Strona główna / Pomoc prawna / Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.07.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Opublikowano: 24.06.2020, 12:59

Zgodnie z komunikatem Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiamy listę aktualizacji informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, świadczonych na  podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875).

    1. Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajdującego się na stronie:
    https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

    2. Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, znajdujących się na stronie:
    https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

    3. Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, opublikowanego na stronie:
    https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

  Osoby uprawnione

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi:

 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnej mediacji

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/.

 Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • udzielenie informacji, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowoadministracyjnych,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,
 • poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • udzielenie porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności).

  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Z usługi tej wyłączone są:

 • mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,

 • sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych

 1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się – o których mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia 2011 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,%20komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Zabrzu:

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Zabrzeul. Park Hutniczy 7
godz. funkcjonowania: 16:00 - 20:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 93a
godz. funkcjonowania:
pon. - wt.: 9:00 - 13:00
śr. - czw.: 14:00 - 18:00
pt. 11:00 - 15:00

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Plac Krakowski 9
godz. funkcjonowania: 10:00 - 14:00

Dzielnicowy Ośrodek Kultury
ul. Dorotki 3
godz. funkcjonowania: 13:00 - 17:00

Siedziba MOPR
ul. 3 Maja 16
godz. funkcjonowania: 11:30 - 15:30

Klub Integracji Społecznej
pl. Krakowski 4
godz. funkcjonowania: 15:30 - 19:30

Pomieszczenia Programu Aktywności Lokalnej
ul. Bytomska 82
godz. funkcjonowania: 7:30 - 11:30

Dodatkowe informację można uzyskać na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 16.05.2017
Dokument oglądany razy: 13 177
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 30.07.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry