 37-37 35 05 do 07, adres
  e- mail: administracja@zabrze.sr.gov.pl.
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są: odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Zabrzu
   w zakresie realizowanych zadań,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem wskazanym do korespondencji: Sąd Rejonowy w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 21,
   410-800 Zabrze lub adresem e-mail: informacja@zabrze.sr.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie: art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), ustawy
   z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.),
  • dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych,
  • prawo dostępu do danych realizowane jest na zasadach przewidzianych
   w przepisach prawa i ograniczone do zabezpieczenia kopii zapisu obrazu na wniosek osoby, której dane dotyczą kierowany do Prezesa Sądu Rejonowego
   w Zabrzu i wydania wyłącznie uprawnionym organom,
  • udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu,
  • Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej wyłącznie
   w postaci obrazu i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 30 dni, po tym okresie obraz zostanie nadpisany,
  • w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, zabezpieczone zostanie ono do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
  • rejestrator zawierający zapisany obraz, zabezpieczony jest przed dostępem osób nieupoważnionych, poprzez zastosowanie adekwatnych do ryzyka środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych,
  • dostęp do zapisu wizyjnego utrwalonego w rejestratorze posiada Administrator Danych oraz osoby przez niego upoważnione.
 4. Miejsca objęte monitoringiem oznaczone zostały poprzez umieszczenie tablic zawierających piktogram informujący o objęciu obszaru monitoringiem wraz
  z informacjami o: Administratorze Danych, Inspektorze Ochrony Danych, celu przetwarzania danych (wizerunku), podstawie prawnej przetwarzania i okresie retencji danych (wizerunku).
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Łukasz Krzewiński
Dokument z dnia: 17.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 954
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 17.07.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry