Strona główna / Komornicy / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: Km 3006/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-13 23:59:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 15.12.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-12-15 10:24:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: GKm 70/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-14 10:59:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 03.12.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

 • Komornik Sądowy
  przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
  Piotr Weiss
  Kancelaria Komornicza nr X w Zabrzu
  41-809 Zabrze, ul. Rogoźnicka 2
  tel. 322714339, fax 323750339, e-mail: piotr.weiss@komornik.pl, strona internetowa www.zabrzekomornik.pl

  Sygn. akt GKm 70/20
  (w odpowiedzi należy powoływać się na powyższą sygn. akt)

  Zabrze, dnia 03-12-2021 r.


  O B W I E S Z C Z E N I E
  O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss, Kancelaria Komornicza nr X w Zabrzu na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w sali nr 225 budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużników Wandy Jagody i Lecha Jagody w ramach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (lokalu użytkowego), położonego w Zabrzu, przy ul. Roosevelta 46, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00018592/8.
  Opis nieruchomości:
  Lokal użytkowy oznaczony nr 1 na parterze (przyziemiu), o powierzchni użytkowej 787,30 m2 i udziale ułamkowym 305/1000 w częściach budynku i urządzeń oraz gruntu, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym w prawie własności gruntu opisanego numerami działek ewidencyjnych: 4575/123 i 4587/123 o powierzchni gruntu 0,2448 ha, obręb 0012 Zabrze, jednostka ewidencyjna M. Zabrze i KW nr GL1Z/00015003/2, położona w Zabrzu przy ul. Roosevelta 46. Nieruchomość nie jest użytkowana przez właścicieli od 2017 r. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal wykonany został w konstrukcji murowanej, stropy betonowe, posadzki betonowe. Przybliżony rok budowy: początek lat 60-tych XX wieku. Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną (grawitacyjną i mechaniczną), telefoniczną.

  Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 730 000,00 zł.

  Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 547 500,00 zł.

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 73 000,00 zł na rachunek urzędowy komornika w PKO Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Gliwicach numer 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843 wraz z podaniem sygnatury sprawy GKm 70/20. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej dzień przed licytacją. Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika lub na stronach internetowych: www.licytacje.komornik.pl oraz www.zabrzekomornik.pl

  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu protokół opisu i oszacowania nieruchomości (sygn. akt nadzoru I Co 485/20).
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy
  przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

  Piotr Weiss

Opublikowano dnia: 2021-12-09 11:16:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 208/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-03-04 09:15:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 20.01.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-01-20 12:49:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 813/16

Termin zakończenia publikacji: 2022-03-29 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 20.01.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-01-20 14:30:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 30.01.2019
Dokument oglądany razy: 58 747
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 07.03.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry