Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Zabrzu

Sąd Rejonowy w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Zabrzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Małgorzata Cichowska, malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 150 124.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostepnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Zabrzu  - budynek główny - ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze

Do budynku Sądu prowadzi jedno wejście od strony ulicy 3-go Maja z lewej strony budynku. Z prawej strony drzwi umieszczone są tablice z nr budynku, napisem „Sąd Rejonowy” oraz godłem Polski. Po przejściu do wewnętrznej części budynku należy przejść przez wahadłowe drzwi a następnie po schodach udać się do punktu kontroli przeprowadzonej przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub sprawdzenia przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają możliwości korzystania ze schodów, kierowane są do wejścia bocznego, posiadającego windę dla osób niepełnosprawnych. Wejście to znajduje się od strony ulicy Bohaterów Warszawskich. Pracownik ochrony udzieli informacji potrzebnych do dotarcia do wnętrza budynku.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku po przejściu przez punkt kontroli i skierowaniu się sześć metrów w prawą stronę docieramy do windy, którą można przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku przeznaczone dla interesantów. Windy posiadają zapowiedź głosową i świetlną. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze pom. obok sali nr 010.

Sąd Rejonowy w Zabrzu  - budynek nr 2 - ul. 3-go Maja 23, 41-800 Zabrze

Budynek zajmują:

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych.

W budynku znajduje się również „Niebieski pokój”.

Aby dotrzeć do budynku należy przejść przez furtkę ogrodzenia, znajdującą się od strony ulicy 3-go Maja i udać się do drzwi mieszczących się w tylnej części budynku. W tym celu należy obejść budynek z jego prawej strony.

Następnie dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy wezwać pracownika Zespołu Kuratorskiego. Osoby niepełnosprawne, na prośbę, mogą skorzystać z windy pozwalającej dostać się na parter budynku.

Budynek nie posiada wind wewnętrznych, dlatego osoby niepełnosprawne, którym dysfunkcja uniemożliwia wejście na piętro, będą obsługiwane na parterze.

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Usługa dostępna jest w godzinach urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek: 7:30 – 18:00
 • Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

 

Jak działa pętla indukcyjna

Biuro Obsługi Interesantów jest wyposażone w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

Pies Przewodnik

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Parking

Przed siedzibą sądu znajduje się parking ogólnodostępny na terenie którego wyznaczono 1 miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Robert Wieczorek
Dokument z dnia: 27.02.2021
Dokument oglądany razy: 11 059
Opublikował: Robert Wieczorek
Publikacja dnia: 27.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 

Zapraszamy do korzystania
z Wirtualnego Biura Obsługi Interesanta

W celu usprawnienia procesu obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Zabrzu z dniem 24 marca 2022 r. został uruchomiony system Wirtualnego Biura Obsługi Interesanta.
Wirtualny Agent - sprawdzenie stanu postępowania poprzez połączenie telefoniczne - usługa ta dostępna jest całą dobę, każdego dnia tygodnia pod numerem telefonu Biura Obsługi Interesantów:

32 3735831   32 3735832   32 3735833

Czatbot z funkcją Wirtualnego Asystenta – komunikator uruchomiony na stronie Internetowej tutejszego Sądu (prawy dolny róg strony Internetowej). Na podstawie wprowadzonej sygnatury Interesant można uzyskać informację o statusie sprawy.

Rezerwacja Czytelni Akt – za pomocą zakładki można zamówić akta sprawy.
Rezerwacja wizyty w BOI – za pomocą zakładki można zarezerwować wizytę w Biurze Obsługi Interesantów.

Ponadto w tutejszym Sądzie uruchomiony został System kolejkowy, który pozwala na kontrole ruchu w Biurze Obsługi Interesantów, tj. Interesanci obsługiwani są według kolejności zgłoszeń, co wpływa na przejrzystość i sprawność w procesie obsługi.Do góry