Strona główna / Komornicy / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: Km 1396/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-23 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 21.06.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-06-21 14:19:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 2299/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-23 11:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 06.07.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
Piotr Weiss
Kancelaria Komornicza nr X w Zabrzu
41-809 Zabrze, ul. Rogoźnicka 2
tel. 322714339, fax 323750339, e-mail: piotr.weiss@komornik.pl, strona internetowa www.zabrzekomornik.pl

Sygn. akt Km 2299/19
(w odpowiedzi należy powoływać się na powyższą sygn. akt)

Zabrze, dnia 06-07-2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss, Kancelaria Komornicza nr X w Zabrzu na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 września 2021 r. o godz. 11:00 w sali nr 115 budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika Tomasza Świerczyńskiego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego pod adresem: 41-819 Zabrze, ul. Tatarkiewicza 18/10, dla którego Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi rejestr lokali własnościowych, a także dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00057056/4.

Dodatkowy opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na 3-piętrze, 4 kondygnacji nadziemnej budynku, składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 30,99 m2. Stan techniczny lokalu określono jako do remontu w zakresie odświeżenia oraz stolarki drzwiowej. Brak elementów wykończeniowych wyłożeń posadzek. Zarządca nieruchomości wspólnej - Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Miesięczne opłaty za użytkowanie lokalu wynoszą 332,29 zł. Lokal pozostaje niezamieszkały.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 72 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 54 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 7 200,00 zł na rachunek urzędowy komornika w PKO Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Gliwicach numer 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843 wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 2299/19. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej dzień przed licytacją. Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika lub na stronach internetowych: www.licytacje.komornik.pl oraz www.zabrzekomornik.pl

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu protokół opisu i oszacowania nieruchomości (sygn. akt nadzoru VIII Co 1658/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Piotr Weiss

Opublikowano dnia: 2021-07-06 10:23:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 49/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-24 08:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gugulskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 06.07.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-07-28 10:49:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1429/10

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-28 08:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 20.08.2003 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w

związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.09.2021 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul.

3-go Maja 21 sala 132 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Rymarkiewicza 6/3 posiadającej założoną księgę

wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00029743/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71.000,00-zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 53 250,00-zł (trzy czwarte wartości oszacowania).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy

oszacowania nieruchomości (tj. 7.100,00-zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 §

1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność

na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że

wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem

z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie

zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane

w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu

własności.

Komornik Sądowy

Adam Barański

Opublikowano dnia: 2021-08-05 10:44:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 9050/15

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-01 11:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 12.08.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-08-16 09:03:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1817/15

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-05 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Jolanty Morys, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 02.09.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Sprawa KM 1817_15 obwieszczenie

  • Odpis obwieszczenia
Opublikowano dnia: 2021-09-02 12:20:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1050/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-05 15:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Jolanty Morys, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 02.09.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Sprawa KM 1050_18_2Załączniki:

  • Odpis obwieszczenia
Opublikowano dnia: 2021-09-13 12:17:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 815/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-10 06:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gugulskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 02.09.2021 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-09-03 08:18:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 4060/15

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-10 11:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 31.08.2021 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-08-31 13:44:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 3280/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-25 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 07.09.2021 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

 

Opublikowano dnia: 2021-09-20 12:41:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 30.01.2019
Dokument oglądany razy: 50 711
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 07.03.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry